Сергій Омельчук. Поняттєва співвіднесеність лінгводидактичних термінів «робота з текстом» і «робота над текстом».

// Наука і освіта.  2018.  №4. 56-64.


DOI:

Сергій Омельчук,
доктор педагогічних наук, доцент,
проректор з наукової роботи,
професор кафедри слов’янської філології,
Херсонський державний університет,
вул. Університетська, 27, м. Херсон, Україна


ПОНЯТТЄВА СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ
ТЕРМІНІВ «РОБОТА З ТЕКСТОМ» І «РОБОТА НАД ТЕКСТОМ»


АНОТАЦІЯ:

Наукові дослідження з лінгводидактики засвідчують порушення принципу системності як однієї з основних ознак терміна: у словосполученнях на позначення одного методичного поняття вчені вживають різні прийменники, тим самим уважаючи, що терміни «робота з текстом» і «робота над текстом» є взаємозамінними, тобто синонімними. У статті досліджено поняттєву співвіднесеність термінів «робота з текстом» і «робота над текстом» у сучасному лінгводидактичному дискурсі. Застосовано такі методи дослідження: компонентний аналіз для визначеення семантичної організації термінів «робота з текстом» і «робота над текстом» на підставі комплексного аналізування наукових джерел і лексикографічних праць; метод функційного аналізу для визначення семантико-синтаксичних відношень, які виражають ці термінні словосполучення; зіставний аналіз для з’ясування особливостей функціювання іншомовних відповідників до термінів «робота з текстом» і «робота над текстом» в англійськомовних, німецькомовних, польськомовних, білоруськомовних та російськомовних наукових і навчально-методичних текстах; метод кількісних підрахунків для визначення кількісних показників вияву продуктивності використання в українській лінгводидактичній науці та в сучасному професійному мовленні вчителів-словесників поняття «робота над текстом» у невластивому йому значенні; метод узагальнення для систематизації функційних особливостей термінів «робота з текстом» і «робота над текстом». Доведено, що термінні словосполучення «робота з текстом» і «робота над текстом», хоч і тісно пов’язані між собою, проте позначають різні методичні поняття: робота з текстом як аналітичний вид діяльності – це осмислення, аналіз його, а робота над текстом як творчий вид діяльності – створення власного мовленнєвого твору.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

термінне словосполучення, прийменниково-іменникова словоформа, семантикосинтаксичні відношення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Агароднікава С. В. Аспекты працы над прафесійным тэкстам са студэнтамі эканамічных ВНУ [Електронний ресурс] : праграма курса беларускай мовы ў эканамічных ВНУ / С. В. Агароднікава, К. У. Петрыкевіч. – Витебск : ВГУ имени П.М.Машерова. – 2015.– Режим доступу: https://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle.
2. Бабенко О. А. Формування інтонаційних умінь і навичок старшокласників як засіб творення усних висловлювань [Текст] : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / О. А. Бабенко. – К., 2010. – 23 с.
3. Багмут І. В. Робота над текстом і робота з текстом у процесі навчання мові / І. В. Багмут // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2012. – Вип. 9. – С. 176–179.
4. Беларуская мова і культура: праца з тэкстам на вучэбных занятках / В. У. Барысенка [Електронний ресурс] // Мова. – 2016. – № 26. – С. 151–155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mova_2016_26_30.
5. Божко О. П. Формування текстотвірних умінь учнів основної школи в процесі вивчення синтаксису складного речення [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. П. Божко. – Херсон, 2017. – 283 с.
6. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови [Текст] : академ. граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська ; за ред. І. Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.
7. Гоголь Н. В. Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання [Текст] : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» / Н. В. Гоголь. – К., 2004. – 20 с.
8. Голуб Н. Б. Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ніна Борисівна Голуб. – К., 2009. – 505 с.
9. Грона Н. В. Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь [Текст] : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Грона. – К., 2018. – 491 с.
10. Заєць В. Г. Лінгвометодичні засади навчання української мови учнів 8-9 класів з поглибленим вивченням на текстовій основі міжпредметного змісту [Текст] : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / В. Г. Заєць. – К., 2013. – 20 с.
11. Исупова С. М. Работа над текстом при обучении русскому языку как неродному / С. М. Исупова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 5. – Ч. 1. – С. 65–67.
12. Красней В. Беларуская мова. Поўны школьны курс. Тэорыя [Текст] / Віктар Красней, Яўген Лаўрэль. – Мінск : Аверсэв, 2017. – 287 с.
13. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка [Текст] : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / Михаил Ростиславович Львов. – М. : Просвещение, 1988. – 240 с.
14. Методика навчання української мови в початковій школі [Текст] : навч.-метод. посібн. / За наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с.
15. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс [Текст] : посібник для студентів / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 366 с.
16. Саматыя І. М. Работа з тэкстам як форма правядзення кантролю па беларускай мове [Електронний ресурс] / І. М. Саматыя // Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ : зб. навук. арт. ; пад рэд. І. У. Таяноўскай, Т. В. Мальцэвіч. – Мінск : БДУ, 2006. – Вып. 5. – С.63–68. – Режим доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56650.
17. Словник-довідник з української лінгводидактики [Текст] : навч. посіб. / [М. Пентилюк, О. Горошкіна, Н. Мордовцева, А. Нікітіна, Л. Попова] ; за заг. ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.
18. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова [Текст] / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк, Г.В. Ситар, І.А. Щукіна. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 416 с.
19. Словник української мови: в 11 т. [Електронний ресурс] / АН УРСР ; Ін-т мовознавства ; за ред. І.К. Білодіда. – Т. 5. – К. : Наук. думка, 1974. – Режим доступу : sum.in.ua.
20. Словник української мови: в 11 т. [Електронний ресурс] / АН УРСР ; Ін-т мовознавства ; за ред. І.К. Білодіда. – Т. 10. – К. : Наук. думка, 1979. – Режим доступу : sum.in.ua.
21. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Сурмін. – К. : НАДУ, 2008. – 184 с.
22. Якуба С. М. Комплексная праца з тэкстам на ўроках абагульнення і сістэматызацыі ведаў па словаўтварэнні [Електронний ресурс] / С. М. Якуба. – Режим доступу: https://www.bsu.by/Cache/pdf/184933.pdf.
23. Ahrens-Drath R. Der Umgang mit Texten im Grundschulunterricht (Wiesbaden, 2009) [Електронний ресурс] / R. Ahrens-Drath. Режим доступу: https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/med ia/der_umgang_mit_texten_im_grundschulunterricht.pdf
24. Długosz J., Orzech E. Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych / J. Długosz, E. Orzech. – Rzeszów: Agencja Wydawnicza "Fraza", 1991. – 264 с.
25. Cain M. Texts and the foreign language teacher: some reflections on aims / M. Cain // Revue ATEE Journal. – 1980. – №3.
26. Jakowicka M. Praca z tekstem w klasach początkowych / M. Jakowicka // Zbiorcza Szkoła Gminna. – 1981. – №5.
27. Jašová M. Arbeit mit literarischen Texten im DaF Unterricht am Beispiel eines Textes von Christine Nöstlinger / M. Jašová // Diplomarbeit, MasarykUniversität Brünn, 2009. – 100 с.
28. Lenartowska K., Świętek W. Praca z tekstem w klasach 1-3 / Lenartowska K., Świętek W. – Warszawa: WSiP, 1982. – 93 с.
29. Mickan P. Text-Based Teaching: Theory and Practice [електронний ресурс] / P. Mickan. – 2015. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/265011929_Tex t-Based_ Teaching _Theory_ and_Practice.
30. Rainer E. Wicke, Werkzeuge zur Arbeit mit literarischen Texten / E. Rainer. – München: Hueber Verlag, 2014. – 31 с.
31. Szczepańska M. Praca z tekstem literackim w klasach I – III / M. Szczepańska // Życie Szkoły. – 1987. – №4.
32. Wojszwiłło M. Praca z tekstem wierszowym / M. Wojszwiłło // Życie Szkoły. – 1987. – №4.
33. Chodkiewicz H. Working with Text and Around Text in Foreign Language Environments / H. Chodkiewicz, M., Krzemińska-Adamek P. Steinbrich. – Springer, 2016. – 288 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.