Nataliia Kolesnichenko. Conditions of Future Germanic Studies Specialists’ Professional Image Formation.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 99-104.


DOI:

Наталія Колесниченко,
доктор педагогічних наук,, професор кафедри німецької філології,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,
Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, Україна


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ГЕРМАНІСТА ЯК ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Мета статті полягає в обгрунтуванні педагогічних умов іміджелогічної підготовки філологів-германістів, спрямованої на формування їхнього професійного іміджу як майбутніх перекладачів-професіоналів. У статті обґрунтовано психолого-педагогічні умови й чинники, які зумовлюють формування професійного іміджу майбутніх фахівців з германських мов як перекладачів упродовж їхньої фахової підготовки у вищому навчальному закладі. Особливої уваги приділено висвітленню сутності, а також способів практичної реалізації визначених психолого-педагогічних умов, які зумовлюють ефективність формування професійного іміджу майбутніх фахівців з германських мов як перекладачів. Конкретизовано прийоми застосування інтерактивних методів навчання, дослідницько-пошукових та евристичних завдань, які сприяють набуттю ними ознак полікультурної мовної особистості, здатної до виконання функцій медіатора міжкультурної комунікації. Проведений експеримент підтвердив гіпотезу дослідження про те, що іміджелогічна підготовка майбутніх фахівців з німецької філології буде здійснюватися успішно, якщо вдасться реалізувати комплекс психолого-педагогічних умов, спрямованих на: забезпечення пріоритету продуктивної учбово-пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови й спеціальних дисциплін; посилення професійної спрямованості викладання гуманітарних і соціально-економічних дисциплін у контексті врахування кон'юнктури ринку міжкультурних послуг; оптимізацію виховного потенціалу освітнього середовища на основі організації соціального партнерства.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

імідж перекладача, іміджелогічна підготовка майбутніх перекладачів, психолого-педагогічні умови професійної підготовки студентів-германістів, формування професійного іміджу, майбутні фахівці з германських мов, полікультурна мовна особистість перекладача.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Беседіна Є.В. Модернізація професійної підготовки майбутніх перекладачів: теоретико-методологічний аспект / Є.В.Беседіна // Науковий вісник КДПУ: зб. наук. пр. – Кіровоград, 2009. – №2. – С.23–28.
2.Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. – М. : Логос, 2010. – 336 с.
3. Засєкіна Л.В. Особливості формування професійно-творчого мислення майбутнього фахівця іноземної мови : дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Лариса Володимірівна Засєкіна. – К., 2000. – 195 с.
4. Ісаченко В. В. Формування професійно-педагогічного іміджу у майбутніх викладачів вищої школи : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Володимирівна Ісаченко. – Одеса, 2006. – 187 с.
5. Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе / Л.К. Латышев, В.И. Провоторов. – М.: НВИ-Тезаурус, 2001. – 136 с.
6. Ansari U. Image of an effective teacher in 21st century classroom [Електронний ресурс] / Urusa Ansari // Journal of educational and instructional studies in the world november 2013, volume: 3 issue. – 2013. – Режим доступу: www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/08.ansari.pdf
7. Killick D. Cross-Cultural Capability and Communicative Language Teaching: Why the Paradigm Needs to Shift // IATEFL. Brighton Conference Selections. Published by IATEFL, 2001. – 349 р.
8. Silver F. What Are the Benefits of Communication Skills to Teachers? [Електронний ресурс] / Freddie Silver // Houston Chronicle. – 2015. – Режим доступу : http://work.chron.com/benefits-communication-skillsteachers-4493.html.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.