Світлана Кондратюк, Ольга Шаповалова, Антон Вертель. Використання досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії в Україні.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 50-64.


DOI:

Світлана Кондратюк,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Ольга Шаповалова,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти,
Антон Вертель,
кандидат філософських наук, викладач кафедри психології
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,
вул., Роменська, 78, м. Суми, Україна,


ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В УКРАЇНІ


АНОТАЦІЯ:

У статті з’ясовано сучасні підходи до управління якістю освітніх послуг (УЯОП) у системі середньої освіти України та визначено прогностичні перспективи використання прогресивного британського досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти в сучасній Україні. Проаналізовано особливості зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості середньої освіти в Україні. Виявлено спільні характеристики в управлінні якістю освітніх послуг у системі середньої освіти України та Великої Британії в аспектах нормативного забезпечення, процесуальних засад управління якістю. В обох країнах створено розвинене законодавче підґрунтя УЯОП, що унормовує найважливіші аспекти цього процесу. Центральні органи влади – міністерства освіти – в Україні та Великій Британії в сучасних умовах мають широке коло повноважень, що стосуються, насамперед, визначення національної освітньої політики, розроблення освітніх стандартів національного рівня тощо. З’ясовано, що обов’язковими етапами внутрішнього оцінювання в обох країнах є збір та аналіз інформації, що здійснюється з використанням низки методів (спільними є такі методи, як анкетування, опитування/інтерв’ю, вивчення документації), оприлюднення висновків у формі звіту/аналітичної доповіді та надання рекомендацій для подальшого вдосконалення діяльності навчального закладу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

управління, досвід, якість освітніх послуг, середня освіта.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про загальну середню освіту» із змінами, внесеними згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст. 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651- 14/print1421216054602064.
2. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0157-15.
3. Наказ МОН України «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» № 67 від 30.01.15 року [Електронний ресурс] // Журнал відкритий урок. – Osvita.ua. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/46126/
4. Положення про внутрішньошкільний контроль [Електронний ресурс] // Журнал «Открытый урок». – Osvita.ua. – Режим доступу : http://ru.osvita.ua/school/manage/3500/
5. Закон України «Про загальну середню освіту» із змінами, внесеними згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст. 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651- 14/print1421216054602064.
6. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене Наказом МОН України 06.10.2010 № 930 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source
7. Arthur L. Postgraduate professional development for teachers : Motivational and inhibiting factors affecting the completion of awards / L. Arthur, H. Marland, A. Pill, and T. Rea // Journal of In-service Education. – 2006. – Vol. 32. – № 2. – Р. 201–219.
8. Assessment and reporting arrangements: Key stage 2 // National curriculum assessments. – Standards and testing agency, 2014. – 40 p.
9. Ball S. Global Education Inc., New Policy Network and the Neoliberal Imaginary / S. Ball. – London : Routledge, 2012. – 186 p.
10. Bell L. Education Policy : Process, Themes and Impact / L. Bell, H. Stevenson. – London : Routledge, 2006. – 201 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.