Prima R. M., Desiatnyk K. V., Durmanenko O. L. Intensification of The “TEACHER-PUPIL-PARENTS” Triad Cooperation in Upbringing Junior Pupils’ Spirituality.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 12-16.


DOI:

Раїса Миколаївна Пріма,
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки,
Катерина Володимирівна Десятник,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки,
Оксана Леонідівна Дурманенко,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
пр. Волі, 13, м. Луцьк, Україна


АКТИВІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ТРІАДИ «ВЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ-БАТЬКИ»
У ВИХОВАННІ ДУХОВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті акцентується на необхідності співпраці тріади «вчитель-учень-батьки» у вихованні духовності молодших школярів як сутнісної якості особистості. Згідно з дослідницьким задумом, активізація співпраці у тріаді «вчитель-учень-батьки» спрямовується на вибудовування сім’єю і школою конструктивного діалогу у взаєминах із дитиною, який розглядається у дослідженні як умова повноцінного становлення особистості дитини, виховання її духовності у процесі взаємодії сім’ї і школи; ефективна форма навчання cпівпраці, партнерства у вихованні духовності молодших школярів. Мета статті полягає в аналізі теоретико-прикладних аспектів діалогу як конструктивної форми взаємин, навчання співпраці, партнерству у процесі взаємодії сім’ї та школи. Методи дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація науково-методичної літератури з метою обґрунтування діалогу як ефективної форми навчання cпівпраці, партнерства вчителів, дітей, батьків у вихованні духовності молодших школярів; емпіричні: фрагменти педагогічного експерименту; опитування батьків. Проаналізовано наукові позиції щодо характеристики діалогу як багатогранного явища, унікального середовища становлення духовно зрілої особистості, що надає можливість людині набути здатності заглиблюватись у себе, усвідомлювати власні переживання, відкривати світ своїх почуттів, як універсальної характеристики особистісно-розвивальних освітніх технологій, основи повноцінного реального міжособистісного спілкування. Подаються фрагменти дослідницько-експериментальної методики виховання духовності молодших школярів, апробованої на формувально-збагачувальному етапі, спрямованому на оптимізацію родинно-дитячих стосунків, духовне збагачення середовища сім’ї і школи через використання «Уроків духовності», батьківсько-шкільну програму педагогічної взаємодії «Ми разом, ми партнери».


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

активізація, виховання духовності, діалог, партнерство, співпраця, тріада «вчитель-учень-батьки».


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Авдіянц Г. Г. Педагогічний вплив учителів і батьків на формування духовності молодших школярів / Г. Г. Авдіянц // Рідна школа. – 2001. – № 1. – С. 36-39.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 424 с.
3. Беx I. Д. Виховання особистості : У 2 кн. Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: навч.-метод. посіб. / I. Д. Беx. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
4. Десятник К. В. Уроки духовності : навч.-метод. посіб. / К. В. Десятник. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2010. – 174 с.
5. Журба К. О. Вихованя духовності у підлітків в сучасній сім’ї та школі: дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Катерина Олександрівна Журба. – К., 2000. – 261 с.
6. Каган М. С. О Духовном (опыт категориального анализа) / М.С. Каган // Вопросы философии. – 1985. – №9. – С. 91-102.
7. Кіян О. А. Батьківсько-вчительська взаємодія як чинник морально-духовного виховання молодших підлітків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / О. А. Кіян. – К., 2010. – 20 с.
8. Радчук Г. К. Сімейне виховання (освітній тренінг для батьків) / Г. К. Радчук, О. В. Тіунова : навч.-метод. посіб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 121 с.
9. Русакова Т. Г. Культуро-динамическая система содействия становлению духовного опыта ребенка : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Русакова Татьяна Геннадьевна. – Оренбург, 2006. – 454 с.
10. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем / В. В.Сериков. – М. : Издательская корпорация «Логос», 1999. – 272 с.
11. Сівак Н. А. Налагодженя партнерської взаємодії між батьками та вчителями сучасної початкової школи / Н. А. Сівак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 8 (52). – С. 410-419.
12. Pękala A. Rola rodziny w kształtowaniu systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym / A. Pękala // Wychowanie w rodzinie. Tom XI (1/2015) / Ewy Jurczyk-Romanowskiej, Kamili Gandeckiej (red.). – Wrocław : DjaF, 2015. – S. 95-109.
13. Stepulak M. Z. Systemowe ujęcie osoby. Ciało – psychika – duchowość / M. Z. Stepulak // Ciało – Psychika – Duchowość : Integralna wizja człowieka / M. Z. Stepulak., J. Łukasiewicz (red.). – Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2016. – S. 49-75.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.