Yaroslav Haleta, Olena Habelko, Tetiana Dombrovan. Development of Professional Maturity of Future Foreign Language Teachers By Means of Informational Technologies.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 137-143.


DOI:

Ярослав Галета,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченко, 1, м. Кропивницький, Україна,
Олена Габелко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченко, 1, м. Кропивницький, Україна
Тетяна Домброван,
доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри граматики англійської мови,
Одеський національний університеті імені І. І. Мечникова,
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна


РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


АНОТАЦІЯ:

У статті показано необхідність (з урахуванням соціокультурної ситуації, що має відображення на системі освіти) упровадження можливостей інформаційних технологій в освітній процес, зокрема у підготовку майбутнього вчителя іноземної мови. Здійснено аналіз змісту категорії «професійна зрілість», визначено її складові. Зазначено, що професійна зрілість складається зі стійкої професійної мотивації, сформованої професійної ідентичності, а також набутих знань, умінь та навичок професійної діяльності в обраній галузі. На основі аналізу сутності досліджуваного феномена зазначено, що професійна зрілість є найвищою точкою розвитку. У роботі було закцентовано увагу на проблемі структурування інформації, оскільки інформаційно-комунікаційні технології надають широкі можливості щодо представлення інформації. Зазначено, що структурування інформації прискорює формування образу предмета, що вивчається. Реалізація цієї позиції була здійснена засобами мультимедіа та гіпертексту, які вміщують усі розрізнені методи подання структурованої інформації. Логіка використання мультимедійних засобів спирається на те, що студенти за умови їх використання стають суб’єктами освітнього процесу, що є необхідною умовою розвитку професійної зрілості майбутнього вчителя, зокрема вчителя іноземної мови. Було експериментально підтверджено ефективність застосування інформаційних технологій щодо розвитку професійної зрілості майбутнього вчителя іноземної мови. Діагностика міри розвитку професійної зрілості майбутнього вчителя іноземної мови проводилась методом експертних оцінок. Для цього визначено показники досліджуваного феномену: спрямованість на досягнення професійного успіху, сформована професійна ідентичність, професійна самооцінка, здатність до саморегуляції, здатність розв’язувати завдання професійного розвитку. Об’єктивність оцінки експертів реалізована за допомогою методів математичної статистики.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна зрілість, професійний розвиток, професійна мотивація, інформаційно-комунікаційні технології, мультимедіа, цілісність професійного становлення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Антонова Н.О. Взаємозв’язок психологічної та професійної зрілості студентів психологічного факультету ВНЗ / Н.О. Антонова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. iн-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2010. – Т. 8. – Вип. 7. – С. 6-21.
2. Буряк Л.Г. Развитие зрелой личности (в рамках деятельностного подхода) / Л.Г. Буряк // Вестник КРАУНЦ. – 2006. – № 2. – С. 26-36.
3. Дружилов С.А. Психология профессионализма. Инженерно-психологический подход / С.А. Дружилов. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2011. – 295 с.
4. Комар Т.В. Професійна зрілість особистості: психологічна природа поняття / Т.В. Комар // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. –2015. – Вип. 3. –С. 33-37.
5. Максимова В.Н. Акмеологический подход в педагогике / В.Н. Максимова. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2007. – 196 с.
6. Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века: вызовы информационной эпохи / Д. И. Фельдштейн // Вопросы психологии: науч. журн. –2013. – № 1. – С. 46-65.
7. Цина В. Сутність, структура, особливості особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя / В. Цина // Витоки педагогічної майстерності. –2014. – Вип. 14. –С. 305-310.
8. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации / А.П. Чернявская. – М.: Изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2001. –96 с.
9. Alexander F. Emotional maturity / F. Alexander. – Texas: MENTAL HEALTH, 1967. – 8 p.
10. Levinson D.J. The Seasons of a Man's Life / D.J. Levinson –New York: Knopf, 1978, –378 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.