Тетяна Федірчик, Марія Олійник, Людмила Тимчук. Науково-методичний центр університету в системі забезпечення якості професійного розвитку викладачів.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 5-16.


DOI:

Тетяна Федірчик,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти,
заступник декана з навчально-методичної роботи
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи,
Марія Олійник,
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
педагогіки та психології дошкільної освіти,
Людмила Тимчук,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з наукової роботи
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УНІВЕРСИТЕТУ В СИСТЕМІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті обґрунтовано науково-методичний центр як засіб управління в системі забезпечення якості освітньої діяльності університету та охарактеризовано його мету, завдання, структуру, функції, сервісні послуги, напрями, форми і методи діяльності для підвищення рівня професійного розвитку науково-педагогічних працівників у межах освітнього простору вищого навчального закладу. Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності, принципів та особливостей діяльності науково-методичного центру університету, теоретичному обґрунтуванні моделі його функціональної структури та емпіричному дослідженні впливу діяльності центру на професійний розвиток академічного персоналу. Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення науково-педагогічної літератури – для визначення сутності науково-методичного центру та його ролі для забезпечення якості вищої освіти; моделювання – для побудови моделі функціональної структури науково-методичного центру університету; емпіричні – анкетування викладачів – для визначення впливу науково-методичного центу на їхній професійний розвиток. Експериментальною базою обрано Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Респондентами у процесі анкетування були 197 викладачів гуманітарних та природничих факультетів. Результати дослідження: проаналізовано тенденції щодо внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти у контексті європейських вимог щодо науково-педагогічної діяльності викладачів; обґрунтовано науково-методичний центр університету як структурний підрозділу, який є цілісною системою взаємозалежних інформаційних, діагностичних, методичних та інших підсистем (структур центру), що забезпечує планування, організацію та координування моніторингових досліджень якості науково-педагогічної діяльності викладачів вищого навчального закладу, розробку й впровадження науково-методичного супроводу, формування освітньо-розвивального середовища їхнього професійно-особистісного розвитку та саморозвитку; презентовано авторську модель функціональної структури науковометодичного центру університету, яка включає: мету, завдання, ознаки, принципи, рівні (університет, факультет, кафедра), сервісні послуги, форми і методи діяльності; проаналізовано результати емпіричного дослідження впливу науково-методичного центу на професійний розвиток викладачів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

забезпечення якості вищої освіти, науково-методичний центр, професійний розвиток викладачів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Біла книга національної освіти України / [Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О. та ін.]; за заг. ред. В. Г. Кременя; НАПН України. – К. : Інформаційні системи, 2010. – 342 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 слів / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с.
3. Величко О. Г. Якість освіти – проблеми й перспективи (за матеріалами 45 Європейського конгресу якості / О. Г. Величко, С. Й. Пинчук // Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2003. – Вип. 34. – С. 282–286.
4. Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб. / за ред. : С. Гришко, Т. Дробка, О. Кайкової [та ін.]. – Львів : Манускрипт, 2014. – 168 с.
5. Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету : навч. посіб. [укл. : Петришин Р. І, Іванчук М. Г., Федірчик Т. Д. та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – 208 с.
6. Закон України «Про вищу освіту», 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
7. Кайдалова Л. Г. Управління та забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах / Л. Г. Кайдалова // Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2007. – Вип. 53. – С. 16–19. 
8. Кальней В. А. Технология качества обучения / В. А. Кальней, В. С. Шишов. – М. : Педагогическое общество, 2002. – 248 с.
9. Кузьмінський А. І. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищої школи в умовах неперервної полікультурної освіти / Анатолій Іванович Кузьмінський. – Черкаси: ЧДПУ, 2007. – 71 с.
10. Шелюк Л. Якість освіти як пріоритет її розвитку в Україні / Людмила Шелюк // Вища освіта України. – 2014. – № 1. – С. 72–79.
11. Wilson A. Teacher Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration Wellington [Електронний ресурс] / A. Wilson, H. Barrar & I. Fung. – New Zealand: Ministry of Education, 2007. – Режим доступу: http://educationcounts.edcentre.govt.nz/goto/BES
12. Gryshova I. Yu. Conceptualization of The Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality [Електронний ресурс] / I. Yu. Gryshova, E. V. Nikolyuk, T. L. Shestakovska // Наука і освіта. – Odessa. – 2017. – №10. – С. 118-125 – Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017- 10-doc/2017-10-st16
13. The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. Communique of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bologna2009benelux.org.
14. The Qualifications Framework of European Higher Education Area. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ond.vlaanderen.be/.
15. Turning Education Structures in Europe. 2 nd Edition. – 2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tuningunideusto.org/.
16. Sallis Edward. Total quality management in education / Edward Sallis. –Philadelphia, London. – 2003. – 155 p.
17. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). – К.: CS Ltd., 2015. – 32 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.