Hanna Tsvietkova. Transcendence and Reflexion of Career Path of University Teachers Specializing in Primary Education.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 143-152.


DOI:

Ганна Цвєткова,
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
Тургенівська 8/14, м. Київ, Україна


ТРАНСЦЕНДЕНТНІСТЬ І РЕФЛЕКСІЯ ПРОФЕСІЙНОГО
ШЛЯХУ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито сутність трансцендентності та рефлексії професійного шляху викладачів спеціальності «Дошкільна освіта» як вихід за межі власного «я» на основі рефлексивного сприйняття професійної дійсності, здатність піднятися над буденністю, розглядати свою професійну діяльність з позицій покращення, віра в своє професійне призначення, усвідомлений вибір векторів професійного шляху, готовність до професійного самовдосконалення. Визначено професійні характеристики викладачів спеціальності «Дошкільна освіта»: це цілісна, гармонійна особистість з позитивною Я- концепцією, професіонал – педагог і психолог з активною професійною позицією, з розвиненими перцептивно-рефлексивними, організаторськими здібностями, фасілітатор – здатний до оптимістичного прогнозування щодо розвитку, навчання та виховання дошкільника, студента з домінуючими позитивними емоціями та настроєм, відчуттям щастя та задоволенням від життя та професії; новатор з яскраво вираженим новаторським духом, який завжди першим сприймає, активно впроваджує і поширює нове в галузі дошкільної освіти. Проведено діагностування рівнів сформованості трансцендентності та рефлексії; порівняльний аналіз результатів вираженості стану трансцендентності та рефлексії професійного шляху викладачів спеціальності «Дошкільна освіта» до формувального етапу експерименту показав обмеженість показниками початкового та інтуїтивно-ситуативного рівнів. Експериментальна перевірка технології трансцендентності та рефлексії професійного шляху викладачів спеціальності «Дошкільна освіта» підтвердила її продуктивність і дієвість в освітньому процесі вищих навчальних закладів. Узагальнені результати на формувальному етапі експерименту, їх кількісно-якісна і статистична інтерпретація засвідчили значну висхідну динаміку рівнів трансцендентності та рефлексії професійного шляху викладачів спеціальності «Дошкільна освіта».


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

трансцендентність, рефлексія, професійний шлях, викладачі спеціальності «Дошкільна освіта», професійне самовдосконалення, технологія.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Балл Г. О. Психология в рациогуманистической перспективе : избр. работы / Георгий Алексеевич Балл. – Киев : Изд-во „Основа”, 2006. – 408 с.
2. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності / І. Д. Бех. – Наук. вид. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
3. Битянова Н. Р. Проблема саморазвития личности в психологии : аналит. обзор / Надежда Ростиславовна Битянова. – М. : Моск. психол.-пед. ин-т : Флинта, 1998. – 48 с.
4. Бондаренко А. Ф. Социальная психотерапия личности (психо-семантический подход) / А. Ф. Бондаренко. – Киев : КГПИИЯ, 1991. – 189 с.
5. Бурлачук Л. Ф. Про критерії розвитку особистості / Л. Ф. Бурлачук, М. Келесі // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. : Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Вип. 2. – К. – 1996. – С. 90-93.
6. Климов Е. А. Психология профессионала / Е. А. Климов. – М. : Изд-во „Институт практической психологии”, Воронеж : НПО „МОДЭК”, 1996. – 400 с.
7. Костюк Г. С. О роли наследственности, среды и воспитания в психическом развитии ребенка / Г. С. Костюк // Сов. педагогика. – 1940. – № 6. – С. 15 – 30.
8. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1999. – 487 с.
9. Маралов В. Г. Основы самопознания и само- развития : учеб. пособие для студентов сред. пед. заведений / В. Г. Маралов. – 2-е изд., стер. – М. : Издат. центр „Академия”, 2004. – 256 с.
10. Маслоу Абрахам Г. Мотивация и личность / Абрахам Г. Маслоу ; пер. с англ. Татлыбаевой А. М. ; вступ. ст. Акулиной Н. Н. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.
11. Райнаи Г. Психотерапия в обыденном сознании и в сознании психотерапевтов / Г. Райнаи, В. В. Столин // Вопр. психологии. – 1989. – № 4. – С. 125-135.
12. Реан А. А. Самоактуализация и самотрансенденция личности / А. А. Реан // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб. : Изд-во „Питер”, 2000. – 480 с. –С. 305 – 315.
13. Розин В. М. Психическое и культурное развитие человека : учеб. пособие / В. М. Розин. – М. : Изд- во Рос. откр. ун-та, 1994. – 144 с.
14. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 512 с.
15. Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник : пер. с англ., нем. / В. Э. Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.
16. Цвєткова Г.Г. Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи / Г.Г. Цвєткова // Наука і освіта, 2017. – №8. – С.49-59.
17. Kinjerski V. M. Defining spirit at work: Finding common ground / V. M. Kinjerski, &, B. J. Skrypnek // Journal of Organizational Change Management. – 2004. – №17. – pp. 26-42.
18. Kim S. S. Self-transcendence, spiritual perspective, and sense of purpose in family caregiving relationships: a mediated model of depression symptoms in Korean older adults / S. S. Kim, R. D. Hayward, & P. G. Reed // Aging and Mental Health. – 2014. – 18(7). – pp. 905-913.
19. Calvo R. A., & Peters D. Positive Computing: Technology for wellbeing and human potential / R. A. Calvo, & D. Peters. – Cambridge: MIT Press, 2014.
20. Mossbridge J. Transcendence technology [електронний ресурс] / Julia Mossbridge. – 2016. – Режим доступу: http://www.cohack.life/posts/what-is-transcendence-technology/
21. Tsvetkova A. G. The essence of professional selfcultivation of the teachers of the Humanities from the positions of the acmeological and axiological approaches / A. G. Tsvetkova // Молодой ученый. – 2013. – № 11(58). – С. 680-684.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.