Ігор Галян. Мотиваційно-ціннісні детермінанти професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури.

// Наука і освіта.  2018.  №3. 36-42.


DOI:

Ігор Галян,
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри практичної психології,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна


МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОГО
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


АНОТАЦІЯ:

Мета статті – психологічний аналіз мотиваційно-ціннісних детермінант професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури. Учасниками дослідження були майбутні вчителі фізичної культури (n = 52, віком 18-22 роки). Структура цінностей досліджувалася за допомогою методики «Ціннісні орієнтації» М. Рокича в адаптації A. Гоштаутаса, А. Семенова, В. Ядова. Мотиваційні тенденції респондентів діагностувалися за допомогою «Методи- ки вивчення мотивів навчальної діяльності» в модифікації А. Реана і В. Якуніна. Це дозволило оцінити мотиваційно- ціннісні уподобання майбутніх учителів фізичної культури у структурі їхнього особистісно-професійного потенціалу. Оцінка мотиваційних переваг та ціннісних уподобань здійснювалася на основі системного підходу, що дозволило розглядати мотиваційно-ціннісну сферу в контексті цілісної структури особистості, у якій ключовими є мотиви та цінності. Вибір для 65,38% студентів професії вчителя фізичної культури зумовлений важливістю в їхньому житті спортивної діяльності, а для 15,38% – престижністю факультету. Провідними в загальній системі цінностей-цілей респондентів є конкретні життєві цінності, а серед цінностей-засобів – цінності особистісної професійної самореалізації. Показано, що за умови організації психологічного супроводу мотиваційно-ціннісного розвитку, в основу якого покладено актуалізацію суб’єктної позиції майбутніх фахівців, мотивацію до саморозвитку, зростає питома вага мотивів і цінностей особистісного та професійного зростання. Констатовано динаміку мотивації до навчання в майбутніх учителів фізичної культури упродовж навчання: від мотивів адаптації та самоствердження на початковому етапі навчання до самореалізації та професійної досконалості, отримання професійних компетенцій – наприкінці навчання. Ефективність професійного становлення майбутнього вчителя з фізичної культури детермінована його особистісно-професійним потенціалом, в якому провідна роль належить мотивам і цінностям. Система мотивів досліджуваних нами студентів є динамічним утворенням, яке змінюється під час навчальної діяльності: одні стають більш значущішими, інші – менше. Засвідчено достатній мотиваційний потенціал майбутніх учителів фізичної культури, який можна актуалізувати за допомогою визначених психолого-педагогічних впливів і спрямувати на отримання професійних компетенцій.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

мотиви, цінності, детермінанти, професійне становлення, фізична культура, професійні компетенції.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Галян І. М. Ціннісно-смислова саморегуляція особистості: ґенеза та механізми функціонування: моногр. / І. М. Галян. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 402 с.
2. Галян І. М. Психологічні особливості ціннісно-смислового розвитку майбутніх педагогів : моногр. / І. М. Галян, В. Г. Дуб. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка ; Вид-во ТзОВ «Трек ЛТД», 2016. – 192 с.
3. Ильин Е.П. Мотивы и мотивация / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2011. – 512 с.
4. Кирсанов В.М. Оценка ценностно-смысловой сферы студентов различных профилей обучения / В.М. Кирсанов // вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. – 2013. – №3. – С. 101-106.
5. Магомед-Эминов, М.Ш. Психодиагностика мотивации. Объект и методы / М.Ш. Магомед-Эминов // Общая психодиагностика. – С-Пб.: Речь, 2004. – С.219– 231.
6. Радчук Г. К. Аксіопсихологія вищої школи : монографія / Г. К. Радчук. – [вид. 2-ге, розширене і переробл.]. – Тернопіль :ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 380 с.
7. Румянцева О.М. Ценностные ориентации как фактор самореализации личности в спорте: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологи / О.М. Румянцева ; Российская государственная академия физической культуры. – М., 2001 – 174 с.
8. Савина Н.А. Формирование ценностных ориентаций у студентов вузов физической культуры, спорта и туризма : дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 – теория и методика профессионального образования / Н.А. Савина ; Краснодарский государственный университет культуры и искусства. – Краснодар, 2006. – 171 с.
9. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность / X. Хекхаузен. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с.
10. Чернышева Л.Г. Особенности мотивации учебной деятельности студентов факультета физической культуры / Л.Г. Чернышева // Актуальные вопросы физической культуры и спорта : материалы IX научно-практ. конф. г. Томск, 30-31 марта 2006 г. – Томск : ТГПУ, 2006. – С. 383-385.
11. Oryshchyn L. Młodzi Polacy i Ukraińcy wobec społeczeństwa ryzyka: praca doktorska / L. Oryshchyn; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Polska. – Lublin, 2016. – 177 s.
12. Parks L., Guay R.P. Personality, values, and motivation / L. Parks, R.P. Guay // Personality and Individual Differences. 2009. 47. pp. 675-684.
13. Parks-Leduc L. Personality Traits and Personal Values: A Meta-Analysis / L. Parks-Leduc, G. Feldman, A. Bardi // Personality and Social Psychology Review. published online, Jun 2014. (DOI: 10.1177/1088868314538548).
14. Schwartz, S. H. Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology. – 1992. – 25. – P. 1-65.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.