Чуйко О. В. Динаміка становлення особистісних новоутворень у студентів соціономічного фаху.

// Наука і освіта.  2018.  №1. 54-59.


DOI:

Олена Василівна Чуйко,
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна


ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
У СТУДЕНТІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ФАХУ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена дослідженню особистісної зрілості студентів соціономічного фаху як головної детермінанти професійної підготовленості. Ця вимога посилюється через появу у суспільстві запиту на випускника, який здатен швидко адаптуватись до динамічних змін сьогодення, усвідомлювати міру особистої відповідальності в ситуації функціонування людини в умовах кризи, гнучко реагувати на появу нових клієнтських груп, включатися у нові професійні практики з психосоціальної реабілітації населення. Стаття розкриває результати емпіричного дослідження, спрямованого на вияв динаміки становлення особистісних структур в контексті ранньої професіоналізації. Передбачається, що несформованість особистісної зрілості як інтегративного особистісного новоутворення у студентів соціономічного фаху стає бар’єром у ситуації виконання професійних задач. Дослідження проводилося за допомогою таких методик: тест «Смисложиттєві орієнтації» (СЖО) Д. Крамбо і Л. Махолика у модифікації Д. О. Леонтьєва; методика дослідження самоставлення (МДС) С. Р. Пантелєєва; 16-факторний PF-опитувальник Р. Кеттелла; тест життєстійкості С. Мадді (адаптація Д. О. Леонтьєва, О. І. Рассказова); методика дослідження рівня комунікативної толерантності В. В. Бойка, авторська анкета. У результаті дослідження було виявлено статистично значимі зв’язки в особливостях та динаміці ціннісно-смислових, комунікативних, саморегулятивних, когнітивних підструктур, які мають тенденцію до поступового «професійного забарвлення». Виявлено, що визрівання особистісних структур має неоднорідний та нерівномірний характер. Найшвидше «професіоналізуються» комунікативні та саморегулятивні структури психіки. Натомість, аксіологічні структури вирізняються певними протиріччями. Поряд зі здатністю до цілепокладання, самостійністю і спрямованістю на майбутнє мають місце амбітність, прожектерство, відірваність від реальних потреб і запитів соціуму. Відзначається, що велику роль у особистісному становленні фахівців відіграє досвід включення студентів у різні соціальні практики, які володіють професійним змістом: волонтерську та громадську діяльність, тренінгові групи та соціальні акції, у розробку соціальних проектів та перфоменсні форми активності. Здійснюється аналіз емпірично зафіксованого періоду, названого «кризою бакалавра», який пояснюється відсутністю сформованої готовності випуск- ника бакалаврату до включення у професійні практики у галузі охорони психічного здоров’я.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистісна зрілість, особистісні структури, рання професіоналізація, криза бакалавра, соціальні практики, Я-концепція особистості молодої людини.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – Изд. 3-е, испр и доп./ А.Ф.Бондаренко. – М.: Независимая фирма «Класс», 2001. – 336 с.
2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов – СПб: Питер, 2001. – 528 с.
3. Rogers C.R. Learning to be free / C.R. Rogers & B. Stevens // Person to person: The problem of being human. – Walnut Creek, CA. – 1967.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.