Софія Березка. Особливості діагностики гіперактивної поведінки дітей з порушеннями інтелекту.

// Наука і освіта.  2018.  №3. 62-67.


DOI:

Софія Березка,
асистент кафедри практичної психології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
пров. Вчительський, 1, м. Слов’янськ, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРАКТИВНОЇ
ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ


АНОТАЦІЯ:

Соціокультурні та політичні кризи сучасного суспільства неминуче впливають на психічне здоров’я кожної особистості. Найбільш уразливою категорією є діти. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) є одним із найрозповсюдженіших психічних відхилень серед дитячої популяції та у середньому спостерігається приблизно у 5% дітей віком від 5 до 12 років, що обумовлю актуальність обраної теми. Провідним симптомом, притаманним дітям дошкільного віку з порушенням інтелекту, є гіперактивна поведінка, саме тому метою статті є визначення та аналіз сформованості гіперактивної поведінки дітей старшого дошкільного віку з порушенням інтелекту. Рання діагностика забезпечує ефективність та успішність психокорекційної роботи, тому необхідним є розробка діагностичного комплексу, який дозволить виявити найперші симптоми СДУГ та стане основою для подальшої психологічної корекції. Для реалізації поставленої мети було розроблено критерії гіперактивної поведінки: характер моторної активності, рівень регуляції власної поведінки, здатність до психічних навантажень, переважаючий емоційний фон та особливості взаємовідносин з однолітками та дорослими. Для кожного критерію було підібрано діагностичні методики, які передбачають або безпосереднє тестування дітей з порушенням інтелекту («Теппінг-тест», «Будиночок», методика Рене Жиля, кольоровий тест Люшеру), або анкетування експертів (вихователів, дефектологів, психологів та батьків за методикою Г. Лаврентьєва, Т. Титаренко). На основі кількісного та якісного аналізу отриманих даних було сформовано три основні рівні розвитку гіперактивної поведінки у дітей старшого дошкільного віку з порушенням інтелекту та визначено їх основні характеристики


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

синдром дефіциту уваги та гіперактивності, гіперактивна поведінка, діти з порушенням інтелекту, критерії гіперактивної поведінки, діагностика.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Дидактичні та методичні засади спеціальної освіти розумово відсталих дошкільників: нав.-метод. посіб. / Н.О. Макарчук, А.М. Висоцька, О.В. Чеботарьова, А.В. Міненко, С.В. Трикоз, Г.О. Блеч, І.В. Бобренко, І.В. Гладненко. – К. : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2014. – 337 с.
2. Катаева О.А. Дошкольная олигофренопедагогика: учебник для студентов пед. вузов / О.А. Катаева. – Москва : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – 208 с.
3. Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. – Харків, 2003. – Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper10.htm
4. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: науково-методичний посібник / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К. : Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.
5. Мамічева О.В. Діагностика та корекція порушень психофізичного розвитку дітей: навчально-методичний посібник зі спеціальної психології / О.В. Мамічева. – Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2017. – 256 с.
6. Психологія розумово відсталої дитини: підручник / В.М. Синьов, М.П. Матвєєва, О.П. Хохліна. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
7. Яценко Т.В. Діагностика психічного розвитку дітей дошкільного віку: методичний посібник / Т.В. Яценко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blanki-ua.com.ua/other/2033/index.html
8. Rudenko L.M., Fedorenko M.V. Diagnostic aspects of the syndrome of hyperactivity in preschool children with mental retardation / L.M. Rudenko, M.V. Fedorenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, KamyanetsPodilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5. – KamyanetsPodilsky: Medobory2006, 2015. − P. 270-281.
9. Coelho L. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children: neurobiological aspects, diagnosis and therapeutic approach / L. Coelho, Е. Chaves, S. Vasconcelos, М. Fonteles, F. De Sousa, G. Viana // Acta Med. Port. – 2010. – №23 (4). – P. 689-696.
10. Swanson J. Etiologic subtypes of attentiondeficit/hyperactivity disorder: brain imaging, molecular genetic and environmental factors and the dopamine hypothesis / J. Swanson, М. Kinsbourne, J. Nigg, В. Lanphear, G. Stefanatos, N. Volkow et al // Neuropsychol. Rev. – 2007. – 17 (1). – P. 39-59.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.