Hrytsenko I. S. University Students’ Self-Study Structure.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 106 -112.


DOI:

Ірина Сергіївна Гриценко,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри романо-германських мов і перекладу,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв оборони, 15, м. Київ, Україна


СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ
САМОСТІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено складові самостійної освітньої діяльності студентів вищих навчальних закладів. Структура самостійної роботи повинна бути розглянута як склад особливої форми навчання й не ототожнюватися з організацією діяльності учіння, що часто можна спостерігати в дидактиці. Усе більшого значення набуває самостійна робота студентів, яку визначаємо як основну організаційну форму здійснення самостійної освітньої діяльності студентів філологічних спеціальностей. Цій проблемі протягом досить тривалого періоду часу приділяється увага в літературі з педагогіки, психології й методики викладання окремих дисциплін, вивчається бюджет часу студентів, способи раціональної організації й культури розумової праці в застосуванні до дисциплін вищих навчальних закладів різного профілю. Організація аудиторної й позааудиторної самостійної роботи в процесі навчання у вищій школі, формування вмінь навчальної праці є основою для післядипломної освіти й подальшого підвищення кваліфікації фахівців. Таким чином, у вищій школі студенти повинні отримати підготовку до подальшої самоосвіти, а засобом досягнення перерахованих цілей і виступає самостійна робота. Отже, самостійна робота представляє собою одну з найважливіших і широко обговорюваних проблем навчання в середній школі й у вищих закладах освіти з позицій вимог сучасної педагогічної науки й суспільства в цілому. Вона повинна здійснюватись студентами як пізнавальна діяльність, перетворитись на засіб формування таких особистісних якостей як самостійність, активність, творче ставлення до інформації, яка сприймається. Головним компонентом навчального процесу у вищому навчальному закладі є активна цілеспрямована самостійна пізнавальна діяльність студента, тобто самостійне вивчення змісту кожної окремої дисципліни: понять, теоретичних положень, методів розв’язання типових задач, методів оцінювання достовірності й точності рішень, а також оволодіння технікою застосування таких знань. Самостійна робота як дидактична форма навчання є системою організації педагогічних умов, що забезпечують управління навчальною діяльністю тих, хто навчається, відбувається за відсутності викладача й без його безпосередньої участі й допомоги. Під час виконання самостійної роботи підтримка викладача реалізується опосередковано через організацію системи навчання в умовах самопідготовки. У цьому полягає дидактична сутність самостійної роботи й її відмінність від форм аудиторної роботи, яка передбачає безпосередню участь і допомогу з боку викладача.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

самостійна освітня діяльність, складові самостійної освітньої діяльності, самостійна робота, структура самостійної роботи, вищий навчальний заклад.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Антропов В. А. Организация самостоятельной работы студентов / В. А. Антропов, Н. И. Шаталова. – Екатеринбург: Изд-во Урал.гос. ун-т путей сообщения, 2000. – 76 с.
2. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: учеб.-метод. пособие / Сергей Иванович Архангельский. – М.: Высш. школа, 1980. – 368с. 3. Вяткин Л. Г. Самостоятельность учащихся на уроках русского языка: пособие к спецкурсу / Леонид Григорьевич Вяткин. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-т, 1993. – 130с.
4. Гарунов М. Г. Самостоятельная работа студентов / М. Г. Гарунов, П. И. Пидкасистый. – М.: Знание, 1978. – 325 с.
5. Граф В. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов: Учебн.-метод. пособие / В. Граф, И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 79с.
6. Есипов Б. П. Самостоятельная работа учащихся на уроках / Борис Петрович Есипов. – М.: Педагогика, 1961. – 178 с.
7. Зиновьев С. И. Учебныйпроцесс в советскойвысшейшколе / Сергей Иванович Зиновьев. – М.: Высшая школа, 1975. – 316 с.
8. Иоганзен Б. Г. Педагогическая деятельность и научная организация труда / Бода Германович Иоганзен. – Томск: Томск.ун-т, 1973. –61 с.
9. Молибог А. Г. Вопросы научной организации педагогического труда в высшей школе / Александр Григорьевич Молибог. – [2-е изд., доп.]. – Минск: Вышэйш. школа, 1975. – 288с.
10. Низамов Р. А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов / Равиль Авзалович Низамов. – Казань: КГУ, 1975. – 130 с.
11. Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-экпериментальное исследование / Павел Иванович Пидкасистый. – М.: Педагогика, 1980. – 240с.
12. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручник [для студ. пед. фактов] / Олександра Яківна Савченко. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.
13. Савченко О. Я. Теоретичні підходи до визначення якості шкільної освіти / О. Я. Савченко // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 26-33.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.