Derkach T. M., Starova T. V. Preferred Learning Styles of Students of Natural Field of Study.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 51-56.


DOI:

Тетяна Михайлівна Деркач,
доктор педагогічних наук, доцент кафедри промислової фармації,
Київський національний університет технологій та дизайну,
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011, Україна
Тетяна Валеріївна Старова,
кандидат хімічних наук, завідувач кафедри хімії та методики її навчання,
Криворізький державний педагогічний університет,
пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086, Україна


ПЕРЕВАЖАЮЧІ СТИЛІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ


АНОТАЦІЯ:

З’ясування ролі сформованих у студентів стилів навчання та можливого «конфлікту» стилів навчання та викладання є важливим та актуальним питанням. Складність проблеми полягає в тому, що відмінності студентів, характерні для підготовки конкретних спеціальностей, рідко розглядаються у динаміці, кореляції з успішністю у навчанні та у зв’язку із ефективністю методики викладання. Метою роботи є аналіз навчальних переваг студентів різних спеціальностей на базі результатів власного експерименту та літературних даних. Дослідження здійснено на базі природничого факультету Криворізького державного педагогічного університету. Методом Фелдера-Соломан визначено індекси стилів навчання у студентів напрямів підготовки «біологія і хімія» та «хімія і інформатика». Метод розподіляє респондентів за чотирьма вимірами згідно з їхніми перевагами у існуючих типах сприйняття та обробки інформації, темпах прогресу у її опануванні. Підготовка студентів названих напрямів відрізнялась змістом модулів варіативної частини навчальних планів. Для напряму «хімія і інформатика» вона включала інформатичні дисципліни обсягом 38 кредитів, а для спеціальності «біологія і хімія» – хімічні дисципліни обсягом 52 кредити. Студенти обох спеціальностей демонструють виражений активний стиль опанування та сенситивний стиль усвідомлення інформації, а також використовують переважно візуальний сенсор для її сприйняття. Студентів «біології та хімії» характеризує перевага послідовного стилю. Для спеціальності «хімія та інформатика» спостерігається рівновага між послідовним та глобальним стилями. Також проаналізовано літературні дані щодо застосування методу для визначення стилів навчання у студентів різних країн та напрямів підготовки. Результати опитування 9258 студентів з 35 університетів 15 країн світу порівнювали з результатами опитування студентів КДПУ. Експериментальні дані за більшістю позицій узгоджуються з наявними в літературі. Так, показники навчальних переваг студентів напряму «біологія і хімія» корелюють з перевагами студентів природничих спеціальностей. Кореляцію між показниками студентів «хімії і інформатики» та узагальненими даними щодо студентів комп’ютерних спеціальностей зафіксовано за 3-х вимірами із 4-х.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вища освіта, індекси стилів навчання Фелдера-Соломан, студенти природничих та комп’ютерних спеціальностей.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Деркач Т. М. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : моногр. / Т. М. Деркач. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2013. – 320 с.
2. Деркач Т. М. Сприйняття електронних навчальних ресурсів студентами з різними стилями навчання / Т. М. Деркач // Наукові записки: Зб. наук. статей НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2012. – № 100. – С. 87–97.
3. Truon H. M. Integrating learning styles and adaptive e-learning system: Current developments, problems and opportunities / H. M. Truon // Computers in Human Behavior. – 2016. – V. 55. –P. 1185–1193.
4. Derkach T. M. Electronic resources in teaching basic chemical disciplines at universities / T. M. Derkach // Наука і освіта. – 2016. – № 12. – C.99-109.
5. Berg H. van den. Changes in learning styles induced by practical training / H. van den Berg // Learning & Individual Differences. – 2015. – V. 40. – P. 84-89.
6. Polat Y. The effect of learning styles of accounting education students on their performance: a field study / Y. Polat, A.A. Peker, R. Özpeynirci, H. Duman // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2015. – V. 174. – P. 1841–1848.
7. Ярошенко О. Г. Порівняльний аналіз стилів навчання студентів різних спеціальностей / О. Г. Ярошенко Т. М. Деркач // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 1. – С. 43–47.
8. Maric M. Differences in Learning Styles: A comparison of Slovenian Universities / M. Maric, S. Penger, I. Todorovic, N. Djuric, R. Pintar // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2015. – V. 197. – P. 175–183.
9. Tulbure C. Learning styles, teaching strategies and academic achievement in higher education: A crosssectional investigation / C. Tulbure // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2012. –V. 33. P. 398–402.
10. Dincol S. The effect of matching learning styles with teaching styles on success / S. Dincol, S. Temel, Ö. Ö. Oskay, Ü. I. Erdogan, A. Yilmaz // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2011. – V. 15. – P. 854– 858.
11. Felder R.М. Index of learning styles (ILS). – [Електронний ресурс] / R.M. Felder. – Режим доступу 19.08.2011: // http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/ users/f/felder/public/ILSpage.html. – Заг. з екрана. – Мова англ.
12. Деркач Т. М. Вплив окремих аспектів стилів навчання на засвоєння студентами хімічних знань/ Т. М. Деркач // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 5. – С. 33–41.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.