Скоромна М. В., Полянська К. В. Проблеми формування основ педагогічної майстерності магістрантів, які отримали ступінь бакалавра за різними спеціальностями.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 129-135.


DOI:

Маріанна Володимирівна Скоромна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогічних технологій початкової освіти,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна,
Катерина Валеріївна Полянська,
кандидат філософських наук, доцент кафедри струнно-смичкових інструментів,
Національна Музична Академія України імені П. І. Чайковського,
вул. Архiтектора Городецького 1-3/11, м. Київ, Україна


ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МАГІСТРАНТІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ
СТУПІНЬ БАКАЛАВРА ЗА РІЗНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено актуальній проблемі дослідження формування основ педагогічної майстерності у студентів-магістрантів, які отримали освіту за ступенем бакалавра за різними спеціальностями. Для дослідження ознак педагогічної майстерності та її основних компетенцій було розроблено дві методики, що дали можливість виявити та кількісно оцінити дванадцять показників педагогічної майстерності та три показники провідних компетенцій учителя. Усі студенти перед початком експерименту були обстежені за авторськими методиками. Дослідження показало, що до проведення формувального експерименту студенти мали певні ознаки педагогічної майстерності за діагностованими показниками, які знаходилися переважно на низькому і рівні вище середнього. При цьому магістранти, що мали ступінь бакалавра з педагогічної спеціальності, мали середній та рівень вище середнього за більшістю показників. Ті, що не здобули такої освіти, фактично мали низькі значення цих ознак. Для формування основ педагогічної майстерності було розроблено спеціальний практикум з комплексом тренінгових занять, розрахований на їх інтенсивне впровадження протягом місяця в другій половині дня, який завершувався перед педагогічною практикою. Тренінг складався з трьох частин: актуально-діагностувальної, корекційно-розвивальної та формувальної. Усіх студентів, залучених до експерименту, було поділено на дві основні групи: ті, що мали педагогічну освіту, і ті, що її не мали. Кожну групу було розподілено на експериментальну та контрольну підгрупи. В експериментальній було реалізовано розроблений тренінг з основ педагогічної майстерності, а в контрольній – було проведено заняття за традиційною системою. Після завершення тренінгу та традиційних занять з педагогічної майстерності студенти приступили до педагогічної практики, після якої всі магістранти були повторно обстежені за авторськими методиками. Результати засвідчують, що в цілому у всіх групах покращилися показники, що характеризували особливості прояву різних ознак педагогічної майстерності. Змінилися дані, що характеризували їх компетентність як учителів. У студентів експериментальної групи, що мали попередню педагогічну освіту, відбулися досить суттєві позитивні зміни за діагностованими показниками. Дещо інша ситуація спостерігалася в контрольній групі у студентів, які навчалися за традиційною системою. Отримані результати в групах магістрантів, що не мали педагогічної освіти, показав, що в експериментальній підгрупі теж відбулися зрушення, але не такі суттєві. Тобто магістранти, які не мали попередньої педагогічної освіти за ступенем бакалавра, недостатньо готові до опанування програм з педагогічної майстерності за визначений період навчання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

бакалаври, компетенції, магістранти, майстерність, педагогічна навчально-професійна діяльність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Голік О. Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: Навчальний посібник / О. Б. Голік. – Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2010. – 242 с.
2. Ковальова І. О. Образ педагога: Монографія / І. О. Ковальова. – Х.: ПФ «Антиква», 2002. – 276 с.
3. Лавріненко О. А. Історія педагогічної майстерності / О. А. Лавріненко – СПД Богданова А. М., 2009. – 328 с.
4. Основи педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник/ Е. І. Федорчук, Т. І. Коньякова, В. В. Федорчук, В. О. Заремба; за заг. ред. Е. І. Федорчук. – Кам'янець-Подільський: АБЕТКА, 2006 – с. 84.
5. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос [та ін.]; за ред.. І. А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: СПД Богданова А. М., 2008. – 375 с.
6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. Посіб. / Упор.: І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін., За ред.. І. А. Зязюна. – Вища школа, 2006. – 60 с.
7. Системно-діяльнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя / О. Я. Чебикін та інші. – Міністерство освіти і науки України: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса.
8. Федорчук В. В. Основи педагогічної майстерності / В. В. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: Вид. Зволейко Д., 2008. – 140 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.