Алла Колишкіна, Світлана Кондратюк, Михайло Лянной. Організація взаємодії школи і сім’ї у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 24-34.


DOI:

Алла Колишкіна,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри дошкільної і початкової освіти,
Світлана Кондратюк,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
дошкільної і початкової освіти,
Михайло Лянной,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна


ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ
ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено дослідженню особливостей формування екологічно доцільної поведінки учнів у взаємодії школи і сім’ї. У роботі розв’язується проблема методичного забезпечення екологічного виховання учнів початкових класів. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності авторського програмно-методичного комплексу «Екосвіт» з формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї. Для досягнення мети було використано комплекс спеціальних діагностичних методів, за допомогою яких послідовно вимірювались окремі компоненти досліджуваної якості: анкетування («Екологічні знання», «Екологічні мотиви», «Екологічна поведінка») із використанням запитань закритого та відкритого типів; бесіди («Роль природи в моєму житті», «Природа і моя сім’я», «Моя поведінка в природі»), які дали можливість глибше дослідити психологічні особливості дитини, характер і рівень її знань, інтересів, мотивів і вчинків шляхом аналізу отриманих відповідей; інтерв’ювання («Екологічні знання», «Екологічні мотиви», «Екологічна поведінка»), яке передбачало спілкування інтерв’юера з респондентом; спостереження за вчинками та поведінкою учнів початкових класів в умовах експерименту (під час виконання доручень екологічного характеру, опитування, бесіди) й у реальних умовах (на уроках, під час прогулянок, екскурсій, позакласних заходів природничого змісту); розв’язання проблемних ситуацій, що містить два блоки завдань («Уміння приймати екологічно доцільні рішення», «Поведінка у природі»). Розроблений програмнометодичний комплекс «Екосвіт» охоплює програму екологічного гуртка «Екосвіт» і методичні рекомендації щодо організації його роботи; методичні рекомендації для роботи з батьками стосовно формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів. Заняття екологічного гуртка побудовані за принципом об’єднання зусиль школи і сім’ї, чітко визначені обов’язки вчителя і батьків. Обґрунтовано методи, які було покладено в основу експериментальної роботи: бесіди, спостереження, проблемні завдання, дидактичні та екологічні ігри, конкурси, проектна діяльність. Установлено, що усі висвітлені форми взаємодії школи і сім’ї використовувалися паралельно, були пов’язані між собою, доповнювали одна одну і були апробовані під час педагогічного експерименту. Доведено, що активізація взаємодії батьків з учителем, урізноманітнення форм і методів роботи з батьками та учнями, залучення батьків до безпосередньої участі у навчально-виховному процесі з формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів засвідчили якісно новий рівень організації екологічного виховання школярів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

екологічно доцільна поведінка, взаємодія школи і сім’ї, програма «Екосвіт», учні початкової школи, батьки учнів початкових класів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Алєксєєнко Т. Ф. Сходинки гуманних взаємин батьків і дітей / Т. Ф. Алєксєєнко // Дитячий садок. – 2002. – № 24. – С. 3–24.
2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1 : Особистісно-орієнтований підхід : наук. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с. 
3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – СПб. : Питер, 2008. – 398 с.
4. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1996. – 536 с.
5. Galbaut Diane. Le travail de recherches scientifiques des élèves à l’écologie / Sous la dir de D. Galbaut. – Paris : Unesco, 2008. – 20 p.
6. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – К.-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – 308 с.
7. Дерябо С. Д. Экологическая педагогика и психология : учеб. пособие для студ. вузов / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – 480 с.
8. Jabre B. L’utilisation de la graphie combinée de structure et d’information à l’éducation écologique des écoliers / B. Jabre // JDІ. – № 7. – Mars, 2003. – P. 20– 21.
9. Layton D. Innovations dans l’énscignement des sciences et de la technologie / D. Layton // Lе Monde de l’éducation. – Février, 2002. – № 300. – P. 33–36.
10. Захлебный А. Н. Педагогические принципы и условия экологического образования / А. Н. Захлебный. – М. : НИИСИМО, 1983. – 98 с.
11. Колонькова О. О. Екологічно доцільне самовиховання старших підлітків і старшокласників / О. О. Колонькова // Теоретико–методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / [за ред. І. Д. Беха]. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Д. Г. Зволейко ; Інститут проблем виховання НАПН України, 2009. –Вип. 13, кн. 1. – С. 362–368.
12. Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : [монографія] / Т. В. Кравченко. – К. : Фенікс, 2009. – 416 с.
13. Крюкова О. В. Формування екологічно доцільної поведінки молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / О. В. Крюкова. – К., 2005. – 20 с.
14. Orpwood G. L’éducation de l’attitude d’émotion et de valeur envers la nature des enfants âgés de 6 à 8 ans / G. Orpwood, J. Werdelin ; рrep. Pour Bureau intern. d’éduc. – Paris : Unesco, 2002. – P. 44–59.
15. Пустовіт Г. П. Філософсько-культурологічний аспект у екологічній освіті / Г. П. Пустовіт // Шлях освіти. – 2002. – № 3. – С. 7–11.
16. Пустовіт Н. Організація взаємодії школи й громадських організацій в екологічному вихованні учнів / Н. Пустовіт // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2005. – № 3. – С. 36–43.
17. Психодиагностика : теория и практика / перевод с нем.; под общ. ред. Н. Ф. Талызиной. – М. : Просвещение, 1986. – С. 124–142.
18. Rioulti Jean. L’éducation de la conscience écologique / J. Rioulti // Le Monde de l’éducation. – Septembre, 2003. – № 319. – P. 35–38.
19. Савелова Т. И. Метод Монте-Карло / Т. И. Савелова. – М. : НИЯУ МИФИ, 2011. – 152 с.
20. Troost G. I. Environmental education : А source book / G. I. Troost, М. Altman (eds.). – New York, 2002. – 237 p. 21. Naess A. A defense of the deep ecology movement / А. Naess // Environmental ethics. – V. 6. – 1984. – pp. 265–270.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.