Mykhailo Hribov, Tetiana Shevchenko, Yan Petinov. Methodology of Teaching Specialized Subjects To Future Operation Officers of Law Enforcement Agencies.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 144-153.


DOI:

Михайло Грібов,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри оперативно-розшукової діяльності,
Тетяна Шевченко,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності,
Національна академія внутрішніх справ,
пл. Солом’янська 1, м. Київ, Україна,
Ян Петінов,
асистент кафедри психології,
Вінницький інститут Університету «Україна»,
Хмельницьке шосе 23а, м. Вінниця, Україна


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
МАЙБУТНІМ ОПЕРАТИВНИМ ПРАЦІВНИКАМ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ


АНОТАЦІЯ:

Ефективне здійснення оперативними підрозділами правоохоронних органів протидії злочинності вимагає укомплектування їх висококваліфікованими професійними кадрами, яких наразі бракує. Це зумовлює необхідність підвищення якості професійної підготовки майбутніх оперативних працівників у відомчих вищих навчальних закладах. Одним із важливих чинників виконання цього завдання є удосконалення методики викладання дисциплін професійної спеціалізації у зазначених закладах освіти. Метою дослідження є визначення основ методики викладання дисциплін професійної спеціалізації у вищій школі майбутнім працівникам оперативних підрозділів поліції та інших правоохоронних органів. В основу дослідження покладено загальнонауковий метод індукції (крім того використовувалися: системний підхід, моделювання, експеримент, узагальнення, соціологічний та інші методи наукового пізнання). Було обґрунтовано та успішно апробовано методику викладання одної з дисциплін професійної спеціалізації майбутніх оперативних працівників («Візуальне спостереження»). Потім найбільш загальні положення та ефективні складові цієї методики застосовано для визначення основ методики викладання цих дисциплін загалом. До них було віднесено: підпорядкованість навчального процесу меті забезпечення оперативних підрозділів правоохоронних органів кадрами, повністю готовими до професійної діяльності; визначення обсягу знань, вмінь та навичок, що підлягають формуванню відповідно до змісту майбутньої спеціалізації оперативного працівника, функційних обов’язків, які належить йому виконувати; організація навчального процесу за участю викладачів, що мають значний досвід роботи за цим напрямом оперативно-розшукової діяльності та активного залучення до занять діючих працівників оперативних підрозділів відповідного профілю; стимуляція здобувачів до самостійного ініціативного оволодіння необхідними знаннями, вміннями та навичками (шляхом запровадження проблемного навчання у штучно змодельованих умовах, максимально наближених до реальних); розподіл загального обсягу академічних годин, відведених на вивчення дисципліни за принципом: мінімум лекцій – максимум практичних; визначення основним об’єктом оцінювання результатів навчальної діяльності майбутніх оперативних працівників вмінь застосовувати одержані знання у практичній діяльності, застосовувати творчість у мінливих умовах, змодельованих в умовах, максимально наближених до реальних; визначення для кожної з дисциплін спеціалізації, в межах об’єкта оцінювання декількох предметів (параметрів), а для кожного з них – власних критеріїв оцінки; використання комплексу інноваційних педагогічних прийомів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

методика викладання, дисципліни професійної спеціалізації, правоохоронні органи, оперативні підрозділи, знання, вміння, навички.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Birzer М. L. The theory of andragogy applied to police training / M. L. Birzer // Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. – 2003. – № 26. – Issue: 1. – Р. 29–42.
2. Cuvelier S. J. Chinese police cadets’ attitudes toward police roles revisited / S. J. Cuvelier, D. Jia, C. Jin // Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. – 2015. – № 38. – Issue: 2. – Р.250–264.
3. Kao Rui-Hsin K. The usage intention of e-learning for police education and training / Kao Rui-Hsin, Chen-Tai Lin // Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. – № 41. – Issue 1. – Р. 98–112.
4. Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / В. В. Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 224 с.
5. Lagestad P. The importance of relating theory and practice when teaching police students / Lagestad P. // European Journal of Policing Studies. – 2014. – № 1(3). – Р. 206–224.
6. Liqun C. Development and reform of police training and education in Taiwan / C. Liqun, L. Huang, I. Sun // Police Practice and Research. – 2016. – № 17. – Issue 6. – P. 531–542.
7. Marenin O. Police Training for Democracy / O. Marenin // Police Practice and Research. – № 5.– Issue 2. – Р. 107–123.
8. Mugford R. Improving police training from a cognitive load perspective / R. Mugford, S. Corey, C. Bennell // Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. – 2013. – № 36. – Issue 2. – Р. 312–337.
9. Myllylä M. Modernizing the Police with Research, Development and Innovation Activities: The Transition of the Finnish Police Education into a Bachelor’s Degree / M. Myllylä, J. T. Hakala, M. Myllylä // Nordisk politiforskning. – 2017. – № 1 (Volum 4). – Р. 45–67.
10. Nikolou-Walker E. Vocational training in higher education: A case study of work‐based learning within the Police Service of Northern Ireland / E. Nikolou-Walker, T. Meaklim // Research in Post-Compulsory Education. – 2007 – № 12(3). – Р. 357–376.
11. Paterson C. Adding value? A review of the international literature on the role of higher education in police training and education / C. Paterson // Police Practice and Research. – 2011. – № 12 (4). Р. 286–297.
12. Платонов К.К. О знаниях, навиках и умениях / К.К. Платонов // Сов. педагогика. – 1963. – №11. – С. 98–103.
13. Рябовол Л. Методична система коучинг-навчання юридичних дисциплін у вищій школі / Л. Рябовол, В. Гриценко, О. Сокуренко // Наука і освіта. – 2018. – № 2. – С. 16-26.
14. Ротенберг В.С. Мозг, обучение, здоровье / В. С. Ротенберг, С. И. Бондаренко. – М.: Просвещение, 1989. – 239 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.