Prokhorova O. V. Interactive Technologies as a Component of Teaching Spoken English for Specific Purposes to Students of Choreographic Education Faculty.

// Наука і освіта.  2017.  №4.  53-57.

Олена Вікторівна Прохорова,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри західних та східних мов і методики їх навчання,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківска, 34, м. Одеса, Україна


ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ УСНОГО АНГЛІЙСЬКОГО
ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

У роботі розглянуто актуальність використання у навчальному процесі інформаційної технології, яка дістала назву «хмарні обчислення» (Cloud computing), що здійснюється шляхом застосування Інтернет-додатку Google Apps. Хмарні технології дозволяють побудувати активний процес навчання, суттєво збільшують інтелектуальну задоволеність від занять, розвивають мислення, пам’ять, винахідливість, кмітливість студентів, готують їх до професійної діяльності. Мета статті полягає у висвітленні досвіду використання хмарних технологій Google Apps у практиці ВНЗ під час вивчення професійної англійської мови. Основним завданням, яке ставить перед собою автор статті, полягає у тому, щоб, проаналізувавши хмарні сервіси Google Apps, окреслити специфіку їхнього впливу на успішність розвитку усного англійського професійного мовлення студентів факультету хореографічної освіти. Виділено такі види роботи з використанням зазначених хмарних технологій під час вивчення професійної англійської мови: 1) розробка веб-сайту викладачем за допомогою сервісу Google Sites, що дає змогу забезпечити онлайн доступ до навчальних матеріалів; 2) створення студентами презентацій з обраної теми за допомогою сервісу Google Docs; 3) створення блогу в сервісі Google Blogger, що сприяє розвитку вмотивованості студентів до навчальної діяльності; 4) створення спільноти у соціальній мережі за допомогою сервісу Google+; 5) проведення відео-конференцій з іншими студентам за допомогою Google Hangouts. Для активізації самостійності студентів під час виконання завдань за допомогою хмарних технологій були використані наступні методи: метод формування свідомості, метод збору та реєстрації інформації, метод «зворотний зв’язок». Показано, що застосування хмарних технологій Google Apps у процесі навчання сприяє створенню стійкої мотивації студентів до оволодіння усним професійним мовленням та активізації самостійності під час навчання. Констатовано, що Інтернет-додаток Google Apps та його хмарні сервіси, що у нього входять, можуть допомогти студентам факультету хореографічної освіти більш ефективно опановувати навички англійського професійного мовлення.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інтерактивність, хмарні технології, усне мовлення, самостійність, активізація.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Damon W. Child and adolescent development. An advanced course [Електронний ресурс] / W. Damon, R. Lerner. – John Wiley & Sons, Inc., 2008. – 816 p. – Режим доступу: https://www.researchgate.net /profile/Jacquelynne_Eccles/publication/228017465_Dev elopment_of_Achievement_Motivation/links/ 0912f50b4e42f51119000000/DevelopmentofAchievemen t-Motivation.pdf.
2. Mather M. The selective effects of emotional arousal on memory [Електронний ресурс] / M. Mather, M. Sutherland // Psychological science agenda. – 2012. – Vol. 26. – No. 2 – Режим доступу : http://www.apa.org/science/about/psa/2012/02/emotionalarousal.aspx.
3. Kensinger E. Memory and emotion [Електронний ресурс] / E. Kensinger, D. Schacter // Current directions in psychological science. – 2010. – Vol. 16. – No. 4. – P. 213-218. – Режим доступу : https://www2.bc.edu/~kensinel/Kensinger_Schacter_Han dbookEmo.pdf.
4. Dewaele J. M. Reflections on the emotional and psychological aspects of foreign language learning and use [Електронний ресурс] / J. M. Dewaele // Anglistik: International journal of English studies. – 2011. – P. 23-42. – Vol. 16. – No. 4. – P. 213-218. – Режим доступу : http://eprints.bbk.ac.uk/5096/1/Dewaele2011 Anglistik.pdf.
5. Прохорова О. В. Підготовка магістрантів педагогічних університетів до науково-дослідницької діяльності: автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Прохорова ; М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2014. – 20 с.
6. Воронкін О. С. Персональні навчальні мережі в системі дистанційної освіти / О. С. Воронкін // New information technologies in education for all: learning environment : збірник праць VI Міжнародної конференції, ITEA. – 22–23 листопада 2011р. – Київ, 2011. – С. 202-208.
7. Белов С. А. Обучение студентов вуза с использованием блогов как средства управления их учебно-познавательной деятельностью / С. А. Белов, Д. Г. Лазарева // Известия Алтайского государственного университета. – 2011. – № 2-2. – С. 13-16.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.