Larysa Savchenko. Functional Role of Monitoring in Assessing The Quality of Future Handicraft Teacher Training.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 186-192.


DOI:

Лариса Савченко,
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагоги та методики технологічної освіти,
Криворізький державний педагогічний університет,
проспект Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Україна


ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ МОНІТОРИНГУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ
РІВНЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ


АНОТАЦІЯ:

Мета статті – дослідити специфіку освітнього моніторингу як механізму оцінювання якості підготовки майбутніх учителів. З метою висвітлення сутнісних ознак моніторингу якості освіти та перспектив їх упровадження в практику роботи вітчизняних закладів вищої освіти проаналізовано закордонний досвід упровадження моніторингових моделей якості освіти. Здійснено порівняльний аналіз національної системи освітніх індикаторів моніторингу із системами освітніх індикаторів інших країн світу. Це уможливило розробку орієнтовного алгоритму оцінки якості, ефективності, доступності освіти в нашій країні порівняно з іншими. Визначено, що на сьогодні міжнародна практика оперує кількова засобами вимірювання навчальних досягнень учнів/школярів: PISA; ТIMSS; PIRLS; IEAP; CIVICS; SITES, але на жаль в Україні є гостра необхідність розроблення та впровадження ефективної та надійної моделі системи моніторингу якості освіти майбутніх фахівців у підготовці учителів. Поняття «моніторинг» уточнено як процес супроводжувального оцінювання й поточної регуляція будь-якого процесу в освіті; поняття «моніторинг якості освітніх послуг» визначено як процес як своєрідного оцінювання наявних у практиці освітніх систем явищ і процесів. Моніторинг є міждисциплінарною категорією, одночасно використовується в управлінській та педагогічній галузях науки. Поняття «якість освіти» трактовано як характеристику кінцевого результату, якого досягли випускники навчального закладу на момент його закінчення за рівнем знань і вмінь, освіченості і вихованості, розвитку і компетентності згідно із запланованими метою або стандартами навчання та виховання. Визначено, що моніторинг якості освіти майбутніх фахівців усіх освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів відбувається за освітньо-професійними програмами за двома напрямами: ступенево, неперервно. Виокремлено види моніторингу якості освітніх послуг: діагностичний, експертний моніторинг, контрольний моніторинг, супровідний педагогічний моніторинг. Упроваджено у практику підготовки майбутніх учителів технологій такі форми групового моніторингу якості освітніх послуг: метод Делфі, що в педагогіці називають педагогічною експертизою («Аналіз участі школярів у конкурсах, олімпіадах, турнірах»); педагогічні ситуації, моделювання педагогічних ситуацій різного рівня складності; веб-квест («Рейтинг школи»); ділові ігри, які складаються з різних конкурсів (виготовлення реклами, демонстрація освітніх послуг, презентація кожної з команди); творчі завдання (Сучасна шкільна газета «Діагностика навчальних досягнень учнів»); відеофрагмент («Лабораторія вчителя»).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

моніторинг, освітні послуги, якість освіти, майбутній фахівець, діагностування, техноло- гічного напрямку підготовки.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Битинас Б. П. Педагогическая диагностика: сущность, функции, перспективы / Б. П. Битинас, Л. И. Катаева // Педагогика. – 1993. – №3. – С. 10–15.
2. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна − Болонья − Саламанка − Прага-Берлін) / [упоряд.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабін]. − Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. − 52 с. 3.
3. Вікторов В. Г. Атестація і акредитація закладів освіти в системі управління якістю / В. Г. Вікторов // Мультиверсум. Філософський альманах. – К. : Центр духовної культури, 2004. – № 43. – С. 23.
4.Гриневич Л. Стандарти навчальних досягнень як складова моніторингу якості освіти в США [електронний ресурс] / Л. Гриневич. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2 011/2011_3_21. 11
5. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти. Теорія і практика / Т. Лукіна. – К. : Видавничий дім «Шкільний світ», 2006. – 289 с.
6. Матрос Д. Ш. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга / Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н. Н. – М. : Педагогическое общество России, 2001. – 128 с.
7. Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : [навчальний посібник] / І. П. Підласий. − К.: Україна, 1998. − 343 с.
8. Шамова Т. И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе: [монография] / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. – 384 с.
9. Шаталов А. А. Мониторинг и диагностика качества образования: [монография] / Шаталов А. А., Афанасьев В. В., Афанасьева И. В., Гвоздева Е. А., Пичугина А. М. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 322 с.
10. Bloom B. S., Madaus, G. F. & Hasting, J. T. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Lerning / B. S. Bloom, G. F. Madaus, J. T. Hasting. – N.Y.: McGraw-Hill, 1971.
11. Carol Taylor Fitz-Gibbon. Monitoring Education: Indicators, Quality and Effectiveness / Taylor Fitz − Gibbon Carol. − Cassel, 1996. − 259 p.
12. Reimers N.F. Nature management. Dictionary reference book / NF Reimers. – M .: Thought, 1990. - P.637
13. UniTest System – программное обеспечение для автоматизации компьютерного тестирования [Электронный ресурс] : Web-страница. – Режим доступа: http://sight2k.com/rus/unitest/.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.