Олександр Кошук, Олександр Діденко, Петро Лузан. Обґрунтування методики тестового контролю навчальних досягнень майбутніх інженерів-аграрників.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 118-129.


DOI:

Олександр Кошук,
кандидат педагогічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна,
Олександр Діденко,
доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
вул. Шевченка 46, м. Хмельницький, Україна,
Петро Лузан,
доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного
супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах,
Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України,
пров. Віто-Литовський 98-а, м. Київ, Україна


ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено методику тестового контролю навчальних досягнень майбутніх інженерів-аграрників. Актуальність її розроблення обумовлена недостатньою кількістю методичних науково обґрунтованих рекомендацій щодо створення валідних інструментів для оцінювання навчальних результатів. Метою статті є обґрунтування на основі положень сучасних теорій дидактичних вимірювань методики тестового контролю навчальних досягнень майбутніх інженерів-аграрників як валідного методу перевірки та оцінювання результатів навчання студентів. Для розв’язання завдань, передбачених у статті, використано теоретичні, емпіричні та методи математичної статистики. Методика складається з чотирьох етапів: організаційно-підготовчого, проектувально-експертного, рефлексивно-діагностичного та завершально-технологічного, кожен з яких передбачає певні стадії. Запропонована методика тестового контролю навчальних досягнень майбутніх інженеріваграрників дає можливість здійснити валідний тестовий контроль, що відповідає критеріям якості при визначенні рівня результатів навчання. Розробники тестів за допомогою цієї методики мають можливість не інтуїтивно, а цілеспрямовано, на науковій основі створити базу валідних тестових завдань, сконструювати тест, обґрунтувати процедуру тестування та оцінювання й отримати об’єктивні, надійні результати перевірки успішності навчання студентів. Запропонована методика тестового контролю навчальних досягнень майбутніх інженерів-аграрників пройшла апробацію впродовж 2010-2017 років на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України та Миколаївського державного аграрного університету. На основі методики розроблено тести для діагностики навчальних досягнень студентів з 24 навчальних дисциплін, за якими опитано 875 студентів з першого до четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальностей «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Захист і карантин рослин».


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

методика тестового контролю, контроль навчальних досягнень, майбутні інженери-аграрники, контроль і оцінювання, валідність тесту, результати тестування, тестові завдання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий / В. С. Аванесов. – М.: Центр тестирования, 2002. – 239 с.
2.Адаптивное тестирование : учеб.-метод. пос. / Н. М. Опарина, Н. Г. Полина, Р. М. Файзулин, И. Г. Шрамкова. – Хабаровск, 2007. – 95 с.
3.Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. – СПб. : Питер, 2005. – 688 с.
4.Білоусова Л. І. Потенціал комп’ютерного тестування / Л. І. Білоусова // Вісник ТІМО. – 2008. – № 10. – С. 40 – 44.
5.Булах І. Є. Створюємо якісний тест: навч. посіб. / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К. : Майстер-клас, 2006 – 160 с.
6.Бурчак С. О. Методичні рекомендації з питань організації і проведення тестового контролю знань, навичок та вмінь студентів вищої школи / С. О. Бурчак, В. С. Толмачов, Л. О. Тверезовська. – Глухів: РВВ ГФПУ, 2008. – 68 с.
7.Васильев И. Б. О возможности использования многобальных шкал в процессе профессионального обучения будущих рабочих / И. Б. Васильев // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2004. – № 6. – С. 86–93.
8.Журавель В. Ф. Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів / В. Ф. Журавель, В. В. Ільїн, В. О. Кузнєцов та ін. – К.: Аграрна освіта, 2000. – 38 с.
9.Ільїн В. В. Методика тестового контролю успішності навчання студентів: Монографія. / В. В. Ільїн, П. Г. Лузан, Я. М. Рудик. – К.: НАККіМ, 2010. – 224 с.
10. Калицкий Э. М. Разработка средств контроля учебной деятельности: метод. рекомендации / Э. М. Калицкий, М. В. Ильин, Н. Н. Сикорская. – 6-е изд., стер. – Минск: РИПО, 2011. – 48 с.
11. Булах І. Є. Теорія і методика компютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів): автор. доктора пед наук. – 13.00.04. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1995. – 50 с.
12. Butler A. C. Repeated testing produces superior transfer of learning relative to repeated studying / Butler A. C. // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 2010. – V. 36. – Р. 1118–1133.
13. Cranney J. The testing effect, collaborative learning, and retrieval-induced facilitation in a classroom setting / Cranney, J., Ahn, M., McKinnon, R., Morris, S., & Watts, K. // EuropeanJournal of Cognitive Psychology, 2009. – V. 21. Р. 919–940.
14. Henry L. Roediger. Ten Benefits of Testing and Their Applications to Educational Practice / Henry L. Roediger III, Adam L. Putnam, Megan A. Smith // Psychology of Learning and Motivation, 2011. – Vol. 55. – 36 р.
15. Mahalanabis A. K. Theory and Application of Digital Control / A. K. Mahalanabis. Elsevier Science, 2014. – Р. 704
16. Mykytenko P. Use of computers in test control quality of education / Mykytenko Pavlo, Shyshkin Gennadiy // European science review, 2015. – № 7–8. –Р. 129–131.
17. Yankovskaya A. Application of Learning and Testing Intelligent System with Cognitive Component Based on Mixed Diagnostics Tests / Anna Yankovskaya, Yury Dementyev, Artem Yamshanov, Procedia – Social and Behavioral Sciences,Volume 206, 2015, P. 254–261.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.