Тетяна Зорочкіна, Людмила Вовкочин, Людмила Баліка. Зміст професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти України.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 167-173.


DOI:

Тетяна Зорочкіна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
Людмила Вовкочин,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Україна,
Людмила Баліка,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики виховання,
Рівненський державний гуманітарний університет,
вул. Пластова, 31, м. Рівне, Україна


ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


АНОТАЦІЯ:

Розглянуто зміст професійної підготовки вчителів початкової школи в умовах сучасної освіти. Проаналізовано навчальні плани різних закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку вчителя початкової школи, який показав, що навчальний процес стосовно обов’язкових дисциплін представлений циклами: загальної підготовки, професійної підготовки, практичної підготовки та циклом додаткової спеціалізації. Схарактеризо- вано особливості підготовки вчителя початкової школи. Висвітлено кількість годин, передбачених навчальними планами університетів України на самостійну роботу для циклів підготовки вчителя початкової школи.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійної підготовки вчителів, початкова школа, освіта, заклади вищої освіти.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Хома О. Практично-професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах університету / Ольга Хома // Початкова школа. – 2011. – № 8. – С. 37-39.
2. Олефіренко Н. В. Модернізація підготовки сучасного вчителя початкової школи в умовах інформатизації освіти / Н. В. Олефіренко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 3. – С. 144-148.
3. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи України: Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 560 c.
4. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Я.Я. Болюбаш. – К.: Компас, 1997. – 64 c.
5. Галузинський В.М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої школи України / В.М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К.: ННТЛ, 1995. – 168 c.
6. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / А.І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 с.
7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник / А.І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – 3-тє вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2008. – 447 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.