Черніцкі Ф., Галай А. О., Гречанюк С. К., Шатрава С.О., Соболь Є. Ю. Педагогічні засади якісного проведення юридичними клініками занять street law: український та польський досвід.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 23-30.


DOI:

Філіп Черніцкі,
доктор філософії в галузі права,
голова Фундації університетських порадень правних (юридичних клінік) Польщі,
вул. Шпитальна, 5/5, м. Варшава, Польща,
Андрій Олександрович Галай,
доктор юридичних наук, доцент,
член правління Асоціації юридичних клінік України,
професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права,
Сергій Костянтинович Гречанюк,
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права,
Тернопільський національний економічний університет,
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна,
Сергій Олександрович Шатрава,
кандидат юридичних наук, доцент, професор,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
пр-т Л. Ландау, 27, м. Харків, Україна,
Євген Юрійович Соболь,
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права,
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград, Україна


ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЯКІСНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЮРИДИЧНИМИ
КЛІНІКАМИ ЗАНЯТЬ STREET LAW: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД


АНОТАЦІЯ:

Актуальність теми обумовлена тим, що правопросвітницький компонент юридичної клінічної освіти як однієї з найефективніших форм підготовки фахівців-правників передбачає проведення занять Street law, що в свою чергу, потребує належного методологічного педагогічного, психологічного та правового забезпечення. Натомість сучасні педагогічна та юридична науки питанням занять Street law крізь призму функціонування юридичних клінік не приділяли належної уваги. По суті можемо констатувати відсутність комплексних наукових розробок у цій сфері, що обумовлює актуальність цієї роботи. Метою дослідження є формулювання педагогічних та організаційних засад проведення програм Street law юридичними клініками на основі узагальнення світових підходів та безпосередньо досвіду юридичних клінік України та Польщі. Для написання статті використані методи наукового пізнання: порівняльний, аналізу і синтезу, експерименту. У результаті дослідження сформовані основні принципи Street law як форми правопросвітньої діяльності юридичної клініки в Україні та Польщі.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

юридична клініка, заняття Street law, принципи Street law, інтерактивні методики викладання, навчальні матеріали, неформальна правова освіта, правопросвітня робота.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Галай А. О. Street law від юридичних клінік як ефективна програма неформальної правничої освіти для підлітків / А. О. Галай, С. К. Гречанюк, Є. Ю. Соболь // Наука і освіта. – Одеса, 2017. – №4. – 20-28.
2. Галай А. О., Стаднік В. В. Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні: забезпечення якісного функціонування / А.О. Галай, В. В. Стаднік: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 280 с.
3. Реєстр юридичних клінік України: Офіційна база даних юридичних клінік, дійсних та потенційних учасників Асоціації юридичних клінік України [Інформація одержана від керівників юридичних клінік]. – АЮКУ, 2013-2016.
4. Галай А. О. Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління / Андрій Олександрович Галай: [Монографія]. – К.: КНТ, 2015. – 408 с.
5. Czernicki Filip. Artykul wstepny // Filip Czernicki Czasopismo Klinika. Numer Specjalny. – 2015.
6. Street Law Goes International. Interview of Richard Roe. – Journal DC Street Law. – 2013.
7. Albertman L.P., McMahon E. T., Ed M. Preface. Street law. A Course in Practical Law / L.P. Albertman, E. T. McMahon. – Fifth edition. – 1994.
8. Стандарти діяльності юридичних клінік України: прийняті на З'їзді юридичних клінік України від 19.06.2014. – К.: АЮКУ, 2012. – 12 с.
9. Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник / [О.Ф.Штанько, А.О.Галай, В.В.Стаднік та ін.]; за заг. ред. О.Ф.Штанька. – К.: Атіка, 2004. – С. 202-211.
10. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 184.
11. Dziekański Р. Street Law – zbiór doświadczeń koordynatora programu / Р. Dziekański / Czasopismo Klinika. Numer Specjalny. – 2015.
12. Практичне право: навчальний посібник [для студентів юридичних ВНЗ] / [за ред. М.В. Удода]. – Варшава: PSEP, 2003. – 245 с.
13. Практичне право: права пацієнтів (інтерактивний курс медичного права): навч. посіб. // [Галай В.О., Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.]; за ред. С.Г. Стеценка та А.О. Галая. – К.: КНТ, 2009. – 224 с.
14. Практичне право: на попередження ксенофобії: Навч. посіб. / [Галай А.О., Галай В. О., Мосюк М. М., Пипченко Б. Ю., Скороходько К. В.]; за ред. Галая А. О. – К.: КНТ, 2011. – 200 с
15. Практичне право: на попередження насильства в сім’ї: пілотний інтерактивний курс [навчальний посібник] / [Галай А.О., Галай В.О., Муранова В.В., Федоровська Н.В.] / за ред. А.О. Галая. – К.: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016. – 100 с.
16. Самолюк В., Філіпєв А., Фурманчук О. (2006) Інноваційна модель розвитку клінічної юридичної освіти: на прикладі Національного університету "Ост- розька академія".
17. Про утворення робочої групи з удосконалення Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу: Наказ МОН № 1414 від 23.11.16 року.
18. Ajs М. Materiały szkoleniowe. Przygotowanie zajęć. Konspekt, prezentacja. Organizacja czasu. Jak postępować w przypadku niespodziewanych reakcji młodzieży? / М. Ajs // Czasopismo Klinika. Numer Specjalny. – 2015.
19. Wysocka А. Materiały szkoleniowe Wykorzystanie metod interaktywnych i kontakt z młodzieżą w trakcie prowadzenia warsztatów Street Law / А. Wysocka // Czasopismo Klinika. Numer Specjalny. – 2015.
20. Andrzejewski А. Moot court – niedoceniana metoda nauczania prawa w Polsce / Andrzejewski А. // Czasopismo Klinika. Numer Specjalny. – 2015.
21. Tryniecka J. Symulacja postępowania sądowego jako metoda edukacyjnaю / J. Tryniecka // Czasopismo Klinika. Numer Specjalny. – 2015.
22. Збірник програм і технологій у сфері юридичної клінічної освіти // Матеріали Науково-практичної конференції «Юридичний клінічний рух в Росії: досвід та перспективи». 27-28 січня 2014 р. М.: Парнас, 2014. – С.101-102.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.