Valentyna Romanets. Worldview Education of Future Foreign Literature Teachers: Professional Outlook Characteristics and Maturity.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 113-117.


DOI:

Валентина Романець,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна


СВІТОГЛЯДНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАРУБIЖНОЇ ЛIТЕРАТУРИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА І СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ


АНОТАЦІЯ:

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності розробки концептуально-теоретичного й діагностико-методичного забезпечення процесу світоглядної підготовки майбутніх викладачів зарубіжної літератури у напряму формування в них професійного світогляду. У процесі дослідно-експериментальної роботи було уточнено критерії (пізнавально-методологічний, ціннісно-оцінний, рефлексивно-критичний, орієнтаційно-прогностичний, інтегрально-діяльнісний) та показники (науковий стиль мислення, соціальна зрілість, педагогічна спрямованість, гуманістична позиція, творча активність) професійного світогляду викладача зарубіжної літератури, згідно з якими він виявляється на трьох рівнях: оптимальному, належному та початковому. За результатами проведеного дослідження оптимальний рівень сформованості професійного світогляду було зафіксовано лише у обмеженого контингенту майбутніх викладачів зарубіжної літератури. Більшість випускників виявили професійний світогляд на початковому рівні і лише чверть студентів досягли належного рівнів. Більш ґрунтовний аналіз отриманих результатів показав, що з п’яти провідних компонентів професійного світогляду майбутніх викладачів зарубіжної літератури дуже слабко відбувається формування трьох з них – аксіологічного, мотиваційного й смислового, через що випускники факультетів романо-германської філології та іноземних мов переважно орієнтовані на викладання основної іноземної мови, ніж на викладання зарубіжної /світової літератури. Причина, з якої респонденти не виявляють високого рівня сформованості професійного світогляду викладача зарубіжної літератури вбачається у відсутності їхньої належної практичної та відповідної дидактико-методичної підготовки, що передбачає спеціалізацію (французька література, англійська література, німецька література). Усе вищезазначене доводить необхідність розробки концептуально-теоретичного й діагностико-методичного забезпечення процесу світоглядної підготовки майбутніх викладачів зарубіжної літератури у напряму формування в них професійного світогляду.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 світоглядна підготовка, професiйний свiтогляд, сутність і структура професiйного свiтогляду, рівні сформованості професiйного свiтогляду, майбутній викладач зарубiжної лiтератури, університетська освіта.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Аннушкин Ю.В. Педагогические условия становления экзистенциально-гуманистического мировоззрения будущего учителя в системе вузовского образования: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Юрий Вячеславович Аннушкин. – Иркутск, 2001. – 185 с.
2. Баталов А. А. Профессиональное мышление: Методологический аспект / А.А. Баталов. – М.: Наука, 1988. – 127 с.
3. Мировоззренческая культура личности: философские проблемы формирования / Отв. ред. В.П. Иванов. – К.: Наук. думка, 2006. – 292 с.
4. Романець В.М. Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури як мета і соціально значущий результат його фахової підготовки у вищому навчальному закладі / В.М. Романець // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. пр. /гол. ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 37. – С. 135–140.
5. Таланова Ж.П. Определение сущности понятия «мировоззрение личности» в контексте современных исследовательских подходов /Ж. Таланова // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – 2007. – № 3–4. – С. 23–30.
6. Хриенко Т.В. Динамика мировоззренческих ценностей студенческой молодежи в процессе социализации (На примере Автономной Республики Крым) : дис. ... доктора социол. наук : 22.00.04 / Татьяна Владимировна Хриенко. – М., 2005. – 415 с.
7. Цокур О.С. Категорія педагогічної свідомості у професійній підготовці майбутнього вчителя / Ольга Степанівна Цокур: Дис. … доктора пед. наук: 13.00.01; 13.00.04. – Одеса, 1998. – 397 с.
8. The European Conventions on higher education. – Council of Europe Press, 1995. – 89 p.
9. World Guide to Higher Education. A comparative survey of systems, degrees and qualifications. Third edition. – UNESCO Publishing, France, 1996. – 571 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.