Yuliia Chernetska. Addiction Polymorphism: Social and Pedagogical Aspects.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 180-185.


DOI:

Юлія Чернецька,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки,
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради,
провулок Руставелі, 7, м. Харків, Україна


ПОЛІМОРФІЗМ АДИКЦІЙ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙАСПЕКТ


АНОТАЦІЯ:

Актуальність поліморфізму адикцій в соціально-педагогічному сенсі продиктована необхідністю теоретико-методичного вивчення проблеми задля підвищення ефективності превенції різних видів залежної поведінки та корекції адиктивної поведінки. Долаючи один із видів залежності, фахівці не враховують поліморфічну природу адикцій, що призводить до низької результативності у подоланні адиктивних патернів поведінки. Мета та завдання дослідження полягають у вивченні феномену поліморфізму адикцій, емпіричному виявленні поліморфічності у адиктивних осіб, розкритті найпоширеніших видів адикцій, що складають «поліморфічний набір», виявленні найбільш часто поєднаних між собою форм адиктивної поведінки у наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів, а також розкритті проявів гендерних особливостей поліморфізму адикцій у наркозалежних та можливих наслідків цих проявів у соціально-педагогічному аспекті. Серед емпіричних методів дослідження провідним став соціально-педагогічний експеримент із виявлення поліморфізму адикцій серед наркозалежних реабілітаційних центрів. Експериментальну групу складали наркозалежні особи (загальна кількість респондентів – 147 осіб, з них – 127 – чоловіки, 20 – жінки, віком від 15 до 55 років). Дослідження проводилося у реабілітаційних центрах Харкова та Харківської області з метою виявлення схильності до різних видів залежностей із використанням однойменного опитувальника, запропонованого Г. В. Лозовою (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургський державний університет Фізичної культури ім. П.Ф. Лесгафта). Результати дослідження свідчать про наявність поліморфізму адикцій у досліджуваних. У більшості учасників експерименту виявились високі показники загальної схильності до різних видів залежності. Так, для чоловіків цей показник склав 95,2%, для жінок – більш ніж як 50%. Це свідчить про високі ризики повернення колишніх наркозалежних до вживання наркотичних речовин, і тригером або «пусковим» механізмом може бути саме якийсь інший вид залежної поведінки, наприклад, емоційна залежність або співзалежність.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

поліморфізм, адикції, адиктивні особи, реабілітаційні центри, наркозалежні.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Егоров А.Ю. Нехимические зависимости / Алексей Юрьевич Егоров. – СПб. : Речь, 2007. – 190 с. С. 22-23.
2. Егоров А.Ю. Нехимические аддикции (обзор) / Алексей Юрьевич Егоров // Аддиктология, 2005. – № 1. – С. 65-77.
3. Чернецька Ю. І. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів : автореф. дис. … док- тора пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Юлія Іванівна Чернецька ; ДЗ «Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2016. – 44 с.
4. Четвериков Д. В. Психологические механизмы и структура аддиктивного поведения личности. : авто- реф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. псих. наук : спец. 19.00.01 „Общая психология” / Д.В. Четвериков ; Новосибирский государственный педагогический университет. – Новосибирск, 2002. – 40 с.
5. Carnes P.J. Gender differences in normal and sexually addicted population / P.J. Carnes, D. Nonemaker, N. Skilling // Am. J. Prev. Psychiatr. – Neurol. – 1991. – Vol. 3. – P. 16-23.
6. Kilinger B. Workagolics, the respectable addicts. East Roseville: Simon and Shuster / B. Kilinger. – 1991. – P. 41-47.
7. Kjelsas El. Exercise dependence inphysicallyactive woman / El. Kjelsas, L. B. Augestad, K. Gotestam // Eur. J. Psychiatry. – Vol. 17. – N. 3. – P.145-155.
8. Коркина М.В. Нервная анорексия / М.В. Коркина, М.А. Цивилько, В.В. Марилов. – М. : Медицина, 1986. – 176 с.
9. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности развития / Ц. П. Короленко // Обозрение психиатрии и медицинской психологии, 1991, №1. – С.8-15.
10. Marcs I. Behavioural (non-chemical) addictions [Електронний ресурс] / І. Marcs. – Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com.
11. Менделевич В.Д. Наркозависимость и коморбидные рассстройства поведения / В.Д. Менделевич. – М. : МЕДпресс-информ, 2003. – 328 с.
12. Менделевич В.Д. Пищевые аддикции / В.Д. Менделевич // Руководство по аддиктологии / Под ред. В.Д. Менделевича. – СПб. : Речь, 2007. – С. 406-416.
13. Miltenberg R. G. Direct and retrocpective assessment of factors contributing to compulsive buying / R. G. Miltenberg, J. Redlin, R. Crosby, M. Stickney, J. Mitchel, S. Wonderlich, R. Faber, J. Smith // Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry. – Vol. 34. – N.1. – P.1-9.
14. Oates W. Confession of a workaholic / W. Oates. – N.Y.: World Books, 1971. – P. 460.
15. Porter G. Organizational impact of workagolism: suggestions for researching the negative outcomes of excessive work / G. Porter // J. Occup. Health. Psychol. – 1996. – Jan. – V.1. – N.1. – P. 70-84.
16. Solomon R.L. Opponent-process theory of motivation/Temporal dynamics of affect / R.L. Solomon,J. D. Corbit // Psychological review. – Vol. 81. – P. 119-145.
17. Specker S.M. Impuls control disorders and attention deficit disorder in pathological gamblers / S.M. Specker // Annals of clinical Psychiatry. – Vol.7. - № 4. – P. 175-179.
18. Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей / Г.В. Старшенбаум. – М. : Когито-Центр, 2006. – 367 с.
19. Volberg R.A. Refining prevalence estimates of pathological gambling / R.A. Volberg, H.J. Steadman // Am. J. Psychiatry, 1988, Vol. 145. P. 808-814.
20. Peabody S. Addiction to Love: overcoming obsession and dependency in relationship / S. Peabody. – Berkeley : Celestial Arts. – 1989. – 196 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.