Pavlenko S. O., Sevruk V. G., Kobko Ye. V. Training Police Officers in The Conditions of Reforming The System of Education of The Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Accordance with European Standards.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 142-150.


DOI:

Сергій Олексійович Павленко,
кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник
відділу організації науково-дослідної роботи,
Володимир Геннадійович Севрук,
кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу
організації науково-дослідної роботи,
Євген Васильович Кобко,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та процесу,
Національна академія внутрішніх справ,
Солом’янська площа, 1, м. Київ, Україна


ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ


АНОТАЦІЯ:

Досліджено питання трансформації українських правоохоронних вищих навчальних закладів відповідно до сучасних європейських моделей і концепцій навчання поліцейських. При визначенні мети поліцейської освіти найбільш спірним залишається питання про те, чи давати працівникам поліції повноцінну освіту або ж готувати вузьких фахівців у конкретних областях поліцейської діяльності. Зазначається, що система навчання поліції в країнах Шенгенської угоди має свої відмінності і може бути відзначена відсутністю єдиного уніфікованого підходу через широкий спектр навчально-методичних концепцій. Зарубіжний досвід і передова практика в області правоохоронної освіти можуть стати ідеологічною платформою в ході українських реформ. Однак надмірна увага та намагання до перенесення на українські терени досвіду зарубіжних систем навчання і виховання працівників поліції не має достатньої аргументації, оскільки, як правило, не враховує національних особливостей, освітніх традицій та позитивних результатів у цій сфері. З огляду на це необхідно виважено поєднувати стандарти, закріплені у правових системах інших країн, з перевіреними практикою вітчизняними напрацюваннями в галузі освітнього процесу. Аргументовано, що підготовка поліцейських на базі навчальних планів юридичної освіти та освітнього рівня бакалавра та магістра є надбанням вітчизняної правоохоронної системи України. Тому під час розроблення Концепції щодо вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до стандартів ЄС особливу увагу слід приділяти правничим школам із специфічними умовами навчання, ураховуючи той факт, що одним із головних завдань поліції є охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

підготовка, правоохоронні органи, реформування, поліція, освіта


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Медведев Ю.Л. Наближення права України до права Європейського союзу: понятійно-категоріальний апарат та способи узгодження / Ю.Л. Медведев // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2014. – № 1. – С. 52-59.
2. Рудий Н. Я. Реформування відомчої освіти МВС України як складова політика національної безпеки у правоохоронній сфері / Н.Я. Рудий // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – 3. – С. 51-57.
3. Науково-аналітичний огляд результатів соціологічного опитування працівників ОВС та слухачів вищих навчальних закладів ОВС у 2015 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/upload/file/soc_olog_chne_opituvannya _atestovanih_prac_vnik_v_m_l_c.pdf.
4. Користін О.Є. Професійна освіта поліцейського: в якому напрямі рухатись / О.Є. Користін // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vestnik-ua.com/politika/item/3887-profesijnaosvita-politsejskogo-v-yakomu-napryamku-rukhatis.
5. Концептуальні основи до реформування органів внутрішніх справ як складової правоохоронної системи та сектору безпеки і оборони України // Концептуальні підходи до реформування МВС у контексті загальнонаціонального плану реформ : інформаційно-аналітичні матеріали круглого столу від 16 квітня 2015р.-К.,2015.-С. 56.
6. Про вищу освіту: Закон від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (із змінами та доповненнями від 05.03.2017, підстава 1838-19).
7. Алфьоров С.М. Перспективи розвитку відомчих ВНЗ МВС України у контексті впровадження нового Закону України «Про вищу освіту» / С.М. Алфьоров // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26 верес. 2014 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 27-29.
8. Малишев Б. Чому реформа поліцейської освіти необхідна та як її здійснити / Б. Малишев // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://policeexperts.info/2016/09/22/police_education_1/.
9. Гриця Т.Г. Значення відомчої освіти для підготовки працівників ОВС України / Т.Г. Гриця // Право і безпека. – 2002. – 4. – С. 55-59.
10. Пасмор Ю.В. Наукові дослідження в галузі права як об'єкт інформаційного забезпечення / Ю.В. Пасмор // Вісник Харківської державної академії архітектури. – 2010. – Випуск 30.
11. Зозуля І.В. Теорія і практика реформування системи МВС України: монографія / І.В. Зозуля. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 480 с.
12. Поштарук Д.О. Вдосконалення чинного положення про вищі навчальні заклади МВС / Д.О. Поштарук // Форум права. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Serg/Downloads/FP_index.htm_2013_2_7 2.pdf.
13. Калінцева О.В. Процес фахової підготовки юристів як педагогічна проблема / О.В. Калінцева // Молодий вчений. – 2016. – № 8 (35). – 337 – 341.
14. Стецюк Л. О. Проблеми вищої юридичної освіти та шляхи їх вирішення / Л. О. Стецюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ nbuv;
15. Крупчан О. Д. До питання про якість юридичної освіти / О. Д. Крупчан // Правове регулювання економіки. 2013. – №13. – С. 48-52.
16. Сущенко В. М. Сучасні проблеми реформування юридичної освіти і науки в Україні / В. М. Сущенко // Наукові праці. наук.-метод. журнал. Політичні науки. Правознавство. – 2007, Том 69. Вип. 56 – С. 184-187.
17. Губанова Т.О. Основні проблеми практичної фахової підготовки юристів у коледжах як галузевих вищих навчальних закладах України / Т.О. Губанова // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 4. – С. 21 – 24.
18. Пашковська Т. Юросвіта в Україні: правники дорікають на недопрацювання / Т. Пашковська // [Електронний ресурс]. Юридична Газета online – Режим доступу: http://yurgazeta.com/publications/events/yurosvita-v-ukrayinipravniki-dorikayut-na-nedopracyuvannya.html.
19. Іншин М.І. Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах / М.І. Іншин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – № 4. – С. 268. – 277.
20. Чернєй В.В. Національна академія внутрішніх справ у контексті реалізації положень нового Закону України «Про вищу освіту» / В.В. Чернєй // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26 верес. 2014 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 22 – 27.
21. Черненко А.П. Європейський досвід підготовки поліцейських та можливість його використання в України / А.П. Черненко // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпротеровськ, 17 бер. 2016 р.). –Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 566 с.
22. Smith A.T.H. Public Order Act and the offences against Public Order / A.T.H. Smith. – London. – 1997. – 278 p.
23. Jurkanin T. J. A Statewide System of In-Service Training / T. J. Jurkanin . – Springfield, IL: Illinois Law Enforcement Training and Standards Board, 1998. – 359 p.
24. Illinois Law Enforcement Executive Institute. – Macomb: Western Illinois University, 1999. – 268 p.
25. Паршикова А. Процедури підготовки поліцейських в країнах-членах ЄС (навчальні заклади та програми, стандарти оцінки, законодавче регулювання) / А. Паршикова // Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України. – інтернет Програми USAID «РАДА» 2015-2016 р.р.
26. Руг М. Юридические предметы в программе обучения Высшей школы полиции, современное состояние, перспективы развития / М. Руг // Проблемы развития образования, юридической науки и практики : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию Академии МВД Республики Беларусь / под общ. ред. И. И. Басецкого. – Минск, 2003.
27. Циганій С.О. Професійно-правова підготовка поліцейських в Україні та в зарубіжних країнах / С.О. Циганій // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Serg/Downloads/10176-26346-1- SM.pdf.
28. Лень В.В. До проблеми підготовки слідчих органів внутрішніх справ / В.В. Лень // Проблеми професійної підготовки слідчих : матер. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, ДДУВС, 27 квітня 2007 р.). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 27-29.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.