Kashyna H. S., Lebedeva V. V., Kashtalian M. M. Simulation Teaching Technology In Modern Educational System Reformation.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 57-62.


DOI:

Ганна Сергіївна Кашина,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освіти дорослих,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
вул. Пирогова, 9, м. Київ, Україна,
Віра Василівна Лебедєва,
доктор економічних наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку,
Одеський національний політехнічний університет,
пров. Шевченка,1, м. Одеса, Україна
Марина Михайлівна Каштальян,
доктор медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології №1,
Одеський національний медичнийо університет,
пров. Валіховського, 2, м. Одеса, Україна


АКТИВІЗАЦІЯ ІМІТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У
НАПРЯМКУ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

Метою сучасної освіти стає формування моделі цілісного образу майбутнього професіонала. Тому самих лише семіотичних засобів навчання недостатньо, необхідні технології, що ґрунтуються на принципі «виконуючи – пізнаю», тобто передбачають дієві професійні проби, реалізуються через професійно-трудову компетенцію, мають діяльнісний зміст, передбачають конструювання ситуацій та відповідну ситуативну рефлексію. Результатом такого навчання мають стати не вузькоспеціалізовані знання, а універсальні – з можливістю їх подальшої адаптації до мінливого контексту. У статті обґрунтовано доцільність упровадження імітаційної технології навчання в умовах навчально-тренувальної фірми, розглянуто особливості її адаптації до української системи освіти, проаналізовано сукупність методів і технологій, що застосовуються в умовах навчально-тренувальної фірми, прослідковано вплив цієї технології на формування особистості сучасного фахівця. Адаптація імітаційної технології навчання в умовах НТФ до реалій української освіти розглядається у дослідженні як дієвий засіб модернізації і оновлення вітчизняної освітньої системи, оскільки при її запровадженні враховуються індивідуальні професійні здібності учасників навчального процесу, галузева направленість, де спостерігається дефіцит кадрів, а у процесі організованого таким чином виробничого навчання формуються творча активність, самостійність, чітка професійна позиція, компетентність та професійний універсалізм майбутнього спеціаліста. Найбільш важливими і досі проблемними лишаються такі задачі організації освітнього процесу нового типу: зміна ставлення до змісту освіти як до синтезу самоосвіти, самоорганізації та самовиховання; зміна мотивації суб’єктів освітнього процесу шляхом створення умов для їхньої самореалізації (що неможливо у закритому освітньому просторі без консолідації зусиль різних організацій, установ, підприємств); забезпечення інноваційної освітньої системи в фінансовому, матеріально-технічному, юридичному та психолого-педагогічному плані; підготовка і залучення педагогічних кадрів нового типу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

система освіти, освітні технології, навчально-тренувальна фірма, імітаційна технологія навчання, реформування освіти.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Єрмаков І. Є. Компетентнісний потенціал проектної діяльності / І. Є. Єрмаков // Школа для заступників і не тільки. – 2006. – №5. – С. 5-11.
2. Іванюк І.В. Освітня політика: навч. посіб. / І.В. Іванюк. – К.: Таксон, 2006. – 225 с.
3. Куклін О.В. Організація підготовки фахівців із комерційної діяльності / О.В. Куклін. – Львів: Оріяна- Нова, 2001. – 220 с.
4. Гришова І.Ю. Капіталізація бренду як інструмент максимізації ринкової вартості бізнесу / І.Ю. Гришова, Т.С.Шабатура, О.Б. Наумов // Науковий вісник Полісся. – №3(6). 2016. – С. 168-175.
5. Gryshova I.Yu. The estimation of enterprise trade name competitiveness / I.Gryshova, O.Mityay, S.Stoyanova-Koval // Scientific bulletin of Polissia. – №2(6). – 2016. – С 85-91.
6. Gryshova I.Yu. Ukrainian labour migration in the Czech Republic / Wadim Strielkowski, I. Yu. Gryshova // Scientific bulletin of Polissia. – 2016. – №4(8). – С.224-231.
7. Шестаковська Т.Л. Особливості формування соціально орієнтованих кластерів в Україні / В.Ф. Савченко, Т.Л. Шестаковська // Науковий вісник Полісся. – 2016. – №1. – С.46-55.
8. Gryshova I.Yu., Zamlynskyi V.A., Shestakovska T. L. Implementing Cluster Forms Into National Education Development Strategy / I.Yu. Gryshova, V.A. Zamlynskyi, T. L. Shestakovska // Наука і освіта. – 2017. – №5. – С. 56-61.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.