Olena Anichkina, Olha Avdieieva, Olena Yevdochenko. Future Chemists’ Experimental Competence Formation.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 65-72.


DOI:

Олена Анічкіна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хімії,
Ольга Авдєєва,
аспірант кафедри педагогіки,
Олена Євдоченко,
асистент кафедри хімії,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. В. Бердичівська, 42, м. Житомир, 10008, Україна


ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ХІМІКІВ У ПРОЦСЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


АНОТАЦІЯ:

У статті теоретично доведено важливість і складність проблеми формування експериментальної компетентності майбутніх хіміків у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти. Здійснено аналіз різних наукових підходів, освітніх програм підготовки із метою встановлення значення експерименту в професійній підготовці хіміків. На основі синтезу існуючих трактувань сформульовано визначення поняття експериментальної компетентності майбутніх хіміків. Із огляду на визначну роль експерименту в професійній діяльності хіміка та проведений аналіз літературних джерел схарактеризовано систему знань, умінь, навичок і мотивів необхідних хімікам для виконання професійних обов’язків. У ході емпіричного дослідження було визначено рівні сформованості експериментальної компетентності майбутніх хіміків (низький, середній, достатній, високий) на основі виділених компонентів (мотиваційний, когнітивний, операційний, діяльнісний) у відповідності до обраних критеріїв і відповідних їм показників. Для проведення педагогічного експерименту з визначення ефективності формування експериментальної компетентності майбутніх хіміків було розроблено його теоретичні засади і програму. Констатувальний етап експерименту полягав у визначенні сформованості експериментальної компетентності в хіміків на завершальному етапі навчання. Його результати свідчать про досягнення більшістю випускників лише середнього рівня її сформованості. Формувальний етап експерименту відбувався за розробленими етапами формування експериментальної компетентності майбутніх хіміків у процесі професійної підготовки і включав: орієнтацію на оволодіння експериментальною компетентністю; набуття теоретичної хімічної підготовки; опанування системою практичних умінь; формування первинного професійного досвіду застосування експериментальної компетентності. Ефективність формування експериментальної компетентності майбутніх хіміків за визначеними компонентами доведена за статистично значущими позитивними змінами рівнів. Достовірність одержаних результатів дослідження доведена за допомогою параметричного критерію порівняння відмінностей середніх величин (t-критерію Стьюдента) для незалежних вибірок.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

експериментальна компетентність, компоненти, рівні сформованості, критерії, показники, професійна підготовка хіміків, хімічний експеримент.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Волкова Н.П. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 576 с.
2. Волошина М.С. Профессиональная инкультурация в образовании: теория и практика: Монография / М. С. Волошина. – Новокузнецк : ИПК, 2001. – 114 с.
3. Галатюк М.Ю. Формування експериментальної компоненти у контексті розвитку навчальнопізнавальної компетентності старшокласників / М. Ю. Галатюк // Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Вип. 16 : Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – С. 143-145.
4. Грабовий А. К. Теоретико-методичні засади навчального хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах : [монографія] / А. К. Грабовий. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 376 с.
5. Гулай, О. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : автореферат. д-ра пед. наук, спец.: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / О. І. Гулай. – Вінниця : Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, 2016. – 40 с.
6. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев / Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 3-12.
7. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640 с.
8. Ніколаєва І.М. Експериментальна перевірка ефективності методичної системи формування компетентності в хімії майбутніх бакалварів технології медичної діагностики та лікування у вищих медичних навчальних закладах України / І.М. Ніколаєва // Science Rise: Pedagogical Education. 2018. № 3 (28). С. 38–40. doi: 10.15587/2519-4984.2018.127406
9. Пометун О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки / О.І. Пометун // Вісник програм шкільних обмінів. – 2005. – № 23. – С. 18–20.
10. Професійна етика вчителя: час і вимоги / за ред. Б.М. Жебровського, Л.М. Ващенко. − К. : Ірпінь, 2000. − 257 с.
11. Руденко Т. Б. Формирование дидактикометодической компетентности будущего учителя начальных классов в современных условиях: дис. канд. пед. наук. 13.00.04 / Т. Б. Руденко. – Волгоград, 1999. – 181 с.
12. Скарбич С.Н. Формирование исследовательских компетенций учащихся в процессе обучения решению планиметрических задач: [учеб. пособие] / С.Н. Скарбич – М. : ФЛИНТА, 2011. – 194 с.
13. Шапошников К. В. Контекстный подход в процессе формирования профессиональной компетентности будущих лингвистов-переводчиков : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / К. В. Шапошников. – Йошкар-Ола, 2006. – 26 с.
14. Fethiye Karslı, Fatma Yaman, Alipaşa Ayas. Prospective chemistry teachers’ competency of evaluation of chemical experiments in terms of science process skills / Karslı Fethiye, Yaman Fatma, Ayas Alipaşa // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2010. – Vol. 2. – Issue 2. – P. 778-781. doi: org/10.1016/j.sbspro.2010.03.101
15. Hesse-Biber S. The problems and prospects in the teaching of mixed methods research / S. Hesse-Biber // International Journal of Social Research Methodology. – 2015. –Vol. 18. – Issue 5. – P. 463–477. doi: 10.1080/13645579.2015.1062622
16. Horakova T., Houska M. On Improving the Experiment Methodology in Pedagogical Research / T. Horakova, M. Houska // International Education Studies. – 2014. – Vol. 7. – Issue 9. – Р. 84–98. doi: 10.5539/ies.v7n9p84
17. Walliman N. Research methods the basics / N. Walliman. – London-New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2011. – 190 p.
18. Yannik Tolsdorf, Silvija Markic. Exploring Chemistry Student Teachers’ Diagnostic Competence—A Qualitative Cross-Level Study / Tolsdorf Yannik, Markic Silvija // Education Sciences — Open Access Journal. 2017, Vol.7, Issue 86; doi:10.3390/educsci7040086

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.