Petrychenko L. O. Current State and Possibilities of Forming Healthy Lifestyle Among Students of Adolescent and Youth Age Under Conditions of Social Problems Aggravation in Ukraine.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 17-22.


DOI:

Лариса Олексіївна Петриченко,
доцент, доктор педагогічних наук, перший проректор,
Харківська гуманітарно-педагогічна академія,
пров. Руставелі, 7, м. Харків, Україна


СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ І МОЛОДІ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ,
В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ


АНОТАЦІЯ:

У статті репрезентовано авторську позицію щодо розв’язання гострої проблеми сьогодення – формування здорового способу життя підлітків і молоді, які навчаються. Актуальність проблеми формування здорового способу життя молоді підтверджується результатами статистичних досліджень Міністерства охорони здоров’я України, за даними якого поширеним явищем серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів і студентської молоді стали тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв і наркотиків, а також небезпечна статева поведінка. Метою статті є обґрунтування критеріально-діагностичної бази й оприлюднення результатів експериментального вивчення проблеми формування здорового способу життя студентів старшого підліткового та молодіжного віку в умовах педагогічного коледжу. Під час проведення педагогічного дослідження використовувалися такі методи: спостереження за поведінкою студентів, бесіди, анкетування за авторськими анкетами для студентів і педагогічних працівників, опитування за авторською методикою. Діагностична робота проводилась у 2016-2017 н. р. у Харківському коледжі Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. В експерименті брали участь студенти, які навчаються за спеціальностями «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво*», «Фізичне виховання*», «Соціальна педагогіка / Соціальна робота» з 1 по 4 курс, віком 15-19 років, загальною кількістю 678 осіб, а також 127 осіб педагогічних працівників. Для вивчення стану формування здорового способу життя підлітків і молоді, які навчаються, було обґрунтовано критерії: когнітивний, мотиваційний та поведінковий. На підставі дослідження визначено необхідність посилення роботи педагогічного колективу з формування здорового способу життя підлітків і молоді, які навчаються, спрямованої на прищеплення відповідної поведінки через надання інформації для усвідомлення цінності здоров’я та ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, формування системи знань, умінь та навичок, особистісних цінностей, мотивів, інтересів щодо збереження та зміцнення здоров’я, стимулювання до активної діяльності особистості зі збереження власного здоров’я.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

формування здорового способу життя, підлітки та молодь, педагогічна освіта, критерії експериментального вивчення проблеми формування здорового способу життя студентів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Василенко О. М. Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до застосування здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми та молоддю / О. М. Василенко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. академіка І. Ф. Прокопенкa. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – Вип. 48. – С. 16-24.
2. Василенко О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Олена Миколаївна Василенко; Держ. вищ. навч. закл. «Донбас. держ. пед. ун-т». – Слов’янськ, 2016. – 20 с.
3. Омельченко С. О. Куратор академічної групи – домінуюча фігура у процесі формування здорового способу життя студентської молоді / С. О. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Вип. XXXIV. – Слов’янськ : Вид. центр СДПУ, 2007. – С. 40-45.
4. Петриченко Л. О. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності в позааудиторній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. О. Петриченко ; Кіровоградський державний пед. університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 20 с.
5. Рассказова О. І. Соціально-педагогічний підхід до збереження психічного здоров’я молоді / О. І. Рассказова // Сприяння здоров’ю дітей та молоді : теоретико-методичні аспекти: матеріали ІV Міжнародної соціально-педагогічної конференції (Луцьк, 2009). – Луцьк, 2009. – С. 348-355.
6. Харченко С. Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності : теорія і практика : Монографія. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 320 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.