Halyna Bilavych, Hanna Korinna, Lesia Karnaukh. Psycho-Pedagogical Diagnostics of Senior Preschoolers’ Gender Socialization Level.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 107-112.


DOI:

Галина Білавич,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри педагогіки початкової освіти,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
вул. Шевченка,57, м. Івано Франківськ, Україна,
Ганна Корінна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Леся Карнаух,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 28, м. Умань, Україна


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
РІВНЯ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗОВАНОСТІ ДІТЕЙ


АНОТАЦІЯ:

У статті досліджено та доведено актуальність питання гендерної соціалізації дітей. Гендерна соціалізація дітей – процес і результат загального й психосексуального розвитку особистості, індивідуальності дівчинки/хлопчика відповідно до вікових особливостей дорослішання, в реальній життєдіяльності, що здійснюється в системі взаємин із дорослими, однолітками своєї й протилежної статі та самим собою. Мета статті – на основі узагальнення теоретичних та практичних засад гендерної соціалізації обґрунтувати та виявити рівні гендерної соціалізованості дітей. Оцінка проводилася за такими критеріями: пізнавальний, емоційний, ціннісно-поведінковий. Кожен критерій включав групу якісних показників, які виявляли зміст та рівень гендерної соціалізованості дітей. Було розроблено діагностувальну методику виявлення рівнів гендерної соціалізованості дітей, що дало можливість кількісно диференціювати рівні гендерної соціалізованості дітей: достатній, середній, низький. Експериментом було охоплено 80 дітей різної статі. Експеримент проводився в три етапи. Відповідно до результатів виконання дітьми ряду діагностувальних методик та завдань було встановлено, що респонденти перебувають здебільшого на середньому та низькому рівнях гендерної соціалізованості. Таким чином, результати експерименту щодо виявлення рівнів гендерної соціалізованості дітей засвідчили необхідність розробки та апробації експериментальної методики гендерної соціалізації дітeй, що і становить перспективу подальших наукових розвідок.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

діти, гендерна соціалізація, гендерна соціалізованість, діагностувальні завдання, методика, критерії, показники, рівні.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Baliuk A. S. Revisiting the issue of masterdegree students’ professional socialization / A. S. Baliuk // Наука і освіта. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2015. – №8. – С. 11-16.
2. Городнова Н. Ґендерний розвиток особистості / Н. Городнова − К. : Видавництво «Шкільний світ», 2008. − 128 с.
3. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник. / В. В. Москаленко Видання 2-ге, виправлене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.
4. Оллпорт Г. В. Личность в психологии / Г. В. Олпорт. – М.: КСП+; СПб.: Ювента, – 1998. – 325 с.
5. Рацул О. А. Особливості вербальних уявлень про навколишній світ у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / О. А. Рацул, Д. Г. Завітренко, О. В. Кучай // Наука і освіта. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2017. – №10. – С. 154–161. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-21
6. Словарь по социальной педагогике : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Авт.-сост. Л. В. Мардахаев. – М. : Издательский уцентр «Академия», 2002. – 368 с.
7. Сопівник І. В. Діагностика професійної підготовленості студентів до педагогічної діяльності / І. В. Сопівник, Т. М. Дука, І. Ю. Підлипняк // Наука і освіта. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2017. – №12. – С. 59-65. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017- 12-8
8. Erikson E. The life Cycle Competed / E. Erikson – N.Y.; London : W.W. Norton and Co, 1982 256 р.
9. Kretchmar Jennifer Gender Socialization / Jennifer Kretchmar // Research Starters Sociology. − 2017. – Р. 1–6. Retrieved from: http://connection.ebscohost.com/c/articles/36267959/gend er-socialization
10. Maslow A. Motivation and personality / A. Masloy. – Rev. Ed. New York : Harper and Row, 1970.  91 p.
11. Parsons T. Family, Socialization and Interaction Process / T. Parsons and R. Bales. – L. – 1956. – 336 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.