Наконечна О. В., Рудень Д. М., Сопівник Р. В. Регіональні та вікові особливості самооцінки сучасної української молоді.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 172-180.


DOI:

Ольга Володимирівна Наконечна,
кандидат педагогічних наук,
кафедра соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті,
Денис Миколайович Рудень,
кандидат політичних наук, кафедра історії та політології,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Генерала Родімцева, 19, м. Київ, Україна,
Руслан Васильович Сопівник,
доцент, доктор педагогічних наук, кафедра педагогіки,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна


РЕГІОНАЛЬНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
САМООЦІНКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ


АНОТАЦІЯ:

Успішне входження особистості в соціум, оволодіння соціальним досвідом та самореалізація значною мірою залежать від адекватності оцінки себе, своїх можливостей, задатків. Здатність пізнати себе, оцінити та реалізувати – одне із найважливіших завдань людини. Метою дослідження є діагностика адекватності самооцінки дітей підліткового і юнацького віку з різних регіонів України та узагальнення факторів впливу на формування самооцінки особистості. Проведено дослідження самооцінки зазначених категорій шляхом використання методики «Експрес-діагностика рівня самооцінки». Результати експериментальної роботи свідчать, що 41% сучасної української молоді мають неадекватну самооцінку. Діагностика самооцінки молоді в розрізі вікових груп дає підстави стверджувати, що і в підлітковому, і в ранньому юнацькому віці переважає адекватна самооцінка, хоча в першій групі кількість опитаних з нормативною самооцінкою дещо вища, ніж в другій, і становить 62%. Проте підлітків із завищеною самооцінкою виявилося більше на 3%, але в той же час на 7% менше із заниженим її рівнем. Кількість дітей з адекватною самооцінкою у сільській місцевості менша, ніж у міській, і притаманна 52% дітей, тоді як у міській – 61%. Проте у сільській місцевості вдвічі менша кількість дітей із завищеним рівнем самооцінки. Разом із тим, на сільських територіях 45% дітей мають занижену самооцінку, тоді як у містах ця кількість становить третину. Результати опитування засвідчили певні відмінності у структурі рівнів самооцінки в розрізі окремих регіонів. Так, найвищий рівень адекватної самооцінки у респондентів Харківської та Сумської областей і становить 68%, столичного регіону і області – 60%, окремих районів Луганської області – 57%, Тернопільської області – 51%. Рівень завищеної самооцінки знаходиться в межах 2-8%, зокрема, найбільша кількість дітей за цим рівнем – мешканці столиці і окремих районів Луганщини, найменша – Харківщини і Сумщини. А з рівнем заниженої оцінки найбільша кількість дітей, які мешкають у західних регіонах (44%) та окремих районах Луганської області (37%). Близько третини за цим показником – діти східних і центральних областей. Неадекватна самооцінка у значної частини сучасної молоді обумовлена соціально-політичними подіями в країні, регламентованим спілкуванням з батьками, відсутністю цілеспрямованого виховного батьківського впливу на особистість дитини, невпевненістю у виборі свого подальшого життєвого шляху, майбутньої професії, погіршенням матеріального становища, недостатнім рівнем розвитку інфраструктури у сільській місцевості та можливостями для самореалізації.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

самооцінка, адекватна самооцінка, завищена та занижена самооцінка, соціалізація, діагностика самооцінки, вікові та регіональні особливості самооцінки, фактори впливу на самооцінку.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Александров Ю. В. Психологія розвитку : навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю. В. Александров. – 2015. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/77666/psihologiya/psihologiya_ro zvitku. – Назва з екрану.
2. Бабаян Ю. Особливості формування самооцінки молодшого школяра / Ю. Бабаян, Н. Тимченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 2.12. – С. 26–30. – (Серія «Психологічні науки»).
3. Гриневич Л. Вступна кампанія 2017 [Електронний ресурс] / Л. Гриневич. – 2017. – Режим до- ступу : http://mon.gov.ua. – Назва з екрану.
4. Гринечко А. Я. Співвідношення рівнів тривожності та самооцінки сучасної молоді / А. Гринечко // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. матер. VI міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич, 15-16 травня 2009 р. / наук. ред. С. А. Щудло. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 272–276.
5. Дивисенко К. С. Динамика ценностей школьников (По материалам автобиографий и сочинений) / К. С. Дивисенко // Социологические исследования. – 2008. – № 8. – С. 118-122.
6. Заміщак М. І. Психологічні умови становлення моральної самооцінки молодших школярів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Заміщак Марія Ігорівна. – Дрогобич, 2014. – 268 с.
7. Заморуєва В. В. Діти без сімї: підготовка до життя / В. В. Заморуєва. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с.
8. Калюжна Є. Вплив самооцінки особистості на її академічну успішність у молодшому шкільному віці / Є. Калюжна, М. Шевергіна // Молодий вчений. – 2016. – № 5 (32). – С. 559-563.
9. Качинська А. Чинники впливу на розвиток самоставлення у підлітковому віці / А. Качинська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 8-9 (15-16). – С. 105-107.
10. Легенька Ю. В. Дослідження зв’язку мотивації досягнення та самооцінки учнів ПТНЗ / Ю. В. Легенька, Г. П. Шукалюк // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації. – Одеса : ГО «ІОМП», 2015. – С. 90-97.
11. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова. – К. : Таксон, 2014. – 144 с.
12. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу : http://www.minregion.gov.ua. – Назва з екрану.
13. Попелюшко Р. П. Психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Р. П. Попелюшко. – К., 2008 – 18 с.
14. Столярчук О. А. Вплив сім’ї на формування самооцінки дитини / О. A. Столярчук // «Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства» : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 13 грудня 2012 р., Київ. – К., 2012. – С. 423-426.
15. Україна в лідерах за ступенем охоплення населення вищою освітою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/ukraina_v_liderah_za_stupene m_ohoplennya_naselennya_vyshchoyu_osvitoyu_275476 .html. – Назва з екрану.
16. Френдзюк О. М. Самооцінка на шляху до життєвого успіху студентської молоді / О. М. Френдзюк // Управління в освіті : зб. матер. V міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 квітня 2011 р. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 326-328.
17. Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does high selfesteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4, 1-44.
18. Corwyn, R.F. (2000). The factor structure of global self-esteem among adolescents and adults. Journal of Research in Personality, 34, 357-379.
19. Demo, D. H., Small, S. A. & Savin-Williams, R. C. (1987) Family Relations and the Self-Esteem of Adolescents and Their Parents. Journal of Marriage and Family Vol. 49, No. 4, pp. 705-715.
20. Pickhardt, C. E. (2010) Adolescence and SelfEsteem Teach adolescents how to maintain healthy selfesteem. https://www.psychologytoday.com/blog/ survivingyour-childs-adolescence/ 201009/adolescence-and-self-esteem
21. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.