Vyacheslav Blikhar, Mariana Kashchuk, Alla Marchuk. Psychological and Pedagogical Readiness of Future Psychologists For Work in the System of Inclusive Education.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 27-33.


DOI:

В’ячеслав Бліхар,
доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії та політології,
Мар’яна Кащук,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення,
Алла Марчук,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри психології факультету № 7,
Львівський державний університет внутрішніх справ,
вулиця Городоцька, 26, 79007 м. Львів, Україна


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ
ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена дослідженню психолого-педагогічної готовності студентів-майбутніх психологів до роботи у системі інклюзивної освіти. Побудова системи інклюзивної освіти в Україні потребує відповідного кадрового забезпечення для якісного психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічну готовність до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти представлено як інтегративний феномен, що включає у себе мотиваційний, пізнавальний, емоційний і вольовий компоненти. Стаття розкриває результати емпіричного дослідження рівня особистісної і когнітивної готовності майбутніх психологів до роботи у системі інклюзивної освіти, ступеня сформованості емоційно-вольового і мотиваційного компонентів психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. У дослідженні взяли участь 225 студентів 1-4 курсів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Особистісна готовність оцінювалась за допомогою методики «Інтолерантність – толерантність» Л. Г. Почебут і факторного особистісного опитувальника Кеттелла (16 PF). Емоційно-вольовий компонент психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти досліджувався за допомогою тесту «Діагностика соціальної емпатії» і методики діагностики рівнів емфатичних здібностей В.В. Бойко. Мотиваційний компонент психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти досліджувався за допомогою методики діагностики соціально-психологічної установки особистості О. Ф. Потьомкіної і тесту-опитувальника для вимірювання мотивації афіліації А. Меграбяна. Когнітивна готовність оцінювалась за допомогою тесту соціального інтелекту (тест Дж. Гілфорда і М. Саллівена). Результати аналізу дослідження психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до роботи у системі інклюзивної освіти вказують на невисокий рівень її сформованості, що виявляється у низькій мотивації до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, нестійкості соціальних установок, відсутності толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, низькому рівні емпатії, відсутності чітких уявлень про специфіку дітей з особливими потребами та організацію роботи з ними. Було виявлено взаємозв’язок між компонентами психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності. Так, розвиток когнітивного компоненту готовності залежить від рівня розвитку мотиваційного та особистісного компонентів (пряма кореляція). Виявлено необхідність цілеспрямованої підготовки психологів до професійної діяльності у системі інклюзивної освіти, спеціальної роботи з формування психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до психологічного супроводу і надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інклюзивна освіта, психологічний супровід, готовність до діяльності, особистісна готовність, психолого-педагогічна готовність до професійної діяльності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Дубровина И.В. О профессиональной подготовке практического психолога образования [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование PSYEDU.ru 2012. №1. URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru
2. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб. / [Тоні Бут]; пер. З англ. - К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 190 с.
3. Інклюзивна освіта для дітей з інвалідністю в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://education-inclusive.com
4. Інклюзія як прояв соціальної справедливості: Критичні нотатки про дискурси, припущення і шлях, який необхідно пройти [Електронний ресурс] / Алфредо Дж. Артайлз, Ненсі Гарріс-Муррі, Далія Ростенберг. – Режим доступу: http://educationinclusive.com/materiali-shho-prisvyacheni-inklyuzivnij/
5. Колупаєва А. А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання: наук. – метод. посіб. [Текст] / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – К. : Наук. світ, 2010. – 196 с.
6. Кондратьева Т. А. Роль довузовской подготовки в системе социально-педагогической поддержки учащихся / Т. А. Кондратьева // Вестник социальной работы: международный научно-методический журнал. Выпуск №7 / Под. ред. Ю.А. Клейберга. - Ульяновск: УлГУ, 2006.
7. Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення : матер. парлам. слухань у Верховній Раді України 4 черв. 2014 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України ; упорядник Є. В. Красняков. – К. : Парлам. вид-во, 2015. – 272 с.
8. Платонов К.К. Структура и развитие личности: психология личности / К.К. Платонов, А.Д. Глоточкин. – Москва : Наука, 1986. – 256 с.
9. Психологічний та соціально-педагогічний супровід навчання і виховання «особливої дитини» у школі: метод. посібник / за ред. Д. Д. Романовської, С. І. Собкової. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 196 с.
10. Сварник М. Інклюзивна освіта в Україні: попередній аналіз ситуації / М. Сварник / Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013 – 14 с.
11. Школа для кожного: посібник / Упорядник: Байда Л. Ю. – К., 2015. – 60 с.
12. Peter Clough, Jenny Corbett. Theories of inclusive education: a student's guide. – SAGE, 2000.
13. Toni R. Van Laarhoven, Dennis D. Munk, Kathleen Lynch, Julie Bosma and Joanne Rouse. A Model for Preparing Special and General Education Preservice Teachers for Inclusive Education // Journal of Teacher Education 2007. – 440.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.