Rotar V. B. Studying Levels of Future Civil Defense Specialists’ Professional Competence Components.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 112-118.


DOI:

Василь Борисович Ротар, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри техніки та засобів цивільного захисту,
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чонобиля,
Національний університет цивільного захисту України,
вул. Онопрієнко, м.Черкаси, 8, Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ПРОЯВУ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


АНОТАЦІЯ:

Мета статті полягала в дослідженні рівнів прояву компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту. Завдання статті передбачали визначення компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту та дослідження рівнів їхньої сформованості. У ході дослідження використано методи дослідження: аналіз наукової літератури з метою визначення й теоретичного обґрунтування проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту; синтез, узагальнення, систематизація для теоретичного обґрунтування компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту; статистичні методи для опрацювання отриманих даних і встановлення кількісної залежності між досліджуваними явищами й процесами; графічні – для узагальнення та представлення результатів дослідження. Автором доведено необхідність дотримання компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. Результати проведеного дослідження доводять необхідність підвищення рівнів прояву комунікативного, інформаційного та соціально-правового компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту. Виокремлено такі компоненти професійної компетентності: комунікативний, інформаційний та соціально-правовий. Визначено рівні прояву названих компонентів професійної компетентності: низький, середній, достатній та високий.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вища освіта, компетентнісний підхід, професійна компетентність, компоненти професійної компетентності, фахівець цивільного захисту.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В. Е. Гмурман. – М. : Высш. школа, 1979. – 400 с.
2. Драч І. Компетентність фахівця як теоретична проблема [Електронний ресурс] / І. Драч // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 3. – С. 41 – 44.
3. Куліненко Л.Б. Освіта і практика як основа і чинник модернізації сучасної освіти : філософсько-світоглядний аналіз / Л.Б. Куліненко. – К. : Знання України, 2013. – 475 с.
4. Кучай О. Компетентність – результативно-діяльнісна характеристика освіти / Олександр Кучай // Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності [Текст] : зб. наук. праць / за заг. ред. І.А.Зязюна ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – К., Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – 472 с.
5. Пасинчук К. Сутність поняття «фахова компетентність» майбутнього працівника служби цивільного захисту [Електронний ресурс] / К. Пасинчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2013. – Ч. 2. – С. 314 – 324.
6. Савченко Л. Вивчення ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді / Лариса Савченко // Рідна школа. – 2005. – № 8 (907). – С. 39 – 41.
7. Слюсаренко О. Кваліфікаційна критеріальність компетентності : понятійно-методологічні аспекти / О. Слюсаренко // Філософія освіти. – 2009. – № 1-2. – С. 287 – 298.
8. Субетто А.И. Онтология и эпистемология компетентносного подхода, классификация и квалиметрия компетенций / А.И. Субетто. – М. : Исследоват. центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 72 с.
9. Ткаченко Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Ткаченко. – Вінниця, 2009. – 24 с.
10. Хрипунова А. Л. Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів – фахівців цивільного захисту : автореф. … к. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Аліна Леонідівна Хрипунова. – Харків, 2009. – 22 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.