Inna Strazhnikova, Nataliia Venhrynovych, Yurii Chopyk. Peculiarities of University Language Training of Medical Students (Based on John Dewey’s Conception of Education).

// Наука і освіта.  2018.  №4. 130-136.


DOI:

Інна Стражнікова,
доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна,
Наталія Венгринович,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства,
Івано-Франківський національний медичний університет,
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна,
Юрій Чопик,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри мовознавства,
Івано-Франківський національний медичний університет,
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна


ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
(З УРАХУВАННЯМ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЖ. Д’ЮЇ)


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається роль філологічної освіти як чинника, що здійснює вплив на освіту, виступаючи передумовами модернізації професійної підготовки майбутнього спеціаліста у пізнанні формування світогляду. Для перевірки дієвості системи формування впроваджено та апробовано програму експериментального дослідження вивчення іноземної мови на факультетах напряму реабілітації. В експерименті взяли участь 253 студенти, яких було поділено на дві групи: перша навчалася за принципами вчення Дж. Дьюї, друга – за стандартами «типовий план». Під час навчання були використані засоби інформаційно-комунікаційних технологій: інтернет, ютьюб, скайп, тобто всі можливі види відео- та аудіозв’язку, адже щоб вивчити мову, потрібно завжди бути у мовному середовищі. Беручи до уваги педагогічні теорії Джона Дьюї визначено пріоритетні методи, прийоми, види та форми навчальної діяльності в ході теоретичної розробки й експериментальної перевірки методики формування ціннісних орієнтацій студентів, що сприяли процесу засвоєння іноземних мов, які використали для спеціалістів профілю реабілітації. Розроблено ефективні методики формування практичних мовленнєвих навичок фахівців реабілітаційного спрямування для вивчення іноземної мови за професійним напрямом. За результатами початкового та кінцевого етапів експерименту встановлено, що високий рівень знань іноземної мови показали студенти ЕГ, набагато нижчий – КГ, що й вказує на застарілість програм, які подаються у більшості закладів вищої освіти. Тому необхідність застосування розробленої системи на медичних та реабілітаційних спеціальностях для підсилення вивчення іноземних мов є очевидною.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

мовленнєва культура іноземною мовою, фахівці реабілітаційного спрямування, мовленнєві засади.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бим-Бад Б. М. Джон Дьюи как педагог [Електронний ресурс]. / Б. М. Бим-Бад – Режим доступу: www.bim-bad.ru/biblioteka/article_ full.php? aid=588.
2. Венгринович Н. Р. Місце іншомовної підготовки у особистісному і професійному розвитку сучасного студента і викладача вищого навчального закладу / Н. Р. Венгринович // Методика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності у студентів медичних та фармацевтичних вишів України в умовах сьогодення: досвід, проблеми, інновації: Матеріали семінару-наради завідувачів кафедр іноземних та латинської мов медичних вишів України. – Чернівці: Видавництво БДМУ, 2017. – С. 15-18.
3. Гуренко Н. В. Мовленнєва компетентність та культура майбутнього фахівця [Електронний ресурс]. / Н. В. Гуренко – Режим доступу: www. psyh.kiev.ua/Мовленнєва_компетентність_та_культура _майбутнього_фахівця
4. Дьюї Дж. Демократія і освіта / Джон Д’юї ; пер. з англ. І. Босака, М. Олійник, Г. Пехник. – Львів : Літопис, 2003. – 294 с.
5. Дьюї Дж. Демократія і освіта / Джон Д’юї ; пер. з англ. М. Василечко. – Львів : Кальварія, 2003. – 84 с.
6. Коваленко В. О. Філософсько-педагогічна концепція Д. Дьюї / В. О. Коваленко // Актуальні проблеми педагогіки і психології : зб. наук. пр. – Ніжин: Ніжинський держ. пед. ін-т, 1995. – С. 90–97.
7. Чопик Ю. С. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : [моногр.] / Ю. С. Чопик, І. В. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – 264 с.
8.Чопик Ю. C. Прагматизм як напрям зарубіжної реформаторської педагогіки кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. : рецепція вітчизняних дослідників / Ю. С. Чопик // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. - Вип. 49. – С. 227–234.
9.Lado R. Linguistics across cultures / R. Lado. – The University of Michigan press, 1957. – 123р.
10. Sapir E. The Status of Linguistics as a Science / E. Sapir. – Berkeley and Los Angeles: University California Press, 1949. – 546 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.