Svitlana Shekhavtsova. Subjectness Development in Future Foreign Languages Teachers in The Context of Scientific-Methodological Support.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 112-117.


DOI:

Cвітлана Шехавцова,
доктор педагогічних наук,
професор кафедри романо-германської філології,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
1, площа Гоголя, м. Старобільськ, Україна


ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено розв’язання проблеми формування суб’єктності майбутніх учителів іноземних мов на основі науково-методичного супроводу. Мета статті полягала у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці формування суб’єктності майбутніх учителів іноземних мов на основі науково-методичного супроводу. У рамках педагогічного експерименту було визначено такі критерії та відповідні показники сформованості суб’єктності майбутніх учителів іноземних мов: ціннісно-мотиваційний, що стосується мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя, відображає мотиви й ціннісні орієнтації щодо вибору педагогічної професії; критерій когнітивності, який характеризує активність майбутніх учителів щодо самоосвіти в професійно-педагогічній сфері, загальну педагогічну ерудицію; прогностично-діяльнісний, що окреслює здатність майбутніх учителів до цілепокладання в контексті оволодіння професійно-педагогічною діяльністю; рефлексивно-регулятивний, що виявляється в умінні майбутніх учителів бачити кінцеву мету професійно-педагогічної діяльності й самостійно знаходити оптимальні шляхи її досягнення й реалізації. З урахуванням сучасних підходів поняття «суб’єктність майбутнього вчителя» розуміється як якісний стан особистості майбутнього вчителя в процесі оволодіння різноманітними видами й формами професійно-педагогічної діяльності, що дозволяє цілеспрямовано, самостійно й саморегульованo перетворювати власні здібності на професійно важливі особистісні якості, які допомагають у досягненні професійного самовдосконалення, самореалізації й саморозвитку. У результаті експериментальної роботи було доведено, що, по-перше, функції науково-методичного супроводу спрямовано переважно на розвиток професійної індивідуальності особистості майбутніх учителів іноземних мов; по-друге, на полегшення адаптації майбутніх учителів до нового професійно-педагогічного середовища, відповідно до нових професійних ситуацій; по-третє, така форма передбачає виявлення причин проблем і труднощів, які виникають у майбутнього учителя іноземних мов; по-четверте, на відміну від традиційної установки на розвиток особистісних якостей майбутніх учителів, супровід направлений на актуалізацію певних сучасних технологій, які передбачають інтерактивні технології поза межами аудиторного навчання; по-п’яте, з позицій суб’єктно-діяльнісного підходу науково-методичний супровід набуває рис випереджувального супроводу, що дозволяє викладачеві прогнозувати особистісні зміни майбутніх учителів іноземних мов, проектувати зону їх найближчого розвитку та скоригувати особистісний досвід.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

суб’єктність, майбутні учителі іноземних мов, особистісно-професійні якості, науково-методичний супровід, експеримент.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни : монография / К.А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
2. Євдокимова Н.О. Тенденції формування суб’єктності майбутніх правників у вищому навчальному закладі / Н.О. Євдокимова // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту імені В.О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. – 2014. – Вип. 2.13. – С. 57-61.
3. Ковальчук Л. Проектування системи психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Лариса Ковальчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 9 (Ч.1). – С. 39-45.
4. Ліннік О.О. Майбутній учитель як суб’єкт педагогічної взаємодії : підготовка до співробітництва з молодшими школярами : монографія / О.О. Ліннік. – К. : Слово, 2014. – 304 с.
5. Лупанова Н.А. Педагогическое сопровождение профессионального саморазвития будущего педагога / Н.А. Лупанова // Вестн. Сам. гос. ун-та. – 2013. – № 8/1. – С. 274-277.
6. Ольховая Т.А. Познавательная самостоятельность как фактор становления субъектности студентов университета / Т.А. Ольховая // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 1. – С. 22-24.
7. Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності : теорія та практика : монографія / Т.М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2005. – 384 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.