Валерій Сокуренко, Дмитро Швець, Володимир Уваров. Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності.

// Наука і освіта.  2018.  №3. 85-91.


DOI:

Валерій Сокуренко,
доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, ректор,
Дмитро Швець,
кандидат педагогічних наук, перший проректор,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
проспект. Л. Ландау 27, м. Харків, Україна,
Володимир Уваров,
доктор юридичних наук, професор кафедри кримінально-правових дисциплін,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро́ , Україна


ПРОГНОСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАВООХОРОНЦІВ
У КОНТЕКСТІ ЇХНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Важливою рисою сучасного розвитку нашої держави є його спрямованість на впровадження різного роду інновацій практично в усіх сферах суспільного життя. В цьому контексті особливого значення набуває підвищення інноваційної активності у професійній підготовці майбутніх поліцейських, а саме можливість формування та розвиток інноваційного потенціалу особистості, інноваційної активності майбутніх фахівців. Одним із важливих компонентів ймовірної успішності готовності до змін стає механізм, заснований на прогностичній діяльності майбутніх правоохоронців. Метою запропонованого дослідження є визначення особливостей функціонування прогностичної компетентності курсантів у контексті готовності до інноваційної діяльності. В якості психодіагностичного інструментарію було застосовано опитувальник «Психологічна готовність до інноваційної діяльності» (В. Є. Клочко, О. М. Краснорядцева) та тест антиципаційної спроможності (прогностичної компетентності), запропонований В. Д. Менделевичем. Вибірку склали 104 курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. Результати дослідження свідчать про відмінності у проявах прогностичної компетентності у курсантів із різним рівнем готовності до інноваційної діяльності. Разом з цим, емпірично доведено, що антиціпаційна спроможність виступає своєрідним психологічним ресурсом – модератором, механізми функціонування якого опосередковують (фасілітують або піддають інгібіції) функціонування феномену готовності до інноваційної діяльності у майбутніх працівників поліції. Отримані результати актуалізують розробку та впровадження рекомендацій з формування прогностичної компетенції у курсантів на грунті розвитку здібностей точно і правильно розуміти дії і наміри оточуючих людей, передбачати їхні вчинки, планувати та прогнозувати власну діяльність та розвивати здатність висувати альтернативні версії розвитку можливих подій.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

компетенція, прогностична компетентність, антиципаційна спроможність, готовність до змін, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, курсанти, поліцейські.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Євдокімова О. О. Толерантність до невизначеності як ресурс саморегуляції особистості працівників поліції / О. О. Євдокімова, І. В. Ламаш // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.): зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С.112 – 114.
2. Клочко В.Е. Особенности операционализации понятия «инновационный потенциал личности» / В.Е. Клочко, О. М.Краснорядцева // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 339. – С. 151–155.
3. Клочко В.Е. Инновационный потенциал личности: системно-антропологический контекст / В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – №. 325. – С. 146-151.
4. Краснорядцева О.М. Диагностические возможности опросника «Психологическая готовность к инновационной деятельности» / О.М. Краснорядцева, Д.Ю. Баланев, Э.А. Щеглова // Сибирский психологический журнал. – 2011. – Вып. 40. – С. 164 – 175.
5. Менделевич В. Д. Тест антиципационной состоятельности (прогностической компетентности) – экспериментально - психологическая методика для оценки готовности к невротическим расстройствам / В. Д. Менделевич // Социально-клиническая психиатрия. – 2002. – №2. – С. 35–40.
6. Психологический словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 494 с.
7. Регуш Л. А. Психология прогнозирования: способность, ее развитие и диагностика / Л. А. Регуш. – К., 1997. – 88 с.
8. Шулаков А.В Формирование прогностической компетенции у курсантов военных образовательных организаций высшего образования в процессе профессиональной подготовки: автореф. дис. канд. пед. наук: спец.13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / А. В. Шулаков. – СПб., Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск, 2016. – 23 с.
9. Brewster J. A. Education and training guidelines for the specialty of police and public safety psychology / J. A. Brewster, M.L. Stoloff, D.M. Corey, L. W. Greene, H. M. Gupton, J. E. Roland // Training and Education in Professional Psychology. – 2016. – Vol. 10, №. 3. – P. 171-178.
10. Campion J. Policing New Risks in Modern European History/ J. Campion. – Basingstoke: Palgrave Pivot, 2015. – 128 p.
11. Caveney N. The material preconditions for engagement in the police: A case study of UK police culture and engagement in times of radical change: doctor’s thesis: «Business Administration» / Caveney Nicolas. – Portsmouth, University of Portsmouth, 2015. – 193 р.
12. Darroch S. Intelligence-led policing: a comparative analysis of community context influencing innovation uptake / S. Darroch, L. Mazerolle // Policing and Society. – 2015. – Vol. 25, №. 1. – P. 3-37.
13. Davis R. D. Personality change: metatheories and alternatives / R. D. Davis, T. Millon // Can personality change?: eds. by T. F. Heatherton, G. L. Weinberger. – Washington: American Psychological Association, 1994. – P. 85-119.
14. Ford D. H. Developmental system theory : an integrative approach / D. H. Ford, R. M. Learner. – Newsbury Park, CA: Sage. – 1992. – 413 p.
15. Kratcoski P. C., Edelbacher M. (ed.). Collaborative Policing: Police, Academics, Professionals, and Communities Working Together for Education, Training, and Program Implementation / P. C. Kratcoski, M. Edelbacher. – New York: CRC Press, 2015. – 322 р.
16. O’Neill W. G. Police Reform in Post-Conflict Societies: what we know and what we still need to know / W. G. O’Neill. – New York: International Peace Academy, 2005. – 15 p.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.