Тамара Поясок, Олена Беспарточна, Володимир Скрипник. Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах дистанційного навчання.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 34-42.


DOI:

Тамара Поясок,
доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеології,
декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук,
Олена Беспарточна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії,
член-кореспондент Української академії акмеології,
Володимир Скрипник,
кандидат юридичних наук, старший викладач,
завідувач кафедри галузевих юридичних наук,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна


ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті доведено важливість упровадження дистанційного навчання у професійну підготовку майбутніх правознавців у вищих закладах світи. Здійснено аналіз сучасних досліджень щодо використання технологій дистанційного навчання в юридичній освіті. Визначено чинники підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх правознавців в умовах дистанційного навчання (створення освітнього середовища дистанційного навчання на засадах професійної спрямованості; використання інтерактивних методів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій на підґрунті практико-орієнтованого спрямування; забезпечення індивідуалізованого педагогічного супроводу у процесі дистанційного навчання) та заходи щодо їх практичної реалізації. Наведено дані експериментальної перевірки впливу на якість професійної підготовки правознавців виокремлених чинників сприяння ефективності впровадження дистанційного навчання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна підготовка; правознавці; професійна компетентність; чинники сприяння ефективності дистанційного навчання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Валеев Р. Г. Типы ресурсов СДН MOODLE и основы их использования в юридическом образовании / Р. Г. Валеев // Conferinţa știinţifico-practică internaţională „Știință, educație, cultură” Междунар. науч.-практ. конф. „Наука, образование, культура”, посвящ. 26-ой годовщине Комратского гос. ун-та, 10 февр. 2017 : сб. тез. – Т. I. – Комрат : КГУ, 2017. – С. 263 – 265.
2. Василевич Ю. В. Дистанційна освіта студентів-юристів : сучасний стан, проблеми, перспективи / Ю. В. Василевич, О. В. Каліцева [Електронний ресурс] // Спецпроект: анализ научных исследований : Пятая междунар. науч.-практ. Интернет-конф. (17 – 18 июня 2010 г.). – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2010spec_tezi/pe_vasilev.ph p (дата звернення 20 берез. 2015 р.). – Назва з екрана
3. Каліцева О. В. Використання засобів медіаосвіти в процесі фахової підготовки майбутніх юристів / О. В. Каліцева // Вища освіта України № 3 : теорет. та наук.-метод. часопис. НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – К., 2012. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, т. 3. – С. 437 – 443
4. Лещенко І.Т. До питання підготовки компетентного фахівця у вищій школі на основі технологій дистанційного навчання / І.Т.Лещенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. – Харків, 2007. – С. 127–132
5. Малярчук О. В. Дистанційне навчання в системі неперервної освіти: переваги і недоліки / О. В. Малярчук // Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Дубасенюк, Л. В. Калініної, О. Є. Антонової. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2006. – С. 178–181
6. Наказ Міністерства освіти і науки „Про затвердження Положення про дистанційне навчання” від 25.04.2013 № 466 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки від 01.06.2013 № 660 та від 14.07.2015 № 761) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (дата звернення 29 січ. 2016 р.). – Назва з екрана
7. Поясок Т.Б., Беспарточна О.І. Акмеологічний аспект застосування дистанційного навчання у професійній підготовці фахівців / Т.Б.Поясок, О.І.Беспарточна // Неперервна освіта: акмеологічні студії. (Педагогічні науки. Психологічні науки): наук.журнал / за заг.ред.Гладкової В.М. – К.: Київ. Ун-т ім.Б.Грінченка, 2017. - № 1. – 120 с. – Київ: 2017. – Вип. № 1 . – С. 76-84
8. Поясок Т.Б., Кота Б.В. Інформаційно-математична компетентність як важлива складова професійної підготовки правознавців / Т.Б.Поясок, Б.В.Кота // Інженерні та освітні технології. - Кременчук, 2017. - № 3 (19). С.156-163
9. Русіна Н. Г. Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах юридичних спеціальностей / Н. Г. Русіна // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Сер. № 5 „Педагогічні науки : реалії та перспективиˮ. – 2011. – Вип. 28. – С. 201 – 207
10. Свідовська В. А. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання / В. А. Свідовська // Вісн. Дніпропетр. ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. „Педагогіка і психологія”. – 2016. – № 2. – С. 361 – 367
11. Указ Президента України „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” від 25.06.2013 № 344/2013 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення 15 січ. 2015 р.). – Назва з екрана
12. Філіпенко Т. В. Інтернет-технології в дистан- ційному навчанні як інноваційна форма юридичної освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Філіпенко, О. М. Мердова // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 8. – С. 253 – 255. – Режим доступу : http://businessinform.net/_inc/kachka_pdf.php?year=2012&volume=8_ 0&pages=253_255&qu=%D0%B4%D0%B8%D1%81% D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86
13. Fleming S. Distance Education to Distributed Learning : Multiple Formats and Technologies in Language Instruction / S. Fleming, D. Hiple // CALICO Journal. – San Marcos, 2004. – № 22 (1). – Р. 63 – 82 
14. Moore J. L. E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? / J. L. Moore, C. Dickson-Deane, K. Galyen // The Internet and Higher Education. – Columbia : JAI, 2011. – Vol. 14. – Р. 129 – 135
15. Pyari D. Theory and Distance Education : At a Glance / D. Pyari // 5th International Conference on Distance Learning and Education IPCSIT. – Singapore : IACSIT Press, 2011. – Р. 94 – 99.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.