Nataliia Chernenko. Formation of The Functional Component of Executives’ Readiness For Risk Management.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 65-69.


DOI:

Наталія Черненко,
доктор педагогічних наук, доцент, в.о. професора кафедри
управління освітніми закладами та державної служби,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


СФОРМОВАНІСТЬ ФУНКЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА
ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ


АНОТАЦІЯ:

Діяльність будь-якої організації пов’язана з численними ризиками. Поряд із загальними для всіх галузей діяльності видами ризиків існують специфічні ризики, властиві тільки для того чи того виду діяльності. Не є винятком і сфера освіти. Ідентифікування ризиків, наявність системного підходу до їх оцінки, а також підтримання ризиків на прийнятному рівні – важливі аспекти вдосконалення діяльності навчального закладу. Саме тому сформованість функційного компоненту готовності керівників до управління ризиками є підґрунтям у його професійній діяльності для виконання завдань різної управлінської складності. Мета статті – дослідити сформованість функційного компоненту готовності керівників до управління ризиками. Методи дослідження: аналіз, порівняння й узагальнення психологічної, педагогічної, управлінської, науково-методичної літератури з проблем функційної готовності керівників до управління ризиків; емпіричні: тестування, анкетування, опитування; методи математичної статистики. У статті уточнено поняття «гнучкість/ригідність умінь», розкрито показники функційної готовності керівників до управління ризиками та діагностувальні методики, презентовано результати оцінювання функційної готовності керівників до управління ризиками. Функційний компонент передбачає поєднання знань і практичних умінь з управління ризиками, набутих у процесі навчання та при виконанні певних обов’язків, із досвідом (як набутого від викладачів, майстрів, керівників і співробітників, так і власного) і визначається за такими показниками: уміння застосовувати методи ідентифікації ризиків та класифікувати виявлені ризики у навчальному закладі; уміння здійснювати кількісний та якісний аналіз ризиків; уміння визначати найбільш критичні ризики; уміння планувати реагування на ризики; уміння проводити моніторинг з оцінки ризиків і визначати пропозиції та рекомендації за підсумками проведення моніторингу. Обґрунтовано «гнучкість умінь» як здатність належно виконувати певні процедури з управління ризиками, здійснювати аналітико-синтетичні дії, застосовуючи інструментарій відповідно до ситуацій невизначеності, підсумовуючи і розробляючи пропозиції та рекомендації. Ригідність характеризується нездатністю керівників ураховувати різновиди ситуації невизначеності, змінювати інструментарій та враховувати специфіку ризиків. У керівників виникають труднощі при зміні ситуації. Результати кількісних і якісних показників оцінки виконаних завдань засвідчують низькі показники сформованості досліджуваних умінь, що говорить про необхідність посилення уваги щодо їх подальшого формування.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 гнучкість умінь, функційна готовність, керівник, ризик, управління ризиками.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Торган М. М. Підготовка менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Маріанна Миколаївна Торган. – Одеса, 2011. – 226 с. 
2. Черненко Н.М. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками: теорія та практика: монографія / Н. М. Черненко. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 386 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.