Anzhelika Baran, Oksana Koval, Liudmyla Savanets. Euthanasia: is it Act of Mercy or Cruel Murder? Psychological and Legal Consideration.

// Наука і освіта.  2018.  №3. 68-75.


DOI:

Анжеліка Баран,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії та історії держави і права,
Оксана Коваль,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри психології та соціальної роботи,
Людмила Саванець,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії,
Тернопільський національний економічний університет, юридичний факультет,
вул. Микулинецька, 46 а, м. Тернопіль, Україна


ЕВТАНАЗІЯ – ВЧИНОК МИЛОСЕРДЯ ЧИ ЖОРСТОКЕ ВБИВСТВО:
ПСИХОЛОГО-ПРАВОВА ОЦІНКА ПРОБЛЕМИ


АНОТАЦІЯ:

Міждержавні загрози, а особливо деструктивні характеристики західної цивілізації, підсилюють девальвацію традиційних моральних засад. Кризові стани в сучасному просторі сприяють сприйняттю цих негативних тенденцій, що, в свою чергу, провокує хаотичне переосмислення багатьох вікових досягнень морального прогресу, в тому числі вічного питання про цінність людського життя і можливості ним розпоряджатися. Звідси зрозумілий надзвичайний інтерес до проблеми евтаназії, яку з усією відповідальністю можна назвати однією з найбільш суперечливих і донині невирішених медико-деонтологічних, релігійно-етичних і психолого-правових проблем сучасності. Метою дослідження визначено системний аналіз суперечливих проблем евтаназії в сучасних практиках. Для розв’язання поставлених завдань було використано комплекс теоретичних методів для узагальнення та систематизації даних наукових досліджень із обраної проблематики; експериментальну методику дослідження феномену евтаназії; методи математичної статистики для аналізу отриманих експериментальних даних. Згідно з отриманими результатами, можна стверджувати, що заборона евтаназії не може розглядатися як порушення права на життя. Евтаназію потрібно квліфікувати як один з видів вбивства, проте з привілейованим складом. Проведене нами експериментальне дослідження вказало на те, що українське суспільство ще не готове до легалізації евтаназії. Альтернативою евтаназії вважаємо створення хоспісів. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у дослідженні проблеми евтаназії шляхом застосування опитувального діагностичного методу для осіб, для яких евтаназія у разі легалізації стала би функціональним обов'язком – лікарів-онкологів, реаніматологів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

евтаназія, легалізація, право на життя, право на смерть, вчинок милосердя, психологічна природа милосердя, активна евтаназія, пасивна евтаназія.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бабаджанов И. Х. Жизнь и смерть человека как институционально-правовые категории (теоретико- аксиологический и частно-правовой анализ) : дис. … д- ра юрид. наук : 12.00.01 / Бабаджанов Исрофил Хусейнович. – Днепропетровск. – 2014. – 369 с.
2. Баканова А. А. Отношение к жизни и смерти в различных критических ситуациях: дис. …канд. псх. наук / А. А. Баканова. – Санкт-Петербург. – 2000. – 195 с.
3. Біоетичні проблеми життя, вмирання, реанімації та смерті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distanc e/lectures_stud/.htm 4. Бог багатий милосердям. Dives in misericordia: Енцикліка вселенського архієрея Івана Павла ІІ. – Львів : Місіонер. – 1999. – 64 с.
5. Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. Т. 28 : Экономо – Ящур. / под ред. акад. Б. В. Петровского. – М. : Сов. энцикл. – 1986. – 544 с.
6.Евтаназія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com.ua/15100827/pravo/evtanaziya
7.Евтаназія : за чи проти, стан законодавчого регулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://h.ua/story/148602/
8. Зильбер А. Трактат об эвтаназии / А. Зильбер. – Петразаводскизд.-во Петразаводского университета. – 2007. – 464 с.
9. Кальченко Н. В. Право человека и гражданина на жизнь и его гарантии в Российской Федерации : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.02 / Наталья Викторовна Кальченко. – Волгоград. – 1995. – 193 с.
10. Капинус О. Евтаназия в свете права на жизнь: [монографія] / О. Капинус. – М. : Изд. дом «Камерон». – 2006. – 480 с.
11. Кассихина Н. Проблемы эвтаназии / Н. Кассихина // Материалы II Всероссийской научно- практической конференции «Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности» (Москва, 26 марта 2004 г.) / [Подобщ. ред. д.ю.н. С. Г. Стеценко]. – М. : Юрист. – 2004. – С. 182-183.
12. Качур І. В. Біоетичні проблеми: аналіз громадської думки щодо легалізації евтаназії в Україні / І. В. Качур, К. О. Полонська // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011. – № 1. – С. 147-152.
13. Козочкин И.Уголовное право зарубежных стран. Общая часть. / Под. ред. И. Козочкина. – М. – 2003. – 563 c.
14. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ rada/show/254к/96-вр.
15. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
16. Малиновский А. Имеет ли человек право на смерть? / А. Малиновский // Российская юстиция. – 2002. – № 8. – С. 54-56.
17. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. 18. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. киричука, В. А. Роменця. – Вид. 5-те, стереотип. – К..: Либідь. – 2002. – 632 с. 19. Дудник С. Паліативна допомога – останній борг держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vz.kiev.ua/paliatyvna-dopomoga-ostannijborg-derzhavy
20. Паньків О. М. Право людини на розпорядження життям: деякі аспекти / О. М. Паньків, Ю. І. Петровський // Медичне право України: проблеми становлення та розвитку : матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19–20 квітня 2007 р.). – Львів. – 2007. – С. 210-215.
21. Пожарова Л. А. Гарантии охраны достоинства личности в условиях реформирования соременного российского общества и государства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Пожарова Любовь Анатольевна. – Бел- город. гос. нац. исслед. ун-т. – Белгород. – 2014. – 171 с.
22. Роменець В. А. Історія психології ХХ століття / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – К. : Либідь. – 1998. – 992 с.
23. Соловйов А. В. Право людини на життя: цивільно-правові аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. В. Соловйов. – Львів. – 2004. – 19 с.
24. Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування. Перша частина / Тетяна Титаренко. – К. : Главник. – 2007. – 144 с.
25. Философский словарь / за ред. В. А. Богута. – М. : Мысль. – 1991. – 590 с.
26. Фурман А. А. Психологія особистості : ціннісно-орієнтаційний вимір : [монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса : ОНПУ; Тернопіль : ТНЕУ. – 2016. – 312 с.
27. Koval O. The act of mercy as a canon of moral formation of a personality / O. Koval // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Серія: Психологія. – № 1. – 2017. – С. 42-48.
28. Shorter Oxford English Dictionary / W. Trumble, M. Brown. – New York : Oxford University Press. – 2007. – 3793 p.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.