Svitlana Zolotukhina, Olha Bashkir, Oksana Zhernovnykova. Stages of Training Future Mathematics Teachers in The Field of Pedagogical Improvisation.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 80-86.


DOI:

Світлана Золотухіна,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи,
Ольга Башкір,
кандидат педагогічних наук, доцент,
докторант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи,
Оксана Жерновникова,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
вул. Валентинівська, 2, м. Харків, Україна


ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МАТЕМАТИКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто підходи сучасних науковців до визначення сутності процесу підготовки майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації. Згідно з дослідницьким задумом, формування готовності майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації сприятиме тому, що в майбутній професійній діяльності студенти швидко, гнучко й адекватно реагуватимуть на щойно створені ситуації або ті, що виникли стихійно й раптово. Мета статті полягає в перевірці ефективності теоретично розроблених етапів підготовки майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації (мотиваційно-цільовий, змістово-процесуальний, оціно-рефлексивний). Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, класифікація науково-методичної літератури з метою визначення ключових понять дослідження; емпіричні – фрагменти педагогічного експерименту; анкетування студентів, майбутніх учителів математики. Проаналізовано наукові позиції щодо визначення критеріїв формування готовності майбутніх учителів математики до педагогічної взаємодії: мотиваційний, змістовий, процесуально-поведінковий, рефлексивний, на основі яких здійснюється оцінка досліджуваного феномена. На початковому етапі педагогічного експерименту було проведено анкетування та бесіди зі студентами, результати яких зафіксували низький рівень оволодіння ними вміннями педагогічної імпровізації за всіма показниками. Після цього кожну групу було розподілено на експериментальну та контрольну підгрупи. В експериментальній підгрупі реалізовано етапи підготовки майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації, а в контрольній – заняття проведено традиційно. Результати педагогічного експерименту засвідчують, що в цілому у всіх групах покращилися показники, що сприяли формуванню готовності майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації, найвищі були зафіксовані в експериментальній групі.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 підготовка, готовність, майбутні вчителі математики, навчально-виховний процес, заклад вищої освіти, педагогічна імпровізація.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Башкір О. І. Педагогічна імпровізація як науково-педагогічна проблема / О. І. Башкір // Розвиток особистісного потенціалу та професійних навичок майбутнього фахівця. – Луганськ : Луганський держаний інститут мистецтв і культури, 2006. – Вип. 36. – С.15-24
2. Башкір О. І. Сутність педагогічної імпровізації / О. І. Башкір // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2007. – Вип. XXXIV. – С.5- 9.
3. Жерновникова О. А. Формування готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування / О. А. Жерновникова, Л. А. Штефан, В. В. Фазан // Наука і освіта: науково-практичний журнал. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. – Вип. 10. – С. 74-81.
4. Куцевол О. М. Кореляція проекту уроку та імпровізації в процесі творчої методичної діяльності вчителя літератури [Електронний ресурс]. – http://eprints.zu.edu.ua/3581/1/04komdvl.pdf (дата звернення: 01.12.2017).
5. Немов Р.С. Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 3кн. / Немов Р.С. – М. : Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 512с.
6. Основы психологии : практикум / [ред.-сост. Л.Д. Столяренко]. – Ростов н/Д : изд-во «Феникс», 2004. – Изд-е 5-е. – С.629-631.
7. Hedden Debra. Lessons from Lithuania: A pedagogical approach in teaching improvisation / Debra Hedden // International journal of music education. – London, 2017. – Vol. 35. – P. 289-301.
8. Wright R. Informal music learning, improvisation and teacher education / R. Wright, P. Kanellopoulos // British Journal of Music Education. London, 2010. – Vol. 27(1). – P. 71–87.
9. Zhernovnykova O. A. Training future teachers of mathematics: a historical perspective / O. A. Zhernovnykova // International Letters of Social and Humanistic Sciences : scientific journal. – Bach, 2016. – Vol. 66. – P. 140-145. – Режим доступу: https://www.scipress.com/ILSHS.66.140 (дата звернення: 01.12.2017).

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.