Nataliia Shevchenko, Natalia Kuchynova. Assessment of Future Marketing Experts’ Professional Thinking Creative Component Maturity.

// Наука і освіта.  2018.  №3. 54-61.


DOI:

Наталія Шевченко,
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності,
Запорізький національний університет,
вул. Гоголя 118, м. Запоріжжя, Україна,
Наталя Кучинова,
кандидат психологічних наук, старший викладач
кафедри соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки,
Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,
вул. Дніпровська, 400/1, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., Україна


ОЦІНКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ
ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ


АНОТАЦІЯ:

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення науково обґрунтованих умов розвитку професійного мислення майбутніх маркетологів у процесі професійної підготовки. Мета статті – презентувати результати емпіричного дослідження особливостей розвитку креативної складової професійного мислення студентів спеціальності «Маркетинг». У статті розкрито структуру креативної складової професійного мислення маркетолога, яка включає такі компоненти: мотиваційний, когнітивно-дивергентний, емоційно-вольовий та комунікативний. Відповідно до визначеної структури креативної складової професійного мислення маркетолога обґрунтовано критерії та показники кожного компонента. Визначено, що критерієм розвитку когнітивно-дивергентного компонента є сформованість когнітивно-дивергентного мислення за показниками: допитливість, розвиток уяви, складність мислення, невербальна та мовленнєво-мисленнєва креативність. Критерієм розвитку комунікативного компонента – комунікативна компетентність, яка характеризується показниками ініціативності, активності у спілкуванні, схильності до самопрезентації. Критерієм розвитку мотиваційного компонента визначено мотивацію досягнення, показником якої є мотивація прагнення до успіху. Критерієм розвитку емоційно-вольового компонента є готовність до ризику, а показниками – готовність до ризику та рішучість у діях. Обґрунтовано вибір психодіагностичного інструментарію дослідження кожного структурного компоненту креативної складової професійного мислення маркетолога: методика «Мотивація досягнення» (модифікація тесту-опитувальника А. Мехрабіана, запропонована М. Ш. Магомед-Еміновим), методика «Діагностика невербальної креативності» (короткий варіант тесту Е. Торренса в адаптації А. М. Вороніна), методика «Діагностика мовленнєво-мисленнєвої креативності» Т. В. Галкіної, Л. Г. Алексєєвої, методика «Діагностики особистісної креативності» О. Є. Тунік, методика виявлення «Комунікативних і організаторських схильностей» (КОС-2) (В. В. Синявського, Б. О. Федорішина). Подано результати емпіричного дослідження особливостей розвитку структурних компонентів креативної складової професійного мислення студентів-маркетологів І-ІV курсів та динаміку впродовж навчального процесу. Узагальнення результатів теоретичного аналізу та емпіричного дослі- дження дозволило визначити рівні розвитку креативної складової професійного мислення майбутніх маркетологів – високий, вищий за середній, середній, нижчий за середній, низький – та констатувати її незначне зростання (зі зниженням на ІІІ курсі) упродовж навчання у вищому навчальному закладі.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійне мислення, креативна складова професійного мислення, маркетолог, мотиваційний компонент, когнітивно-дивергентний компонент, емоційно-вольовий компонент, комунікативний компонент, інтегральна оцінка, рівні розвитку креативної складової професійного мислення маркетолога.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Барышева Т. А. «Креативность. Опыт самопознания» - технология рефлексивной самоорганизации (self-examination – development) студентов в информационной образовательной среде / Т. А. Барышева // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2013. – № 158. – С. 26-36.
2. Белоусова Р. В. Индивидуально- типологические особенности коммуникативной креативности : дис. … канд. психол. наук. : 19.00.01. / Руслана Викторовна Белоусова. – Одесса, 2004. – 199 с.
3. Валиуллина Г. Г. Возрастно-половые особенности развития профессионального мышления студентов : дис. … канд. психол. наук : 19.00.13 / Гульнара Гайсаевна Валиуллина. – Астрахань, 2007. – 193 с.
4. Галкина Т. В. Методика диагностики речемыслительной креативности / Т. В. Галкина, Л. Г. Алексеева // Методы психологической диагностики, Выпуск 1, Под ред. Дружинина В. Н., Галки- ной Т. В.– М.: «Институт Психологии РАН» , 1993. – С. 52-61.
5. Герцен О. В. Педагогические условия развития профессионального мышления у будущих экономистов в образовательном процессе вуза : дис. … Психологія – Psychology Science and Education, 2018, Issue 3 60 канд. пед. наук. : 13.00.08. / Ольга Вячеславовна Герцен. – Белгород, 2005. – 173 с.
6. Гура Т. Є. Розвиток професійного мислення майбутніх психологів: теоретико-методологічний аспект: монографія / Т. Є. Гура. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – 304 с.
7. Джелілова Л. Р. Психологічні особливості розвитку професійного мислення у майбутніх вчителів початкової школи : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Лілія Рефіківна Джелілова. – Одеса, 2008. – 236 с.
8. Занюк С. С. Психология мотивации: теория и практика мотивирования. Мотивационный тренинг / С. Занюк. – Киев: Ника-Центр, 2002. – 351 с.
9. Засєкіна Л. В. Особливості формування професійно-творчого мислення майбутнього фахівця іноземної мови : дис. …канд. псих. наук : 19.00.07 / Лариса Володимирівна Засєкіна. – Луцьк, 2000. – 200 с.
10. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.
11. Кабаченко Т. С. Психология управления: учебное пособие / Т. С. Кабаченко. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 384 с.
12. Малій Н. Ю. Психолого-педагогічні особливості розвитку креативної складової професійного мислення у майбутніх педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Наталія Юріївна Малій. – Хмельницький, 2011. – 20 с.
13. Методы психологической диагностики. Выпуск 2. / Под ред. Воронина А. Н. – М.: Институт психологии РАН, 1994. – 201 c
14. Психология креативности [Ф. Зенасни, Т. Любарт, К. Муширу, и др.]. – М.: «Когито-Центр», 2009. – 177 с.
15. Пузеп Л. Г. Психологические механизмы развития креативной личности : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Любовь Геннадьевна Пузеп. – Красно- ярск, 2006. – 23 с.
16. Розова Т. М. Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Тетяна Миколаївна Розова. – Київ, 2007. – 21 с.
17. Саврасов М. В. Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»/ Микола Володимирович Саврасов. – Харків : Б.в., 2012. – 18 с.
18. Санникова О. П. Оценка показателей коммуникативной креативности с помощью оригинальной методики / О. П. Санникова, Р. В. Белоусова // Наука i освiта, 2001.– №6. – С. 52-54.
19. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. – 490 с.
20. Хабибуллин Э. Р. Изучение готовности к риску у современных педагогов / Э. Р. Хабибуллин // Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. – Т. 14. – С. 174–179.
21. Холодная М. А. Когнитивные стили и интеллектуальные способности / М. А. Холодная // Психологический журнал, 1992. – Т. 13. – №3. – С. 84–93.
22. Чернецкая Н. И. Соотношение творческого мышления со сложными видами мышления / Н. И. Чернецкая // Перспективы науки и образования, 2013. – № 5. – С. 160–166.
23. Шевченко Н. Ф. Креативна складова професійного мислення: практичний вимір / науково-практичний посібник / Н. Ф. Шевченко, Н. М. Кучинова. – Павлоград : ТОВ «ІМА-прес», 2016. – 110 с.
24. Guilford J. P. The Nature of Human Intelligence / J. P. Guilford. – New York: Mc-Gaw Hill, 1967. – 164 p.
25. Mednick S. A. The Associative Bases of the Creative Process / S. A. Mednick // Psychol. Rev. / ed. R. L. Solomon. N.-Y., 1962, v. 69, № 3, p. 220 – 233.
26. Torrance E. P. Torrance Test of Creative Thinking / E. P. Torrance. Lexington, Massachusetts: Personal Press, 1974. – 79 p.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.