Dunaieva L. M., Zakharchenko V. I., Zakharchenko N. V. World Experience in Improving Quality of Education: Directions, Means, Norms.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 119-128.


DOI:

Лариса Миколаївна Дунаєва,
доктор політичних наук, професор, директор
Навчально-наукового інституту інформаційних та соціальних технологій,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна
Віталій Іванович Захарченко,
доктор економічних наук, професор кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності,
Одеський національний політехнічний університет,
пр. Шевченко,1, м. Одеса, Україна,
Наталія Вячеславівна Захарченко,
кандидат економічних наук, доцент кафедри
економіки та моделювання ринкових відносин,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна


СВІТОВИЙ ДОСВІД ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: НАПРЯМИ, ЗАСОБИ, НОРМИ


АНОТАЦІЯ:

Метою статті є обґрунтування шляхів удосконалення системи управління процесом модернізації освіти в Україні на основі накопиченого світового досвіду та її функціонування в умовах упровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та нововведення Закону України «Про вищу освіту». Моделі фінансування вищої освіти, які склалися у світовій практиці, дозволили визначити елементи нового механізму фінансування освіти в Україні. Наразі ведеться дискусія уряду з громадськістю щодо внесення низки змін до Закону України «Про вищу освіту» та Податкового кодексу щодо нового фінансового менеджменту та організації освітянського процесу взагалі. Стратегія реформування освіти має підтримуватися фінансуванням. Це означає, що фінансування має безпосередньо пов’язуватися з цілями, мають бути створені стимули для їх досягнення. Управління, що базується на стимулах і конкуренції, має перевагу перед управлінням за правилами. Досвід упровадження системи багатоканальної системи фінансування освіти із залученням недержавних джерел фінансування і розширення участі представників великого та середнього бізнесу в матеріальній підтримці системи освіти, використання системи адресного фінансування учнів шкіл та студентів закладів освіти показали свою ефективність і досить добре розвинені в таких країнах, як Австралія, Франція, Фінляндія, Італія, США, Японія, Канада. Наразі українські установи освіти поступово активізують свою діяльність із входження в світовий освітній простір і співпраці з провідними науковими та освітніми центрами США, Європейського Союзу. Процес інтеграції української економіки в світовий простір, входження до ВТО вимагають від органів управління системою освіти реалізації заходів щодо підвищення якості і конкурентоспроможності української освіти в міжнародному освітньому просторі, стимулювання зростання експорту освітніх послуг. Успішний досвід зарубіжних держав у цій галузі повинен бути врахований під час реформування національної освітньої системи.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

освіта, система, простір, Болонський процес, професіоналізм, навчання, школа, інтеграція.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В. Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 384 с.
2. Вища освіта в Україні : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/
3. Головко М. Особливості організації та вдосконалення системи навчання за умов Болонського процессу / М. Головко // Проблеми освіти. – 2006. – №43. – С.7-11.
4. Кузнєцов Е.А. Професіоналізація управлінської діяльності: система, механізм та інноваційна динаміка : монографія / Е.А. Кузнєцов. – Одеса: Наука і техніка, 2015. – 368 с.
5. Кураков А. Л. Совершенствование управления профессиональным образованием: международный опыт / А. Л. Кураков // Вестник ЧГУ, 2006. – №1. – С.130. – 138.
6. Мартыш А. А. К пятилетию Болонского процесса в Украине / А. А. Мартыш // Вісник Придніпрепровської державної академії будівництва та архітектури, 2010. – №4-5. – С. 103-111.
7. Мировой атлас данных : финансирование образования : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://knoema.ru/atlas/topics/.
8. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Президент України; Указ, Стратегія від 25.06.2013 № 344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
9. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. No 1060 // Відомості ВерховноїРади УРСР. – 1991. – No 34. – Ст. 451 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
10. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року : Розпорядження КМУ No 988-р від 14.12.16 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmc.od.ua/wpcontent/uploads/2017/02/КОНЦЕПЦІЯ.pdf
11. Совсун І. Нова модель фінансування вищої освіти повинна бути прозорою й ефективною у використанні бюджетних коштів : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usinovivni/novini/2016/03/15/inna-sovsun-nova-modelfinansuvannya-vishhoyi-osviti/
12. Стадний Є. Концептуальна модель державного фінансування ВНЗ за результатами діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-modelderzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti
13. Хомерики Е. А. Украинское высшее образование в формате Болонского процессе: современные тенденции и проблемы / Е. А. Хомерики // Грані, 2015. – № 7. – С. 6-10.
14. Шевченко Л.С. Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел /Л.С. Шевченко //Теорія і практика правознавства. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_44
15. Ширяєва Л.В. Формування інноваційних підходів в освітній діяльності [Електронний ресурс] / Л.В. Ширяєва, Н.В. Захарченко // Економіка: реалії часу. Науковийжурнал. – 2012. – No 3-4 (4-5). – С. 114-123. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html
16. Щербань Ю.Ю. Болонский процесс в Украине: положительный и отрицательный аспект внедрения [Електронний ресурс] / Ю.Ю. Щербань. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Pedagogica/606 06.doc.htm
17. Amy M. Hightower and others Improving Student Learning by Supporting Quality Teaching: A Survey of School Finance : Key Issues, Effective Strategies. – 2011 // M. Amy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edweek.org/media/eperc_qualityteaching_12. 11.pdf
18. High-Quality Professional Development for Teachers Supporting Teacher Training to Improve Student Learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.americanprogress.org/wpcontent/uploads/2013/07/DeMonteLearning4Teachers- 1.pdf
19. Laura M. Desimone and others, “Effects of Professional Development on teachers’ Instruction: Results from a three-year Longitudinal Study / M. Laura Desimone // Educational Evaluation and Policy Analysis 24 (2) (2002). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://outlier.uchicago.edu/computerscience/OS4CS/lands capestudy/resources/Desimone-Porter-Garet-Yoon-andBirman-2002.pdf
20. Thomas R. Guskey and Kwang Suk Yoon, “What Works in Professional Development?” / R. Thomas [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.k12.wa.us/Compensation/pubdocs/Guskey200 9whatworks.pdf

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.