Інна Ящук, Катерина Біницька, Ірина Кузьма. Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Румунії та Угорщині.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 153-160.


DOI:

Інна Ящук,
доктор педагогічних наук ,професор,
декан факультету початкової освіти та філології,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
Катерина Біницька,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, Україна,
Ірина Кузьма,
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і методики
початкової та дошкільної освіти,
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка,
вул. Максима Криваноса, 2, м. Тернопіль, Україна


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В РУМУНІЇ ТА УГОРЩИНІ


АНОТАЦІЯ:

З огляду на актуальність реформування вітчизняної системи освіти та інтеграції вищої освіти в єдиний європейський простір у статті здійснено порівняльний аналіз організації професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Румунії та Угорщині. Для збору наукового матеріалу застосовувалися первинні наукові методи: метод вивчення наукових джерел (педагогічно-методичної літератури та нормативно-законодавчих актів Румунії та Угорщини); спеціальні лінгвістичні методи: редагування і перекладу інформації з румунської та угорської мов. У межах основного аналізу організації професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти застосовано такий комплекс емпіричних методів: метод опису із прийомами порівняння, синтезу й узагальнення теоретичної інформації та практики професійної підготовки; методи порівняльного аналізу та факторного аналізу зібраного матеріалу; метод симптоматичної статистики (для кількісного зіставлення особливостей дисциплінарного навантаження на спеціальності вчителя початкової освіти з метою виявлення їх якісних характеристик). Виокремлено спільні та специфічні ознаки структурно-змістового характеру румунської та угорської систем педагогічної освіти, при цьому об’єктом дослі- дження виступили зміст професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти з погляду дисциплінарного на- вантаження; процес професійної підготовки майбутніх учителів з точки зору фахової кваліфікації. Виділено здобутки румунського та угорського педагогічного досвіду, які варто застосовувати щодо модернізації процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Україні, а саме: розширення дисциплін психолого-педагогічного блоку з конкретизацією фахової спрямованості для галузі початкової освіти; запровадження у вітчизняну систему педагогічної освіти кваліфікації «Вчитель початкової освіти» з фаховими компетенціями вихователя дітей дошкільного віку, вчителя 1-4 класів початкової школи, вчителя іноземної мови у 1-4 класах початкової школи та 5-9 класах середньої школи за програмами підготовки бакалаврів та магістрів із наданням можливості студентам самостійно обирати додаткову спеціалізацію, з комплексом необхідних дисциплін, розроблених у закладах вищої освіти.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна підготовка, майбутні учителі, початкова освіта, Румунія та Угорщина.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Годлевська К. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів. у коледжах та університетах Угорщини : дис… кандидата пед.. наук. : спец.: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Годлевська Катерина Василівна. – К. НАПНУ, 2017. – 322 с.
2. Дьякова Т. А. Высшее образования в Венгрии / Т. А. Дьякова // Вестник ВГУ Серия: Проблемы высшего образования. 2015. № 1.– С.111–114.
3. Олійник М. І. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : дис. д-ра пед. наук, спец. : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / М. І. Олійник. – Тернопіль, 2016. – 475 с.
4. Присяжнюк О.П. аналіз організації мовної освіти в університетах Польщі та України / Ольга Михайлівна Присяжнюк // Наука і освіта. − 12. – 2017. – С.135-140.
5. Симоненко С. М. Порівняльний аналіз особли- востей візуалізації сучасної картини світу студентської молоді України та Іраку / С. М. Симоненко, А. Д. Аб- дАлБарі // Наука і освіта : науково-практичний журнал. – Одеса. – 2011. – No 1. – С. 81-86.
6. 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról [Електронний Ресурс]. – Режим доступу : https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300004.EMM
7. 50/2008. (III. 14.) Korm. rendeleta felső oktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról [Електронний Ресурс].– Режим доступу: http://cdn.felvi.hu/bin/content/dload/jogszabalyok/50_2008_i ntezmenyek_normativa_alapjan_finanszirozasarol_2009050 1.pdf.
8. Barakonyi K. The modernization trap. Bologna declaration of basic ideas, the academic work to do / K. Barakonyi //Hungarian Higher Education.– 1–3, 2003. – О. 27–30.
9. Cucoş C. Pedagogie Editia a ІІІ revăzută şiadaugată /Cucoş C. // Iasi : Polirom, 2014. – Iasi : Polirom, 2014. – 536 p.
10. Dinya L. The «Bologna process» in the dual training system perspective II / L. Dinya // Hungarian Higher Education.– 8. –2002. – Р. 22–25.
11. Klochkova T. I. Risk Management in The Activities of a Modern University: a Comparative Analysis of British and Ukrainian Experience. / T. I. Klochkova, A. A. Sbruieva, L. V. Pshenychna // Наука і освіта. – 2017. – №10. – 13-23.
12. Mózes M. The introduction of the two-level teacher training mission / M. Mózes // The Bologna Declaration and the Hungarian higher education Hungarian Accreditation Committee. – Budapest, 2002. – Р. 78–82.
13. Ordinance of Ministry of Education No. 15/2006. (IV. 3.) on The undergraduate and graduate degree programs for training and outcome requirements, Hungarian Gazette, 153(I), 12042–12102, Dec. 2006.
14. Salamucha A. Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej / Agnieszka Salamucha // Roczniki Nauk Społecznych.– KUL, z. 2, 2004. S. 31–43.
15. Schifirnet C. Changing Adults’ Education / C. Schifirnet.  Bucharest, Fiat Lux Printing House, 1997.
16. Szabó L. T. Európai dimenziók a tanárképzésben / Szabó László Tamás // Kozma, T. (szerk.) Euroharmonizáció. Oktatáskutató Kiadója, Budapest, 1996. Educatio. 5.évf. 4.sz. p. 596-603.
17. The Bologna Reform of Teacher Education in Ukraine and Hungary: A Comparative Analysis [Електронний Ресурс] .– Режим доступу : http://pubs.sciepub.com/education/1/11/12/index.html 18. The Teaching Profession in Europe Practices, Perceptions, and Policies Eurydice Report [Електронний Ресурс]. – Режим доступу : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/the matic_reports/184EN.pdf
19. Tünde B. A tanitokepzes rendszere magyarorszagon es romaniaban Nehany szerkezeti es tartami komponens osszehasonlito vizsgalata [Електронний Ресурс] / B. Tünde. – Режим доступу : http://www.magyarpedagogia.hu/document/2002_2_4_439_ Barabasi.pdf
20. Velea S. O. Istrate Teacher Education in Romania / S. O. Velea // EUROPEAN dimensions of teacher education : similarities and differences / edited by Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. -Ljubljana : Faculty of Education ; Kranj : The National School of Leadership and Education, 2011. – Р.271–295.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.