Svitlana Sovhira, Hanna Chyrva, Mariia Bahrii. Ecological Education of Economics Students by Means of Environmental Technologies.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 125-135.


DOI:

Світлана Совгіра,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання,
Чирва Ганна Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук
 Марія Багрій,
кандидат філологічних наук, докторант
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
вул. Шевченка,57, м. Івано Франківськ, Україна


ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ


АНОТАЦІЯ:

У статті розв’язується актуальна проблема екологічної освіти студентів, яка у глобальному контексті розглядається як ключова частина процесу оптимізації використання та охорони природи і досягнення сталого розвитку кожної країни і світу в цілому, у педагогічному ‒ є основою процесу формування екологічної культури особистості. Розкрито роль природоохоронних технологій у підготовці майбутніх фахівців до еколого-економічної діяльності. Виходячи з аналізу відповідності існуючих освітніх технологій новим вимогам до екологічної освіти, зроблено висновок, що традиційні педагогічні методики викладання природничо-наукових дисциплін недостатньою мірою відповідають сучасним вимогам і потребують удосконалення. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці науково-методичних основ застосування природоохоронних технологій в екологічній освіті студентів економічного профілю. Розкрито склад готовності майбутнього фахівця до еколого-економічної діяльності: мотиваційно-ціннісний, інформаційно-когнітивний, операційно-діяльнісний компоненти. Розроблено методичний інструментарій, за яким проведено діагностику сформованості цієї якості у студентів. Проведено експериментальну роботу з виявлення ставлення студентів до змісту і якості їх підготовки до еколого-економічної діяльності і ступінь зацікавленості в ній (констатувальний етап), а також здійснено загальну оцінку можливостей використання нових природоохоронних технологій для навчання студентів економічних спеціальностей. Визначено результуючу ступінь готовності майбутнього фахівця до еколого-економічної діяльності (формувальний експеримент), що відкриває перспективи для розробки шляхів підвищення якості підготовки майбутніх фахівців до майбутньої еколого-економічної діяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

екологічна освіта, студенти, природоохоронні технології, екологічні знання, еколого-економічна діяльність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В. П. Беспалько. ‒ М.: Педаго- гика, 1995. ‒ 236 с.
2.Глухов В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии / В. В. Глухов, Т. В. Лисочкина. – СПб.: Специальная литература, 2000. – 304 с.
3. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин. ‒ Ростов-на-Дону: Феникс., 1996. ‒ 480 с.
4. Duussart G. B. J. Environmental education in Europe: a synoptic view / G. B. J. Duussart // Environ Educ. and Inf. ‒ 1990 ‒№2. ‒ p. 59‒72.
5. Душечкіна Н. Ю. Формування екологічного світогляду студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Душечкіна Наталія Юріївна –Умань, 2015. – 314 с.
6. Зверев И. Д. Экогласность и образование / И. Д. Зверев // Советская педагогика. ‒ 1991. ‒ №10 ‒ С. 9-12.
7. Захлебный А. Н., Суравегина И. Т. К определению понятия «охрана природы» / А. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина // Советская педагогика. ‒ 1975. ‒№ 2. ‒ С. 33‒40.
8.Зуев В. Формирование экологической культуры студентов экономических специальностей / В. Зуев // Problems of education in the 21st century. – 2007. – Vol. 1. – Р. 125–134.
9.Иващенко А. В., Панов В. И., Гагарин А. В. Экологоориентированное мировоззрение личности : монография / А. В. Иващенко, В. И. Панов, А. В. Гагарин. – М : Изд-во РУДН, 2008. – 225 с.
10. Кавтарадзе Д. Н. Природа: от охраны ‒ к заботе? / Д. Н. Кавтарадзе // Знание ‒ сила. ‒ 1990. ‒ № 3. ‒ С. 12.
11. Каган М. С. Человеческая деятельность / М. С. Каган. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.
12. Nunez M. et.al. Environmental Literacy of K–10 Student Completers / M. Nunez. – 2017. ‒ pp. 1195-1215.
13. Писаренко Е. А. Информационные техноло- гии в экологическом образовании студентов экономических специальностей вузов : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.08 / Писаренко Елена Анатольевна. – Ставрополь, 2004. – 177 с.
14. Robotton Ian. Environmental education as educational reform / Ian Robotton // Environ. Conserv. – 1987. ‒ 14, №3, ‒ p. 197‒200.
15. Prabawani B. et.al. Schools Eco-Friendly Education in the Frame of Education for Sustainable Development / B. Prabawani. – 2017. – pp. 607-616.
16. Усова А. В., Бобров А. А. Формирование у учащихся учебных умений / А. В. Усова, А. А. Боб- ров. ‒ М.: Знание, 1987 ‒ 80 с.
17. Чуприкова Н. И. Принцип дифференциации когнитивных структур в умственном развитии, обучение и интеллект / Н. И. Чуприкова // Вопросы психологии. ‒ 1990. ‒ №5. ‒ С. 11-39.
18. Яцишин Т. М., Михайлюк Ю. Д. Природоохоронні технології: конспект лекцій / Т. М. Яцишин, Ю. Д. Михайлюк. ‒ Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. ‒ 85 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.