Nataliya Mykytenko, Nadiia Kish, Olesia Stoika. Technology of Teaching Foreign Language Academic Writing To Students of Non-Philological Specialities.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 49-55.


DOI:

Наталія Микитенко,
доктор педагогічних наук, професор,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна,
Надія Кіш,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Олеся Стойка,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»,
вул. Університетська, 14, м. Ужгород, Україна


ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО
ПРОФІЛЮ ІНШОМОВНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ПИСЬМУ


АНОТАЦІЯ:

Стаття розглядає проблему технологій навчання академічного письма студентів нефілологічних спеціальностей з урахуванням реалій українських ЗВО. Мета статті – обґрунтувати технологію навчання іншомовному академічному письму студентів нефілологічних спеціальностей і здійснити експериментальну перевірку її ефективності на базі Ужгородського національного університету. Для розв’язання завдань дослідження використано теоретичні (контент-аналіз джерел з проблеми дослідження, систематизація та узагальнення теоретичних положень, обґрунтування і розроблення моделі технології навчання іншомовного академічного письма) й емпіричні методи досліджень (наукове спостереження, анкетування, методичний експеримент (констатувальний і формувальний етапи, методи математичної статистики). Було доведено, що до переліку лексичних, граматичних та дискурсивних умінь, якими повинні володіти студенти нефілологічних спеціальностей для створення продукту іншомовного академічного письма, належать уміння: визначати мету, головну ідею повідомлення, бачити зв’язок між висловлюваними думками; коректно вживати лексичні одиниці, зокрема – термінологічні у сфері фаху; коректно вживати відповідні певному жанру академічної писемної комунікації граматичні структури; класифікувати та оцінювати роль лексичних, граматичних, стилістичних засобів іноземної мови у ефективності передачі повідомлення; визначати вплив обраних вербальних засобів на ефективність мовлення та досягнення адресантом комунікативної мети. Представлено модель технології навчання академічного письма. З метою доведення ефективності обґрунтованої технології навчання іншомовного академічного письма студентів нефілологічних спеціальностей було сплановано та організовано методичний експеримент, що проводився у два етапи: констатувальний і формувальний.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

навчання академічному письму, академічна письмова комунікація, продукт, студенти нефілологічних спеціальностей, уміння, засоби, технології навчання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Academic writing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sydney.edu.au/students/writing.html.
2. Andrade H. Promoting Learning and Achievement through Self-Assessment / H. Andrade, A. Valtcheva // Theory Into Practice. – 2009. – Volume 48. – No 1. – P. 12-19.
3. Andrade H. Putting rubrics to the test: The effect of a model, criteria generation, and rubric-referenced selfassessment on elementary school students’ writing / H. Andrade, Y. Du, X. Wang // Educational Measurement: Issues and Practice. – 2008. – Volume 27. – No 2. – P. 3-13.
4. Curry M. Approaches to teaching writing / M. Curry, A. Hewings // Teaching academic writing: a toolkit for higher education. – London & New York : Routledge, 2003. – 175 p.
5. Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. A multy-disciplinary approach / T. Dudley-Evans, M. J St. John. – Cambridge: Cambridge University Press,1998. – 301p.
6. Mykytenko N. Developing academic literacy: EAP for Science Majors / N. Mykytenko, V. Sulym, M. Kozolup. – Lviv: LNU, 2017. – 184 p.
7. Rhetoric and Composition Outcomes. Northern Illinois University. Department of English. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.engl.niu.edu/composition/outcomes.html – Загол. з екранa. – Мова англ.
8. Струганець Л. Культура мови. Словник термінів / Л. Струганець. – Тернопіль: Богдан, 2000. – 88 с.
9. Yakhontova T. V. English Academic Writing for Students and Researchers / T. V. Yakhontova. – Lviv: PAIS, 2003. – 220 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.