Косило Н. В., Нич О. Б., Балаєва К. С. Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 86-94.


DOI:

Наталія Володимирівна Косило,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства,
Івано-Франківський національний медичний університет,
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна,
Оксана Богданівна Нич,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна,
Катерина Сергіївна Балаєва,
кандидат педагогічних наук, асистент,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна


ГОТОВНІСТЬ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Модернізація освіти в Україні в річищі світових тенденцій глобалізації й інтеграції та зміни світоглядної парадигми вимагають висококваліфікованого, конкурентоспроможного педагога. Відповідно зростають вимоги до професійної діяльності і вихователів дошкільних навчальних закладів задля забезпечення гармонійного розвитку дітей. У статті визначено критерії, показники та рівні готовності вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності; визначено стан їхньої готовності до застосування інноваційних технологій. Результати дослідження дозволяють узагальнити, що актуальним у її подальшому вивченні розглядаємо питання щодо оновлення технологічного змісту фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів різного типу в умовах інтегрування вищої педагогічної школи України в європейський освітній простір; переосмислення післядипломної фахової підготовки вихователів в умовах модернізації освіти в Україні в річищі світових тенденцій глобалізації й інтеграції та змін світоглядної парадигми.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

готовність, критерій, показник, рівень, компетентність, професійна діяльність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Balaieva K. Structural Analysis of Readiness of Future Educators to Using of Innovative Technologies / Kateryna Balaieva // Educaţia în societatea contemporană: аplicaţii; coord. Otilia Clipa & Gabriel Cramariuc. – Iași: Editura LUMEN, 2015. – P. 305-316.
2. Ruchen D. S. Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society / D. S. Ruchen. – Hogrefe&HuberPublishers, Germany, 2003. – Р. 4-5.
3. Spector J. M. Competencies for online teaching / J. M. Spector, Teja I. dela. – Syracuse, NewYork : ERIC Clearing house on Information & Technology, Syracuse University, 2001. – P. 1-3
4. Дубич С. Я. Динаміка мотивів професійної діяльності у студентів в умовах соціально-економічних реформ [Електронний ресурс] / С. Я. Дубич, Ю. Ю. Костюк. ‒ Режим доступу : http://www.rusnauka.com/18_EN_2009/Psihologia/48529.d oc.htm. ‒ Назва екрану
5. Красюк Л. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності: теоретичний аспект / Л. Красюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди». – 2018. – № 28 (1). – С. 156 ‒ 160.
6. Мищенко А. И. Формирование профессиональной готовности учителя к реализации целостного педагогического процесса : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Александр Иванович Мищенко. – М., 1992. – 387 с.
7. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/prozatverdzhennja-nacionalnoyi-ramki-kvalifikaciidoc81930.html. ‒ Назва з екрану.
8. Столярчук О. А. Професійна самооцінка як чинник і ознака професіоналізму викладача ВНЗ [Електронний ресурс] / О. А. Столярчук. ‒ Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/3614/1/O_Stoliarchuk_IPSN_IL. pdf. ‒ Назва з екрану.
9.Федірчик Т. Д. Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект): [монографія] / Тетяна Дмитрівна Федірчик :. ‒ Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2015. ‒ 448 с., с. 307.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.