Теремецький В. І., Гринько П. О., Кармаза О. О. Концептуальні засади підвищення ефективності законодавчого регулювання освітнього процесу в Україні.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 74-80.


DOI:

Владислав Іванович Теремецький,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри університетської освіти і права,
Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України,
вул. Січових Стрільців , 52-а, III корпус, м. Київ, Україна,
Павло Олександрович Гринько,
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
університетської освіти і права,
Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України,
вул. Січових Стрільців , 52-а, III корпус, м. Київ, Україна,
Олександра Олександрівна Кармаза,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри приватно-правових дисциплін,
Університет сучасних знань,
вул. Велика Васильківська, 57/3, м. Київ, Україна


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ


АНОТАЦІЯ:

Сучасне українське суспільство вимагає від держави та політиків створення належних умов розвитку та самореалізації особистості в умовах євроінтеграції. Концептуального підходу потребують питання реформування освітнього процесу в Україні, який є невід’ємною складовою конкурентоздатності українців на світовому ринку праці. Підготовлений у 2016 році законопроект «Про освіту» містить низку новацій та змін до існуючих правовідносин у цій сфері, втім існуюча його редакція не позбавлена певних протиріч та недоліків. Метою статті є визначення проблем освітнього процесу, які не знайшли належного унормування у проекті вказаного законодавчого акту. Методом порівняльно-правового аналізу та інших діалектичних методів пізнання було виявлено недосконалість правового врегулювання такого важливого питання як здійснення контрольно-наглядової діяльності за цим процесом. Завдання дослідження полягає у напрацюванні пропозицій щодо вдосконалення правової регламентації здійснення нагляду (контролю) як концептуальної засади підвищення ефективності законодавчого регулювання освітнього процесу в Україні. Наведено низку позитивних новацій та змін до існуючих правовідносин у сфері освіти, які містить Поданий до Верховної Ради України проект Закону України «Про освіту». Розглянуто зауваження фахівців Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України з приводу окремих норм цього законопроекту. Аналіз деяких положень норм Закону Республіки Польща «Про систему освіти» та відповідних положень Закону України «Про освіту» дозволяє зробити висновок, що польський законодавець більш ретельно підійшов до питання законодавчого врегулювання питань здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері освіти. Доведено, що редакція статті 69 проекту Закону України «Про освіту», яка регламентує державний нагляд (контроль) у сфері освіти, потребує доопрацювання. Запропоновано розширити зміст такого нагляду (контролю) за всіма аспектами та проявами освітньої діяльності, а також доповнити перелік суб’єктів такого нагляду (контролю), включивши до нього (крім центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, органи місцевого самоврядування, а також центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади спеціалізованої освіти.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

освіта, освітній процес, державний нагляд (контроль) у сфері освіти, реформування освітнього процесу.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 2. – Ст. 14.
2. Кремень В. Освіта, особистість і соціальний поступ / Василь Кремень // Освіта для сучасності = Edukacja dla wspуіczesnosсi : зб. наук. пр. : у 2 т. / МОН України, НАПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Комітет педагог. наук Польської акад. наук та ін. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Т. 1. – С. 6-12.
3. Оцінювання якості освіти / Портал громадських експертів «Освітня політика» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://educationua.org/ocinyuvannya-yakosti-osviti.php.
4. PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and 2 what they can do with what they know :Programme for International Student Assessment. – OECD 2014. – 44 р.
5. Кремень В. Від сучасності – до майбутнього / Василь Кремень, Віктор Андрущенко // Освіта для сучасності = Edukacja dla wspуіczesnosсi : зб. наук. пр. : у 2 т. / МОН України, НАПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Комітет педагог. наук Польської акад. наук та ін. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Т. 1. – С. 3-5.
6. UK «second best education in Europe» / By Sean Coughlan BBC News education correspondent: 8 May 2014 [Electronic resource]. – Access mode: http://www.bbc.com/news/business-27314075.
7. Закон про освіту : презентація інновацій проекту Закону про освіту / МОН України [Електронний ресурс в форматі PDF]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/gromadske-obgovorennya-zakonoproektu-«proosvitu».html.
8. The New ukrainian school. Conceptual principles of secondry school reform / Contributors: O. Elkin, L. Hrynevych, S. Kalashnikova, P. Khobzey et cet.; edited by M. Gryshchenko. – К. : Ministry of education and science of Ukraine, 2016. – 40 р. [Electronic resource]. – Access mode: http://mon.gov.ua/Новини%202017/02/17/book-finaleng-cs-upd-16.01.2017.pdf.
9. Нацрада реформ підтримала Нову українську школу та розвиток інклюзивної освіти : новини за 01.04.2017 р. / Офіційне інтернет-представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/nacrada-reformpidtrimala-novu-ukrayinsku-shkolu-ta-rozvitok-40726.
10. Висновок Головного науково-експертного управління від 02.09.2016 р. на проект Закону України «Про освіту» (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016 р.) // Офіційний веб-портал Верховна Рада України [Електронний ресурс у форматі doc.]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58 639.
11. Зауваження Головного юридичного управління від 07.07.2017 р. до проекту Закону України «Про освіту» (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016 р.) // Офіційний веб-портал Верховна Рада України [Електронний ресурс у форматі doc.]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58 639.
12. Колодій І. С. Сучасні тенденції державної освітньої політики України / І. С. Колодій // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. тез доповідей ХІ наук.-практ. конф. (м. Львів, 30.03 – 04.04.2015 р.) / МОН України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Ін-т підприємва та перспективних технологій. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – С 235-239.
13. О systemie oswiaty : Polska ustawa 07.09.1991 r. / Рortal internetowy Polskie Ustawy; (оstatnia aktualizacja portalu – luty 2014 r.) [Zasуb elektroniczny]. – Dostкp: http://ustawa.ws/system_oswiaty/tekst.htm.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.