Valentyna Dudchenko, Kostiantyn Vitman, Dmytro Tsekhan. Students’ Personal and Professional Potential in The System of University Training.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 105-111.


DOI:

Валентина Дудченко,
доктор юридичних наук, професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції,
Костянтин Вітман,
доктор політичних наук, професор,
директор Центру підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів,
Дмитро Цехан,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри криміналістики,
Національний університет «Одеська юридична академія»,
вул. Сковороди, 7, м. Чернівці, Україна,


ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ


АНОТАЦІЯ:

Мета дослідження – схарактеризувати специфіку особистісно-професійного потенціалу майбутніх фахівців в освітньому процесі педагогічних закладів вищої освіти й презентувати результати діагностувальної методики визначення рівнів розвиненості особистісно-професійного потенціалу студентів гуманітарних спеціальностей на констатувальному етапі експерименту. У структурі особистісно-професійного потенціалу майбутніх фахівців гуманітарної сфери було виокремлено мотиваційний, гносеологічний, праксеологічний, особистісний компоненти. Стан розвиненості особистісно-професійного потенціалу визначався за відповідними критеріями: спонукальний (показники: наявність ціннісних орієнтацій, спрямованість на професійну діяльність, наявність потреби в самореалізації), знаннєвий (показники: наявність психолого-педагогічних знань, наявність фахових знань, наявність прагнення до самоосвіти), діяльнісний (наявність творчого потенціалу, наявність комунікативно-організаторських здібностей, конфліктоусталеність), суб’єктний (показники: наявність морально-вольових якостей, комунікативної толерантності, емоційного інтелекту). Для діагностування особистісно-професійного потенціалу було використано такі методики: методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації», адаптована анкета М. Фетіскіна «Самооцінка професійно-педагогічної мотивації», опитувальник А. Реана «Мотивація успіху та боязні невдачі», метод кейс-стаді, спеціально розроблені тестові завдання, картка самооцінки, методика «Ваш творчий потенціал» Потьомкіної, методика КОЗ-1 В. Синявського і В. Федоришина, методика «Оцінка вольових якостей» О. Вострікова та інші. На констатувальному етапі експерименту було задіяно 248 студентів 1-2 курсів Міжнародного гуманітарного університету та Одеської юридичної академії (м. Одеса). Діагностування рівня розвиненості особистіснопрофесійного потенціалу студентів засвідчило, що високий рівень виявили лише 18,3% респондентів; найбільша кількість майбутніх фахівців перебували на середньому (41,6%) і низькому (40,1%) рівнях. Одержані результати свідчать про необхідність цілеспрямованої роботи зі студентами з метою розвитку рівня їхнього особистіснопрофесійного потенціалу. Перспективою подальших досліджень є розробка експериментальної методики, спрямованої на розвиток особистісно-професійного потенціалу майбутніх фахівців під час навчання у закладах вищої освіти.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

потенціал, особистий потенціал, професійний потенціал, особистісно-професійний потенціал, підготовка, університет, професійний розвиток.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Васюкова И. А. Словарь иностранных слов : около 5000 слов / И. А. Васюкова. – М. : АСТ, 2005. – 990 с.
2.Деркач А. А. Акмеология в вопросах и ответах: [учебн. пособие] / А. А. Деркач, Е. В. Селезнева – М. : МПСИ, Воронеж : НПО МОДЭК, 2007. – 248 с.
3.Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования / Н. В. Кузьмина. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. – 172 с.
4.Личностный потенциал: структура и диагностика / Под ред. Д. А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2011. – 680 с.
5.Львова И. В. Психологические факторы развития креативности личности : дисс. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Инна Владимировна Львова . – Новосибирск, 2005. – 203 с.
6.Марков В. Н. Личностно-профессиональный потенциал кадров управления: психолого-акмеологическая оценка и оптимизация : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.13 / Василий Николаевич Марков. – М., 2004. – 453 c.
7.Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – 320 с.
8.Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал (Психологические проблемы) / Л. М. Митина. – М. : Дело, 1994. – 215 с.
9.Мурашко І. В. Розкриття поняття «Особистісний потенціал» та його психологічної структури. – [Електронний ресурс] / І. В. Мурашко. – Режим доступу URL : http://www.newlearning.org.ua/ sites/default/files/praci/2010_7/st18.pdf]
10.Мясоед П. А. С. Л. Рубинштейн : идея живого человека в психологии / П. А. Мясоед // Вопросы психологии. – 2009. – № 4. – С. 108–118.
11. Осипова Т. Ю. Мультиплікативність педагогічних умов професійного становлення майбутніх учителів / Т. Ю. Осипова // Наука і освіта. – 2017. – №4. – С. 166–171.
12. Потемкина О. Ф. Тесты для подростков / О. Ф. Потемкина, Е. В. Потемкина. – М. : ACT– ПРЕСС КНИГА, 2006. – 320 с.
13. Реан А. А. Практическая психодиагностика личности : [учебное пособие] / Артур Александрович Реан. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 224 с.
14. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании : [учебное пособие] / Е. И. Рогов. – М. : Владос, 1996. – 236 с.
15. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. – М. : Советская энциклопедия, 1985. – 1600 с.
16. Учитель! Владей собой! Формирование психологической устойчивости профессиональной деятельности учителя как одной из характеристик человеческого фактора : [методические рекомендации] / Р. И. Хмелюк, А. А. Востриков, Г. А. Нагорная, З. Н. Курлянд. – Одеса : Одесский гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского, 1986. – 74 с.
17. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2005. – 490 с.
18. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.
19. Хрусталева Н. Введение в психологию экстремальных ситуаций / Н. Хрусталева. – СПб, 2010. – 154 с.
20. Rogers Carl R. Freedom to Learn: A View of What Education Might Become / Carl R. Rogers. – Columbus, Ohio, 1969. – 358 s.
21. Cameron J. J. Does Self-Esteem Have an Interpersonal Imprint Beyond Self-Report? A Meta -Analysis of Self-Esteem and Objective Interpersonal Indicators / Jessica J. Cameron, Steve Granger // Sage Journal. Personality and Social Psychology. – February 26, 2018. – Vol.10. – № 1. Р. 124.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.