Volodymyr Pekarchuk, Ruslan Valieiev, Yevhen Zozulia. Professional Motivation and Job Satisfaction of Personnel of State Penitentiary Service of Ukraine.

// Наука і освіта.  2018.  №3. 43-53.


DOI:

Володимир Пекарчук,
доктор історичних наук, доцент,
Академія Державної пенітенціарної служби,
вул. Гонча 34, м. Чернігів, Україна,
Руслан Валєєв,
кандидат педагогічних наук,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро, Україна,
Євген Зозуля,
доктор юридичних наук, доцент,
Донецький юридичний інститут МВС України,
вул. Степана Тільги, 21, м. Кривий Ріг, Україна


ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ТА СТАН ЗАДОВОЛЕНОСТІ РОБОТОЮ
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


АНОТАЦІЯ:

Реформування державної служби в Україні передбачає поступове формування персоналу, спроможного переорієнтуватись з контрольних і репресивних функцій на сервісні. Вирішення цього довготривалого завдання неможливе без психологічного вивчення різних аспектів професійної мотивації державних службовців та кандидатів на службу. Особливої актуальності це завдання набуває стосовно персоналу державної кримінально-виконавчої служби, оскільки умови їхньої професійної діяльності містять низку стресогенних факторів. Мета статті – визначити особливості професійної мотивації та стан задоволеності роботою працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВСУ). У дослідженні використано теоретичні методи аналізу та узагальнення наукової літератури, присвяченої проблемам формування та функціонування мотиваційної сфери психіки, професійної мотивації та психологічного супроводу функціонування державної кримінально-виконавчої служби, а також спеціальний психодіагностичний інструментарій. Зокрема, використано методику «Мотиваційний профіль особистості» Ш. Річчі та П. Мартіна для вимірювання дванадцяти потреб у сфері професійної мотивації працівників ДКВСУ. Також використано методику Job Satisfaction Survey, розроблену П. Спектором, для вимірювання стану задоволеності роботою працівників ДКВСУ. Для обробки результатів вимірювання використано методи математичної статистики. Згідно з результатами, основними психологічними особливостями здійснення службової діяльності персоналом пенітенціарної системи визначено усвідомлення невисокої престижності власної праці, умови фізичної ізоляції, відомий ступінь протистояння кримінальній субкультурі, залучення до понаднормової роботи тощо. За допомогою методики мотиваційного профілю особистості Ш. Річі та П. Мартіна було визначено, що найбільш вираженою потребою працівників ДКВСУ у сфері професійної діяльності є потреба у винагородах, у структуруванні роботи. Найменш вираженими є потреби у креативності на роботі, потреба у владі та впливовості. За допомогою методики вимірювання задоволеності роботою Пола Спектора встановлено, що найбільшу задоволеність працівники ДКВСУ відчувають від колег, значимості своєї роботи, а найменшу – від винагород за якість роботи та додаткових пільг. Найбільш чуткими до індивідуальних особливостей працівників ДКВСУ виявились потреби у винагородах, належних умовах праці, а також стан задоволеності керівництвом та інформуванням у конкретному підрозділі, за якими зафіксовано найбільше стандартне відхилення. Кореляційний аналіз між кожною з 12 потреб у професійній сфері та статтю, віком, стажем та рядовим/керівним рівнем посади працівників ДКВСУ виявив певну кореляцію між потребою у визнанні та віком та між потребою у самовдосконаленні та статтю.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

Державна кримінально-виконавча служба України, професійна мотивація, стан задоволеності роботою, мотиваційний профіль особистості, вимірювання стану задоволеності роботою.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Францева Т.Н. Опросник для диагностики мотивов профессиональной деятельности специалистов / Т.Н. Францева // Вест. Самарской гуманитарной акад. Сер.: Психология. – 2010. – № 2. – С. 146–160.
2. Perry J.L. The motivational bases of public service / J.L. Perry, L.R. Wise // Public administration review. – 1990. – С. 367-373.
3. Roy S. The effect of prison security level on job satisfaction and job burnout among prison staff in the USA: an assessment / Sudipto Roy, Avdi Avdija // International Journal of Criminal Justice Sciences. – 2012. – Т. 7. – № 2. – С. 524-538.
4. Dawis R.V. A psychological theory of work adjustment: An individual differences model and its application / R.V. Dawis, L.H. Lofquist // Minneapolis: University of Minnesota. – 1984.
5. Герцберг Ф. Мотивация к работе / Ф. Герцберг, Б. Mocнер, Б. Снидерман. – М. : Верши- на, 2007. – 240 с.
6. Spector P.E. Job satisfaction survey (JSS) / P.E. Spector. – Department of Psychology, University of South Florida. – 1998.
7. Hackman J.R. Development of the job diagnostic survey / J.R. Hackman, G.R. Oldham // Journal of Applied psychology. – 1975. – Т. 60. – № 2. – С. 159– 170.
8. Щербакова І.М. Задоволеність професійною діяльністю як індикатор нейротизму суб’єктів праці / І.М. Щербакова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 1 (45). – С. 186- 192.
9. Вечерин А.В. Субъективные факторы удовлетворенности трудом сотрудников организаций / А.В. Вечерин // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2011. – Т. 8. – № 2. – С. 96-111.
10. Ofili A.N. Job satisfaction, psychological and psychosomatic morbidity among prison workers in a developing country / A.N. Ofili, A.R. Isara, B.C. Okwechime, D. Okwuchi // Annals of Medical and Surgical Practice. – Vol. 1, Issue 1. – June 2016. – С. 30- 34.
11. Tsigilis N. Job satisfaction and burnout among Greek early educators: A comparison between public and private sector employees / N. Tsigilis, E. Zachopoulou, V. Grammatikopoulos // Educational Research and Reviews. – 2006. – Т. 1. – № 8. – С. 256-261.
12. Ahmad W. Impact Of Abusive Supervision On Job Satisfaction And Turnover Intention: Role Of Power Distance As A Moderator / W. Ahmad, A.J. Khattak, G. Ahmad // City University Research Journal. – 2016. – Т. 6. – № 1. – С. 122-136.
13. Bartram T. Factors affecting the job stress and job satisfaction of Australian nurses: implications for recruitment and retention / T. Bartram, A.T. Joiner, P. Stanton // Contemporary nurse. – 2004. – Т. 17. – № 3. – С. 293-303.
14. Шамрук О.П. Психологічні особливості формування організованості у майбутніх співробітників державної пенітенціарної служби України. Дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Олег Павлович Шамрук. – К., 2015. – 188 с.
15. Byrd T. Behind bars: An assessment of the effects of job satisfaction, job-related stress, and anxiety of jail employees inclination to quit / T. Byrd, J. Cochran, I. Silverman, W. Blount // Journal of Crime and Justice. – 2000. – Т. 23. – № 2. – С. 69-89.
16. Simmons R. Predictors of Job Satisfaction Among County Jail Correctional Officers / Richara Simmons. – Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Public Policy & Administration. – Walden University, 2017. – 85 p.
17. Lambert E.G. Satisfied correctional staff: A review of the literature on the correlates of correctional staff job satisfaction / E.G. Lambert, N.L. Hogan, S.M. Barton // Criminal Justice and Behavior. – 2002. – Т. 29. – № 2. – С. 115-143.
18. Paoline III E.A. The Effects of the Workplace on Jail Staff: The Issue of Perceptions of Pay Fairness / E.A. Paoline III, E.G. Lambert, N. L. Hogan, L.D. Keena // Corrections. – 2017. – С. 1-22.
19. Kalra R. Staff satisfaction, ethical concerns, and burnout in the New York City jail health system / R. Kalra, S.G. Kollisch, R. MacDonald, N. Dickey, Z. Rosner, H. Venters // Journal of Correctional Health Care. – 2016. – Т. 22. – № 4. – С. 383-392.
20. Попик Ю.В. Спільна діяльність як фактор розвитку фрустраційної толерантності у персоналу установ виконання покарань / Ю.В. Попик // Матер. круглого столу Формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату в середовищі засуджених і персоналу установ виконання покарань. – Біла Церква, 2011. – С. 53-60.
21. Приходько А.Ю. Співробітники державної пенітенціарної служби: професія та її наслідки / А.Ю. Приходько // Матер. круглого столу Формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату в середовищі засуджених і персоналу установ виконання покарань. – Біла Церква, 2011. – С. 218- 225.
22. Богатирьов А.І. Окремі питання професійної мотивації персоналу пенітенціарних установ середнього рівня безпеки до виконання своїх службових обов’язків / А.І. Богатирьов // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 162-166.
23. Боднарчук О.Г. Професійна деформація персоналу як передумова виникнення корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України / О.Г. Боднарчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 2 (6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12bohvsu.pdf
24. Денисова Т.А. Професійність персоналу пенітенціарної системи / Т.А. Денисова, О.П. Доробалюк // Матер. наук.-практ. Інтернет-конфер. 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lawdep.pu.if.ua/conference2014/articles/denysova,%20dorob alyuk.pdf
25. Чичуга М.М. Вплив деструктивних психічних станів на особистість та професійну діяльність начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань / М.М. Чичуга // Проблеми сучасної психології. – 2015. – Вип. 27. – С. 635- 647.
26. Lambert E.G. The influence of individual, job, and organizational characteristics on correctional staff job stress, job satisfaction, and organizational commitment / E.G. Lambert, E.A. Paoline III // Criminal Justice Review. – 2008. – Т. 33. – № 4. – С. 541-564.
27. Lambert E.G. The effects of occupational stressors on jail staff job satisfaction / E.G. Lambert, K.M. Reynolds, E.A. Paoline III, R.C. Watkins // Journal of Crime and Justice. – 2004. – Т. 27. – № 1. – С. 1-32.
28. Lambert E.G. Take this job and shove it: An exploratory study of turnover intent among jail staff / E.G. Lambert, E.A. Paoline III // Journal of Criminal Justice. – 2010. – Т. 38. – № 2. – С. 139-148.
29. Castle T.L. Satisfied in the jail? Exploring the predictors of job satisfaction among jail officers / T.L. Castle, L. Tammy // Criminal Justice Review. – 2008. – Т. 33. – № 1. – С. 48-63.
30. Leip L.A. Should I stay or should I go? Job satisfaction and turnover intent of jail staff throughout the United States / L.A. Leip, J.B. Stinchcomb // Criminal Justice Review. – 2013. – Т. 38. – № 2. – С. 226-241.
31. Griffin M.L. Job satisfaction among detention officers: Assessing the relative contribution of organizational climate variables / M.L. Griffin // Journal of Criminal Justice. – 2001. – Т. 29. – № 3. – С. 219-232.
32. Попов В.М. Мотиваційний компонент вивченої безпорадності працівників ДСНС України / В.М. Попов // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2014. – № 16. – С. 165-174.
33. Вежновець Т.А. Дослідження задоволеності працею та синдром вигорання у медичних працівників / Т.А. Вежновець // Science Rise. Medical science. – 2017. – № 2. – С. 36-40.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.