Лілія Рябовол, Володимир Гриценко, Олена Сокуренко. Методична система коучинг-навчання юридичних дисциплін у вищій школі.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 16-26.


DOI:

Лілія Рябовол,
доктор педагогічних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права,
Володимир Гриценко,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності,
заслужений юрист України,
Олена Сокуренко,
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Україна


МЕТОДИЧНА СИСТЕМА КОУЧИНГ-НАВЧАННЯ
ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ


АНОТАЦІЯ:

Потреба в юристах з новими особистісними і професійними якостями зумовила необхідність удосконалення правничої освіти. Це вимагає принципових змін у змісті юридичних дисциплін, упровадження інноваційних методик і технологій. Одна з таких – коучинг, що сприяє удосконаленню компетентностей і професійних навичок тих, хто навчається, і загалом допомагає навчитися навчатися. Мета статті – обґрунтувати методичну систему коучинг-навчання юридичних дисциплін у вищій школі. Основний метод дослідження – педагогічний експеримент на базі факультету історії та права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Експеримент проведено у два етапи: констатувальний та формувальний. Загалом до нього було залучено 150 студентів-правників, поділених на експериментальні та контрольні групи, під час вивчення ними «Конституційного права України». Основні форми навчання в межах експериментальної методики: лекції з постановкою проблемних завдань і логічних запитань; семінари/практикуми; консультації (індивідуальні, парні/групові); колоквіуми; самостійна робота; контрольні заходи. Основні методи: розв’язання кейсів з опорою на нормативно-правові акти і розробкою необхідних процесуальних документів; інтерактивні методи; проведення досліджень та виконання ІНДЗ у формі проектів, рефератів, тез доповідей, наукових статей; анотування і рецензування наукової літератури; ІКТ, дистанційне навчання; форми навчальної роботи: індивідуальна, парна, колективна. Особливість методики – партнерські відносини між викладачем і студентом та їх спільна робота щодо конкретизації цілей, аналізу змісту, відбору форм і методів навчання тощо. Співставлення результатів тестування, проведеного в контрольних та експериментальних групах на початку і наприкінці формувального етапу експерименту статистично підтвердило ефективність авторської методики коучинг-навчання юридичних дисциплін у вищій школі.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

методична система, коучинг-навчання, юридичні дисципліни, вища юридична освіта, результати навчання, компетентності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Голви У. Тимоти. Робота как внутренняя игра. Фокус, обучение, удовольствие и мобильность на рабочем месте [перев. с англ. Т. Гутниковой] / У. Тимоти Голви. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 252 с.
2. Downey М. Effective Coaching: Lessons from the Coaches' Coach / Myles Downey. – New York: Texere Publishing, 2003. – 196 р.
3. Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії : проект / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/vishaosvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyiyuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika
4. Парслоу Э. Коучинг в обучении: практические методы и техники [перев. с англ. А. Маслова] / Эрик Парслоу, Моника Рэй. – СПб. : Питер, 2003. – 204 с.
5. Про вищу освіту : Закон України № 1556-18 за станом на 01.01.2018 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
6. Про освіту: Закон України № 2145-19 від 05.09.2017 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
7. Рябовол Л. Т. Система вищої юридичної освіти в Україні / Л. Т. Рябовол // Часопис Київського університету права : [Український науково-теоретичний часопис] / [ред. кол.; голов. ред. – Ю. С. Шемшученко]. – К.: Київський університет права НАН України, 2016. – № 2. – С. 379-383.
8. Stiefel, Rolf Th. (2000): 1st Coaching der neue Modebedarf? In: Management-Andragogik und Organisationsentwicklung. Ein Informationsbrief fuer Fuehrungskraefte, die sich fuer Lernen, Entwicklung und Wandel von und in Organisationen interessieren und engagieren. 2/2000. 4-7.
9. Thorpe S. Coaching Handbook: An Action Kit for Trainers and Managers / Sara Thorpe, Jackie Clifford. – London : Cogan Page, 2003. – 229 p.
10. Томашек Н. Системный коучинг. Целеориентированный подход в консультировании [пер. с нем. О. Шипиловой] / Нино Томашек. – X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008. – 176 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.