Оксана Голюк, Ольга Грошовенко, Василь Шусть. Порівняльний аналіз сформованості предметних політичних цінностей студентської молоді.

// Наука і освіта.  2018.  №1. 99-109.


DOI:

Оксана Голюк,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
вулиця Острозького, 32, м. Вінниця, Україна,
Ольга Грошовенко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
вулиця Острозького, 32, м. Вінниця, Україна,
Василь Шусть,
кандидат педагогічних наук, доцент,
докторант лабораторії психології мас та спільнот,
Інститут соціальної і політичної психології Національної академії педагогічних наук України,
вулиця Андріївська, 15, м. Київ, Україна


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ПРЕДМЕТНИХ
ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ


АНОТАЦІЯ:

Авторами аргументовано необхідність дослідження предметних політичних цінностей студентської молоді за результатами використання розробленого на основі методики Ш. Шварца опитувальника «Цінність політичної сили». Для досягнення мети було здійснено підбір груп студентської молоді, що навчаються у столичному регіоні країни та в обласному центрі. В експериментальній роботі взяло участь 67 осіб, з яких 33 особи- студенти 2 та 3 курсів Київського національного торговельно-економічному університету та 34 особи - студенти 3 курсу Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Респондентам було запропоновано проранжувати значущі для них цінності, декларовані політичною силою перед виборами, оцінивши їх важливість для себе, і присвоїти бажаній цінності бал від -1 до 7, тобто найбільш бажана цінність оцінювалася в 7 балів, а найменш – -1 бал. Статистичний аналіз даних проводився за допомогою методів описової статистики, критерію відмінностей Фрідмана, коефіцієнта конкордації Кендала, обробка даних - з використанням програми Statistica 6.0. Отримані результати виявили специфіку становлення предметних політичних цінностей студентської молоді. Як показали результати констатувального експерименту, для студентів КНТЕУ найбільшу значущість мають соціально-політичні цінності «повага до традицій», «задоволення бажань», «безпека близьких», «реалізація мети у житті», «соціальна сила», «національна безпека»; найменшу – «право на житло», «єдність з природою», «самодисципліна», «авторитет»; натомість для студентів ВНПУ значимими є соціально-політичні цінності «мир у всьому світі», «безпека близьких», «національна безпека», «соціальний порядок», «соціальна справедливість», «повага до традицій», «рівність»; найменшу значимість – «мінливе життя», «соціальна сила», «задоволення бажань», «креативність», «багатство». Такі результати свідчать про відмінності в особистісних ціннісних структурах столичної студентської молоді, пов’язаних з чинниками соціально-ціннісного середовища, та визначають перспективні тенденції і стратегії формувальної роботи.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

предметні політичні цінності, розвиток цінностей, особистість студента, раціональна мотивація.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Афанасьев В.В. Математическая статистика в педагогике. / В.В. Афанасьев, М.А. Сивов — Ярославль: Издательство ЯГПУ, - 2010. — 76 с.
2. Бондаренко А. Криза європейських цінностей: про що дискутували на Конгресі культури Східного партнерства / А. Бондаренко. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://varianty.lviv.ua/29568-kryza-yevropeiskykhtsinnostei-pro-shcho-dyskutuvaly-na-konhresi-kulturyskhidnoho-partnerstva
3. Кон И.С. Дружба. Этико-психологический очерк. / И.С.Кон. – М.: Политиздат. - 1980. - 80 с.
4. Костенко О. М. Соціальний натуралізм — світогляд майбутнього / О. М. Костенко // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 10. - С. 33-38.
5. Куриленко А. Евгений Головаха: У нас сце- нарий Сингапура нереален. Если будет авторитаризм, то непросвещенный / А. Куриленко. - [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.dsnews.ua/economics/evgeniy-golovahanasha-zadacha-ne-smotret-na-rossiyu-s-nimi31012017220000
6. Загородній Ю. І. Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми / Ю. І. Загородній, В. С. Курило, С. В. Савченко. — К.: Генеза, 2004. — 144 с.
7. Ручка А. Цінності та ціннісна зміна у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / А. Ручка // Культурологічна думка. - 2013. - № 6. - С. 172-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2013_6_24.
8. Шестаковський О.П. Радикалізовані європейці: цінності Євромайдану в порівнянні з європейськими. Інфографіка / О.П. Шестаковський. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/01/14/7009459/
9. Abramson P. R. Value Change in Global Perspective / P. R. Abramson, & Ronald Inglehart. – University of Michigan Press, 1995. – 180 p.
10. GINI index (World Bank estimate). (n.d). - Retrieved from : https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?
11. Klages H. Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten? / H. Klages // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2001. – Jg. (29). – P. 7-14.
12. Klages H. Wertesynthese – funktional oder disfunktional? / H. Klages, & Th. Gensike // KZfSS. – 2006. – (58). – P. 382–394.
13. Noelle-Neumann E. Der Wertewandel 30 Jahre spatter / E. Noelle-Neumann, & Th. Peterson // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2001. – Jg. (29). – P. 15–22.
14. Rokeach M. The Nature of Human Values / M. Rokeach. – New York: The Free Press, 1973.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.