Ella Karpova, Olena Kudriavtseva. Pedagogical Conditions of Future Preschool Teachers’ Intellectual Development.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 17-23.


DOI:

Елла Карпова,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри дошкільної педагогіки,
Олена Кудрявцева,
кандидат педагогічних наук, доцент,
кафедра дошкільної педагогіки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


АНОТАЦІЯ:

В умовах реформування системи вищої освіти, впровадження у діяльність вищих навчальних закладів положень нового Закону України «Про вищу освіту», особливої актуальності набуває проблема забезпечення високого рівня інтелектуального розвитку студентів, який є необхідним для майбутніх фахівців, в тому числі вихователів дошкільних навчальних закладів. Мета статті – на основі теоретичного осмислення досліджуваної проблеми визначити та експериментально перевірити педагогічні умови інтелектуального розвитку майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки у педагогічному університеті. Описано етапи експериментального дослідження (констатувальний, формувальний, контрольний), сутність якого полягала у вивченні рівня інтелектуального розвитку майбутніх вихователів, розробці педагогічних умов для підвищенні ефективності його розвитку. Було визначено критерії і показники інтелектуального розвитку майбутніх вихователів: когнітивний, діяльнісний, мотиваційний; схарактеризовано рівні інтелектуального розвитку майбутніх вихователів: високий, середній, низький. Було запропоновано діагностувальну методику для визначення ступеню прояву показників, розроблено систему їх оцінювання; представлено узагальнені результати констатувального експерименту за описаними рівнями. З метою підвищення рівня інтелектуального розвитку майбутніх вихователів експериментальних груп на формувальному етапі були реалізовані педагогічні умови інтелектуального розвитку: стимулювання інтелектуальної активності студентів під час аудиторних занять; активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів у позааудиторний час; забезпечення систематичного педагогічного контролю якості педагогічних знань із застосуванням сучасних методів рейтингового оцінювання; забезпечення стійкої пізнавальної мотивації у студентів. Для перевірки ефективності впроваджених педагогічних умов інтелектуального розвитку був проведений контрольний етап експерименту зі студентами як експериментальних, так і контрольних груп. На цьому етапі дослідження використовувалась та ж діагностувальна методика, що і на констатувальному етапі. Представлено результати контрольного експерименту, які доводять ефективність запропонованих педагогічних умов інтелектуального розвитку майбутніх вихователів. Перспективу подальшого вивчення проблеми вбачаємо у розробці педагогічних умов готовності майбутніх вихователів до інтелектуального розвитку дошкільників.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

майбутні вихователі, професійна підготовка, інтелектуальний розвиток, критерії, показники і рівні інтелектуального розвитку, педагогічні умови.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бахтина О. В. Педагогические условия развития интеллекта студентов в образовательном процессе педагогического вуза: дис. канд. пед. наук: 13.00.01/Бахтина Ольга Витальевна. – Воронеж, 2007. – 203 с.
2. Бондар М. В. Педагогічні умови формування інтелектуальної культури студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ М. В. Бондар. – Вінниця, 2011. – 21 с.
3. Бондар М. М. Педагогічні умови розвивального навчання майбутніх аграрників у процесі вивчення загальноінженерних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ М. М. Бондар. – Київ, 2007. – 20 с.
4. Данилко О. Педагогічні умови формування інтелектуальної культури у студентів фізикоматематичного факультету засобами інформаційних технологій/ О. Данилко// Наукові записки. – Випуск 91. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: КДПУ імені В. Винниченка, 2010. – С. 65-70.
5. Кудрявцева Е.А. Модульные контрольные работы как эффективный метод педагогического контроля качества знаний будущих воспитателей дошкольных учебных заведений/ Е. А. Кудрявцева// Psihologie Pedagogie specială Asistenţă socială Revista Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău, 2017. – Nr. 2(47). – P. 18–29.
6. Ковтун Т. І. Педагогічні умови інтелектуального розвитку студентів агротехнічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Т. І. Ковтун. – Київ, 2015. – 20 с.
7. Lystopad O. A. Forming Students’ Motivation For Creativity By Means of Edward De Bono’s “Six Thinking Hats” Technique / O. A. Lystopad, I. K. Mardarova, Tomash Kuk / Наука і освіта : науково-практичний журнал. – 2017. – № 8/ CLХI. – С. 93–96.
8. Пиаже Ж. Психология интеллекта/ Ж. Пиаже, [пер. с франц. А. М. Пятигорского]. – СПб, 2003. – 192 с.
9. Силенок Г. А. Розвиток інтелектуальних умінь студентів аграрних університетів у процесі навчання математичних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»/ Г. А. Силенок. – Київ, 2017. – 20 с.
10. Смульсон М. Л. Психологічні засади розвитку інтелекту дорослих/ М. Л. Смульсон// Проблеми сучасної психології. – 2013. - № 1. – С. 9-15.
11. Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту в ранній юності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»/ М. Л. Смульсон. – Київ, 2002. – 40 с. 12. Холодная М. А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования/ М. А. Холодная. – СПб: Питер, 2002. – 272 с.
13. Щербіна О. О. Педагогічні умови формування інтелектуальних умінь майбутніх інженерів у навчальному процесі вищого навчального закладу: дис. канд. пед. наук: 13.00.04/ Щербіна Олена Олександрівна. – Київ, 2005. – 205 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.