Бородієнко О. В. Метод Т.Сааті в моделюванні професійної компетентності керівників.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 167-171.


DOI:

Олександра Володимирівна Бородієнко,
кандидат географічних наук, доцент,
завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання,
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України,
пров. Віто-Литовський, 98а, м. Київ, Україна


МЕТОД Т.СААТІ В МОДЕЛЮВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено результати дослідження компонентної структури професійної компетентності керівників (на прикладі керівників структурних підрозділів з продажу послуг та обслуговування споживачів підприємств сфери зв’язку). Обґрунтовано підходи до моделювання професійної компетентності – на основі функціонального (декомпозиція функціональних обов’язків керівника на окремі бізнес-процеси; виявлення поведінських проявів, здатностей, особистісних якостей, рівня готовності, які є необхідними для ефективного виконання функціональних обов’язків за окремими бізнес-процесами) та структурного критеріїв (когнітивний компонент – специфічні професійні знання; діяльнісний компонент – професійні уміння та навички; мотиваційний компонент – мотивація особистості до виконання функціональних обов’язків та професійного розвитку; ціннісний компонент – професійні установки, цінності); особистісний компонент – професійно важливі особистісні якості, необхідні для ефективного здійснення професійних обов’язків). З використанням методів теоретичного аналізу, експертних оцінок (методу критичних інцидентів, методики SERVQUAL, форсайту) було виявлено компонентну структуру професійної компетентності, яка включає мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-когнітивний (професійні, психологічні, андрагогічні, організаційно-управлінські знання), операційно-діяльнісний (професійні, комунікативні, андрагогічні, організаційно-управлінські уміння) та особистісний компоненти. Для здійснення узагальнення й синтезу думок експертів та статистичної обробки отриманих результатів було використано метод попарних порівнянь, який дав змогу отримати вектори вагових коефіцієнтів компонентів професійної компетентності. Для виявлення вагових коефіцієнтів компонентів професійної компетентності було використано метод Т. Сааті, що дало змогу з’ясувати найбільш значущі компоненти професійної компетентності з метою моделювання та пріоритезації педагогічного впливу на досліджувану категорію керівників: інтелектуально-когнітивний та операційно-діяльнісний, натомість, мотиваційно-ціннісний та особистісний мають значно нижчі вагові коефіцієнти. Запропоновано підходи до виділення у змісті навчання аспектів, які сприятимуть розвитку професійних, організаційно-управлінських та андрагогічних умінь та професійних, організаційно-управлінських та андрагогічних знань як знаннєвої основи формування умінь. Педагогічний вплив з метою розвитку мотиваційно-ціннісного та особистісного компонентів доцільно здійснювати шляхом інтегрування в основні курси специфічних завдань, кейсів, вправ, які мають на меті розвиток необхідних для виконання функціональних обов’язків цінностей та професійно важливих особистісних якостей.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна компетентність, керівник структурного підрозділу, підприємство сфери зв’язку, модель компетенцій, система розвитку професійної компетентності, внутрішньофірмове навчання персоналу.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Коваль Л.В. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій: дис...д-ра пед.наук: спец.13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л.В. Коваль. – Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2010. – 538 с.
2. Маркова А. К. Психология профессионализма : [текст] / А. К. Маркова. – М.: Педагогика, 1996. – 256 с.
3. Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Л. Саати // Пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bsuirhelper.ru/sites/default/files/2011/03/11/met/Tomas_Saati_- _Prinyatie_Resheii._Metody_analiza_ierarhii.1993.pdf
4. Саюк В.І. Професійна компетентність – основа розвитку сучасного викладача системи післядипломної педагогічної освіти / В.І. Саюк // Нова педагогічна думка, 2012. - №3 (71). – С.68-73.
5. Петренко Л.М. Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: монографія / Л.М. Петренко. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2013. – 456 с.
6. Bartman D. The SHL Universal Competency Framework / D. Bartman // White Paper. – CEB, 2012. – 11 p.
7. Grobbelaar R. Critical Competencies to Promote a Customer Service Core Capability in a Human Resources Call Centre / R. Grobbelaar, G. Roodt, A. Venter // SA Journal of Human Resource Management. – 2004. – P.16-24.
8. Sectoral Dictionary of Competencies. Telecommunications. – International Institute of Telecommunications, 2012. – Montreal, Quebec. – 72 p.
9. UN Competency Development – a Practical Guide. – UN Office for Human Resources Management, 2010. – 194 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.